Trang chủ > Lớp 12 > BT trắc nghiệm Vật Lí 12

BT trắc nghiệm Vật Lí 12

Giới thiệu về BT trắc nghiệm Vật Lí 12

Ảnh BT trắc nghiệm Vật Lí 12 BT trắc nghiệm Vật Lí 12 gồm 76 bài viết là các bài tập trắc nghiệm bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Vật Lí 12.
Bài tập trắc nghiệm theo các chương:
Chương 1: Dao động cơ
Bài 1: Dao động điều hòa
Bài 2: Con lắc lò xo
Bài 3: Con lắc đơn
Bài 4: Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức
Bài 5: Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp Fre-Nen
Bài 6: Thực hành: Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn
Chương 2: Sóng cơ và sóng âm
Bài 7: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ
Bài 8: Giao thoa sóng
Bài 9: Sóng dừng
Bài 10: Đặc trưng vật lí của âm
Bài 11: Đặc trưng sinh lí của âm
Chương 3: Dòng điện xoay chiều
Bài 12: Đại cương về dòng điện xoay chiều
Bài 13: Các mạch điện xoay chiều
Bài 14: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp
Bài 15: Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất
Bài 16: Truyền tải điện năng. Máy biến áp
Bài 17: Máy phát điện xoay chiều
Bài 18: Động cơ không đồng bộ ba pha
Bài 19: Thực hành: Khảo sát đoạn mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp
Chương 4: Dao động và sóng điện từ
Bài 20: Mạch dao động
Bài 21: Điện từ trường
Bài 22: Sóng điện từ
Bài 23: Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến
Chương 5: Sóng ánh sáng
Bài 24: Tán sắc ánh sáng
Bài 25: Giao thoa ánh sáng
Bài 26: Các loại quang phổ
Bài 27: Tia hồng ngoại và tia tử ngoại
Bài 28: Tia X
Bài 29: Thực hành: Đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa
Chương 6: Lượng tử ánh sáng
Bài 30: Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng
Bài 31: Hiện tượng quang điện trong
Bài 32: Hiện tượng quang - phát quang
Bài 33: Mẫu nguyên tử Bo
Bài 34: Sơ lược về laze
Chương 7: Hạt nhân nguyên tử
Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân
Bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân
Bài 37: Phóng xạ
Bài 38: Phản ứng phân hạch
Bài 39: Phản ứng nhiệt hạch

Mục lục BT trắc nghiệm Vật Lí 12

Chương 1: Dao động cơ

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Dao động điều hòa (phần 1)
Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Dao động điều hòa (phần 2)
Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Con lắc lò xo (phần 1)
Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Con lắc lò xo (phần 2)
Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Con lắc lò xo (phần 3)
Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Con lắc đơn (phần 1)
Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Con lắc đơn (phần 2)
Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Dao động tắt dần - Dao động cưỡng bức (phần 1)
Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Dao động tắt dần - Dao động cưỡng bức (phần 2)
Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số - Phương pháp giản đồ Fre-nen
Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Chương 1 (phần 1)
Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Chương 1 (phần 2)

Chương 2: Sóng cơ và sóng âm

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ (phần 1)
Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ (phần 2)
Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Giao thoa sóng (phần 1)
Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Giao thoa sóng (phần 2)
Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Sóng dừng
Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Đặc trưng vật lí của âm (phần 1)
Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Đặc trưng vật lí của âm (phần 2)
Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Đặc trưng sinh lí của âm
Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Chương 2 (phần 1)
Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Chương 2 (phần 2)

Chương 3: Dòng điện xoay chiều

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Đại cương về dòng điện xoay chiều
Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Các mạch điện xoay chiều
Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp (phần 1)
Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp (phần 2)
Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp (phần 3)
Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều - Hệ số công suất (phần 1)
Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều - Hệ số công suất (phần 2)
Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Truyền tải điện năng - Máy biến áp
Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Máy phát điện xoay chiều - động cơ không đồng bộ ba pha (phần 1)
Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Chương 3 (phần 1)
Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Chương 3 (phần 2)
Đề kiểm tra học kì 1
Giải và đáp án đề kiểm tra học kì 1

Chương 4: Dao động và sóng điện từ

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Mạch dao động
Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Điện từ trường
Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Sóng điện từ
Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến
Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Chương 4

Chương 5: Sóng ánh sáng

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Tán sắc ánh sáng (phần 1)
Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Tán sắc ánh sáng (phần 2)
Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Giao thoa ánh sáng (phần 1)
Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Giao thoa ánh sáng (phần 2)
Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Các loại quang phổ (phần 1)
Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Các loại quang phổ (phần 2)
Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Tia hồng ngoại và tia tử ngoại (phần 1)
Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Tia hồng ngoại và tia tử ngoại (phần 2)
Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Tia X (phần 1)
Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Tia X (phần 2)
Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Chương 5 (phần 1)
Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Chương 5 (phần 2)

Chương 6: Lượng tử ánh sáng

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Hiện tượng quang điện - Thuyết lượng tử ánh sáng
Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Hiện tượng quang điện trong (phần 1)
Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Hiện tượng quang điện trong (phần 2)
Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Hiện tượng quang - phát quang (phần 1)
Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Hiện tượng quang - phát quang (phần 2)
Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Mẫu nguyên tử Bo (phần 1)
Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Mẫu nguyên tử Bo (phần 2)
Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Mẫu nguyên tử Bo (phần 3)
Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Sơ lược về Laze
Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Chương 6 (phần 1)
Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Chương 6 (phần 2)

Chương 7: Hạt nhân nguyên tử

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Tính chất và cấu tạo hạt nhân (phần 1)
Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Tính chất và cấu tạo hạt nhân (phần 2)
Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Năng lượng liên kết của hạt nhân - Phản ứng hạt nhân (phần 1)
Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Năng lượng liên kết của hạt nhân - Phản ứng hạt nhân (phần 2)
Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Phóng xạ (phần 1)
Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Phóng xạ (phần 2)
Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Phản ứng phân hạch (phần 1)
Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Phản ứng phân hạch (phần 2)
Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Phản ứng nhiệt hạch
Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Chương 7 (phần 1)
Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Chương 7 (phần 2)
Đề kiểm tra học kì 2
Giải và đáp án đề kiểm tra học kì 2