Trang chủ > Lớp 9 > Giải BT Địa Lí 9

Giải BT Địa Lí 9

Giới thiệu về Giải BT Địa Lí 9

Ảnh Giải BT Địa Lí 9 Giải BT Địa Lí 9 là phương pháp giải bài tập Địa Lí 9. Loạt bài tập này bám sát vào kiến thức của phần Địa Lí Việt Nam.
Địa Lí Dân Cư gồm 5 bài: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam, Dân số và gia tăng dân số, Phân bố dân cư và các loại hình quần cư, Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống, Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999
Địa Lí Kinh tế gồm 11 bài: Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam, Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp, Sự phát triển và phân bố nông nghiệp, Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản, Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm
Sự phân hóa lãnh thổ gồm 24 bài
Địa lý địa phương gồm 4 bài

Mục lục Giải BT Địa Lí 9

Địa Lí Việt Nam (tiếp theo)

Địa Lí Dân Cư

Bài 1: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam - trang 4 sgk Địa Lí 9
Bài 2: Dân số và gia tăng dân số - trang 7 sgk Địa Lí 9
Bài 3: Phân bố dân cư và các loại hình quần cư - trang 10 sgk Địa Lí 9
Bài 4: Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống - trang 15 sgk Địa Lí 9
Bài 5: Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999 - trang 18 sgk Địa Lí 9

Địa Lí Kinh Tế

Bài 6: Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam - trang 20 sgk Địa Lí 9
Bài 7: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp - trang 24 sgk Địa Lí 9
Bài 8: Sự phát triển và phân bố nông nghiệp - trang 28 sgk Địa Lí 9
Bài 9: Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản - trang 34 sgk Địa Lí 9
Bài 10: Thực hành- Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm
Bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp - trang 39 sgk Địa Lí 9
Bài 12: Sự phát triển và phân bố công nghiệp - trang 42 sgk Địa Lí 9
Bài 13: Vai trò đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ - trang 48 sgk Địa Lí 9
Bài 14: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông - trang 51 sgk Địa Lí 9
Bài 15: Thương mại và du lịch - trang 57 sgk Địa Lí 9
Bài 16: Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế - Địa lý 9

Sự Phân Hóa Lãnh Thổ

Bài 17: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ - trang 61 sgk Địa Lí 9
Bài 18: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (tiếp theo) - trang 67 sgk Địa Lí 9
Bài 19: Thực hành- Đọc bản đồ, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với phát triển công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ
Bài 20: Vùng Đồng bằng sông Hồng - trang 71 sgk Địa Lí 9
Bài 21: Vùng Đồng bằng sông Hồng (tiếp theo) - trang 76 sgk Địa Lí 9
Bài 22: Thực hành- Vẽ và phân tích biểu đồ về mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người
Bài 23: Vùng Bắc Trung Bộ - trang 81 sgk Địa Lí 9
Bài 24: Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo) - trang 85 sgk Địa Lí 9
Bài 25: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ - trang 90 sgk Địa Lí 9
Bài 26: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp theo) - trang 95 sgk Địa Lí 9
Bài 27: Thực hành: Kinh tế biển Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ - trang 100 sgk Địa Lí 9
Bài 28: Vùng Tây Nguyên - trang 101 sgk Địa Lí 9
Bài 29: Vùng Tây Nguyên (tiếp theo) - trang 106 sgk Địa Lí 9
Bài 30: Thực hành- So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và Miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên
Bài 31: Vùng Đông Nam Bộ - trang 113 sgk Địa Lí 9
Bài 32: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo) - trang 117 sgk Địa Lí 9
Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo) - trang 121 sgk Địa Lí 9
Bài 34: Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ - trang 124 SGK
Bài 35: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long - trang 125 sgk Địa Lí 9
Bài 36: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo) - trang 129 sgk Địa Lí 9
Bài 37: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long -
Bài 38: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển - Đảo - trang 135 sgk Địa Lí 9
Bài 39: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển - Đảo (tiếp theo) - trang 140 sgk Địa Lí 9
Bài 40: Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí - trang 144 sgk Địa Lí 9

Địa Lí Địa Phương

Bài 41: Địa lí tỉnh thành phố - trang 147 sgk Địa Lí 9
Bài 42: Địa lí tỉnh thành phố (tiếp theo) - trang 149 sgk Địa Lí 9
Bài 43: Địa lí tỉnh thành phố (tiếp theo) - trang 150 sgk Địa Lí 9
Bài 44: Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên. Vẽ và phân tích biểu đồ cơ cấu kinh tế của địa phương - trang 151 sgk Địa Lí 9