Trang chủ > Lớp 9 > Đề kiểm tra Toán 9 (có đáp án)

Đề kiểm tra Toán 9 (có đáp án)

Giới thiệu về Đề kiểm tra Toán 9 (có đáp án)

Ảnh Đề kiểm tra Toán 9 (có đáp án) Đề kiểm tra Toán 9 (có đáp án) gồm 74 bài viết là các đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết Toán 9 học kì 1, học kì 2 có đáp án.
Chương trình Toán 9:
Phần Đại số - Chương 1: Căn bậc hai. Căn bậc ba
Luyện tập trang 19-20
Luyện tập trang 30
Luyện tập trang 33-34
Ôn tập chương I
Phần Đại số - Chương 2: Hàm số bậc nhất
Luyện tập trang 45-46
Luyện tập trang 48
Luyện tập trang 51-52
Luyện tập trang 55
Luyện tập trang 59
Ôn tập chương II
Phần Hình học - Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông
Luyện tập trang 69-70
Luyện tập trang 77
...

Mục lục Đề kiểm tra Toán 9 (có đáp án)

Top 74 Đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết Toán 9 học kì 1, học kì 2 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 1 Hình học (có đáp án - Đề 1)
Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 1 Hình học (có đáp án - Đề 2)
Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 1 Hình học (có đáp án - Đề 3)
Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 1 Hình học (có đáp án - Đề 4)
Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 1 Hình học (có đáp án - Đề 5)
Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 1 Hình học (có đáp án - Đề 6)
Đề kiểm tra Toán 9 Chương 1 Hình học (Đề 1)
Đề kiểm tra Toán 9 Chương 1 Hình học (Đề 2)
Đề kiểm tra Toán 9 Chương 1 Hình học (Đề 3)
Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 2 Hình học (có đáp án - Đề 1)
Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 2 Hình học (có đáp án - Đề 2)
Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 2 Hình học (có đáp án - Đề 3)
Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 2 Hình học (có đáp án - Đề 4)
Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 2 Hình học (có đáp án - Đề 5)
Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 2 Hình học (có đáp án - Đề 6)
Đề kiểm tra Toán 9 Chương 2 Hình học (Đề 1)
Đề kiểm tra Toán 9 Chương 2 Hình học (Đề 2)
Đề kiểm tra Toán 9 Chương 2 Hình học (Đề 3)
Đề kiểm tra Học kì 1 Toán 9 (Đề 1)
Đề kiểm tra Học kì 1 Toán 9 (Đề 2)
Đề kiểm tra Học kì 1 Toán 9 (Đề 3)
Đề kiểm tra Học kì 1 Toán 9 (Đề 4)
Đề kiểm tra Học kì 1 Toán 9 (Đề 5)

Học kì 1: Phần Hình học

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 3 Đại Số (có đáp án - Đề 1)
Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 3 Đại Số (có đáp án - Đề 2)
Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 3 Đại Số (có đáp án - Đề 3)
Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 3 Đại Số (có đáp án - Đề 4)
Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 3 Đại Số (có đáp án - Đề 5)
Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 3 Đại Số (có đáp án - Đề 6)
Đề kiểm tra Toán 9 Chương 3 Đại số (Đề 1)
Đề kiểm tra Toán 9 Chương 3 Đại số (Đề 2)
Đề kiểm tra Toán 9 Chương 3 Đại số (Đề 3)
Đề kiểm tra Toán 9 Chương 3 Đại số (Đề 4)
Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 4 Đại Số (có đáp án - Đề 1)
Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 4 Đại Số (có đáp án - Đề 2)
Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 4 Đại Số (có đáp án - Đề 3)
Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 4 Đại Số (có đáp án - Đề 4)
Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 4 Đại Số (có đáp án - Đề 5)
Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 4 Đại Số (có đáp án - Đề 6)
Đề kiểm tra Toán 9 Chương 4 Đại số (Đề 1)
Đề kiểm tra Toán 9 Chương 4 Đại số (Đề 2)
Đề kiểm tra Toán 9 Chương 4 Đại số (Đề 3)

Học kì 2: Phần Hình học

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 3 Hình học (có đáp án - Đề 1)
Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 3 Hình học (có đáp án - Đề 2)
Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 3 Hình học (có đáp án - Đề 3)
Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 3 Hình học (có đáp án - Đề 4)
Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 3 Hình học (có đáp án - Đề 5)
Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 3 Hình học (có đáp án - Đề 6)
Đề kiểm tra Toán 9 Chương 3 Hình học (Đề 1)
Đề kiểm tra Toán 9 Chương 3 Hình học (Đề 2)
Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 4 Hình học (có đáp án - Đề 1)
Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 4 Hình học (có đáp án - Đề 2)
Đề kiểm tra Toán 9 Chương 4 Hình học (Đề 1)
Đề kiểm tra Toán 9 Chương 4 Hình học (Đề 2)
Đề kiểm tra Học kì 2 Toán 9 (Đề 1)
Đề kiểm tra Học kì 2 Toán 9 (Đề 2)
Đề kiểm tra Học kì 2 Toán 9 (Đề 3)
Đề kiểm tra Học kì 2 Toán 9 (Đề 4)
Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 1 Đại Số (có đáp án - Đề 1)
Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 1 Đại Số (có đáp án - Đề 2)
Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 1 Đại Số (có đáp án - Đề 3)
Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 1 Đại Số (có đáp án - Đề 4)
Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 1 Đại Số (có đáp án - Đề 5)
Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 1 Đại Số (có đáp án - Đề 6)
Đề kiểm tra Toán 9 Chương 1 Đại số (Đề 1)
Đề kiểm tra Toán 9 Chương 1 Đại số (Đề 2)
Đề kiểm tra Toán 9 Chương 1 Đại số (Đề 3)
Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 2 Đại Số (có đáp án - Đề 1)
Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 2 Đại Số (có đáp án - Đề 2)
Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 2 Đại Số (có đáp án - Đề 3)
Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 2 Đại Số (có đáp án - Đề 4)
Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 2 Đại Số (có đáp án - Đề 5)
Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 2 Đại Số (có đáp án - Đề 6)
Đề kiểm tra Toán 9 Chương 2 Đại số (Đề 1)
Đề kiểm tra Toán 9 Chương 2 Đại số (Đề 2)
Đề kiểm tra Toán 9 Chương 2 Đại số (Đề 3)