Trang chủ > Lớp 9 > Giải SBT Hóa 9

Giải SBT Hóa 9

Giới thiệu về Giải SBT Hóa 9

Ảnh Giải SBT Hóa 9 Giải SBT Hóa 9 gồm 44 bài viết là phương pháp giải bài tập trong sách bài tập Hóa 9.
Sách bài tập Hóa 9 gồm 5 chương:
Chương 1: Các loại hợp chất vô cơ
Các bài học: Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit, Một số oxit quan trọng, Tính chất hóa học của axit, Một số axit quan trọng, Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit, Tính chất hóa học của bazơ...
Chương 2: Kim loại
Các bài học: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ, Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ, Metan, Etilen, Axetilen, Benzen, Dầu mỏ và khí thiên nhiên, Nhiên liệu, Luyện tập chương 4: Hiđrocacbon - Nhiên liệu
Chương 3: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Các bài học: Tính chất của phi kim, Clo, Cacbon, Các oxit của cacbon, Axit cacbonic và muối cacbonat, Silic. Công nghiệp silicat, Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, Luyện tập chương 3: Phi kim - Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu
Các bài học: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ, Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ, Metan, Etilen, Axetilen, Benzen, Dầu mỏ và khí thiên nhiên, Nhiên liệu, Luyện tập chương 4: Hiđrocacbon - Nhiên liệu
Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime
Các bài học: Rượu etylic, Axit axetic, Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic, Chất béo, Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo, Glucozơ, Saccarozơ, Tinh bột và xenlulozơ, Protein, Polime

Mục lục Giải SBT Hóa 9

Chương 1: Các loại hợp chất vô cơ

Bài 1: Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit
Bài 2: Một số oxit quan trọng
Bài 3: Tính chất hóa học của axit
Bài 4: Một số axit quan trọng
Bài 5: Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit
Bài 7: Tính chất hóa học của bazơ
Bài 8: Một số bazơ quan trọng
Bài 9: Tính chất hóa học của muối
Bài 10: Một số muối quan trọng
Bài 11: Phân bón hóa học
Bài 12: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

Chương 2: Kim loại

Bài 15, 16, 17: Tính chất của kim loại và dãy hoạt động hóa học của kim loại
Bài 18: Nhôm
Bài 19: Sắt
Bài 20: Hợp kim sắt: Gang, thép
Bài 21: Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn
Bài 22: Luyện tập chương 2: Kim loại

Chương 3: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bài 25: Tính chất của phi kim
Bài 26: Clo
Bài 27: Cacbon
Bài 28: Các oxit của cacbon
Bài 29: Axit cacbonic và muối cacbonat
Bài 30: Silic. Công nghiệp silicat
Bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Bài 32: Luyện tập chương 3: Phi kim - Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu

Bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ
Bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ
Bài 36: Metan
Bài 37: Etilen
Bài 38: Axetilen
Bài 39: Benzen
Bài 40: Dầu mỏ và khí thiên nhiên
Bài 41: Nhiên liệu
Bài 42: Luyện tập chương 4 : Hiđrocacbon - Nhiên liệu

Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime

Bài 44: Rượu etylic
Bài 45: Axit axetic
Bài 46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic
Bài 47: Chất béo
Bài 48: Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo
Bài 50: Glucozơ
Bài 51: Saccarozơ
Bài 52: Tinh bột và xenlulozơ
Bài 53: Protein
Bài 54: Polime