Trang chủ > Lớp 9 > Tập bản đồ Địa Lí 9

Tập bản đồ Địa Lí 9

Giới thiệu về Tập bản đồ Địa Lí 9

Ảnh Tập bản đồ Địa Lí 9 Tập bản đồ Địa Lí 9 gồm 40 bài viết có nội dung xoay quanh kiến thức của chương trình sgk Địa Lí 9.
Mục lục bài viết:
Bài 1: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam
Bài 2: Dân số và gia tăng dân số
Bài 3: Phân bố dân cư và các loại hình quần cư
Bài 4: Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống
Bài 5: Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999
Bài 6: Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam
Bài 7: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp
Bài 8: Sự phát triển và phân bố nông nghiệp
Bài 9: Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản
Bài 10: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm
Bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp
Bài 12: Sự phát triển và phân bố công nghiệp
Bài 13: Vai trò đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ
Bài 14: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông
Bài 15: Thương mại và du lịch
Bài 16: Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế
Bài 17: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
Bài 18: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (tiếp theo)
Bài 19: Thực hành: Đọc bản đồ, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với phát triển công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ
Bài 20: Vùng Đồng bằng sông Hồng
Bài 21: Vùng Đồng bằng sông Hồng (tiếp theo)
Bài 22: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người
Bài 23: Vùng Bắc Trung Bộ
...

Mục lục Tập bản đồ Địa Lí 9

Bài 1: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam
Bài 2: Dân số và gia tăng dân số
Bài 3: Phân bố dân cư và các loại hình quần cư
Bài 4: Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống
Bài 5: Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999
Bài 6: Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam
Bài 7: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp
Bài 8: Sự phát triển và phân bố nông nghiệp
Bài 9: Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản
Bài 10: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm
Bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp
Bài 12: Sự phát triển và phân bố công nghiệp
Bài 13: Vai trò đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ
Bài 14: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông
Bài 15: Thương mại và du lịch
Bài 16: Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế
Bài 17: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
Bài 18: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (tiếp theo)
Bài 19: Thực hành: Đọc bản đồ, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với phát triển công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ
Bài 20: Vùng Đồng bằng sông Hồng
Bài 21: Vùng Đồng bằng sông Hồng (tiếp theo)
Bài 22: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người
Bài 23: Vùng Bắc Trung Bộ
Bài 24: Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo)
Bài 25: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ
Bài 26: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp theo)
Bài 27: Thực hành: Kinh tế biển Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ
Bài 28: Vùng Tây Nguyên
Bài 29: Vùng Tây Nguyên (tiếp theo)
Bài 30: Thực hành: So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và Miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên
Bài 31: Vùng Đông Nam Bộ
Bài 32: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)
Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)
Bài 34: Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ
Bài 35: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Bài 36: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo)
Bài 37: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long
Bài 38: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển - Đảo
Bài 39: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển - Đảo (tiếp theo)
Bài 40: Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí