Trang chủ > Lớp 10 > BT trắc nghiệm Hóa 10

BT trắc nghiệm Hóa 10

Giới thiệu về BT trắc nghiệm Hóa 10

Ảnh BT trắc nghiệm Hóa 10 BT trắc nghiệm Hóa 10 gồm 47 bài viết là các bài tập trắc nghiệm bám sát vào nội dung kiến thức của chương trình Hóa 10. Các bài tập từ chương 1 đến chương 7.
Mục lục:
Chương 1: Nguyên tử
Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn
Chương 3: Liên kết hóa học
Chương 4: Phản ứng oxi hóa - khử
Chương 5: Nhóm halogen
Chương 6: Oxi - Lưu huỳnh
Chương 7: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Mục lục BT trắc nghiệm Hóa 10

Chương 1: Nguyên tử

15 câu trắc nghiệm Thành phần nguyên tử cực hay có đáp án
15 câu trắc nghiệm Hạt nhân nguyên tử. Nguyên tố hóa học. Đồng vị cực hay có đáp án
15 câu trắc nghiệm Luyện tập: Thành phần nguyên tử cực hay có đáp án
15 câu trắc nghiệm Cấu tạo vỏ nguyên tử cực hay có đáp án
15 câu trắc nghiệm Cấu hình electron nguyên tử cực hay có đáp án
15 câu trắc nghiệm Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử cực hay có đáp án
Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 10 Học kì 1 cực hay có đáp án (Bài kiểm tra số 1)

Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn

15 câu trắc nghiệm Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học cực hay có đáp án
15 câu trắc nghiệm Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học cực hay có đáp án
15 câu trắc nghiệm Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn cực hay có đáp án
15 câu trắc nghiệm Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học cực hay có đáp án
15 câu trắc nghiệm Luyện tập: Bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học cực hay có đáp án
Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 10 Học kì 1 cực hay có đáp án (Bài kiểm tra số 2)

Chương 3: Liên kết hóa học

15 câu trắc nghiệm Liên kết ion - Tinh thể ion cực hay có đáp án
15 câu trắc nghiệm Liên kết cộng hóa trị cực hay có đáp án
15 câu trắc nghiệm Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử cực hay có đáp án
15 câu trắc nghiệm Hóa trị và số oxi hóa cực hay có đáp án
15 câu trắc nghiệm Luyện tập: Liên kết hóa học cực hay có đáp án

Chương 4: Phản ứng oxi hóa - khử

15 câu trắc nghiệm Phản ứng oxi hóa khử cực hay có đáp án
15 câu trắc nghiệm Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ cực hay có đáp án
15 câu trắc nghiệm Luyện tập: Phản ứng oxi hóa - khử cực hay có đáp án
Bài tập trắc nghiệm Thực hành: Phản ứng oxi hóa khử cực hay có đáp án
Bài tập trắc nghiệm Ôn tập học kì 1 cực hay có đáp án
Đề kiểm tra Học kì 1 Hóa 10 có đáp án

Chương 5: Nhóm halogen

15 câu trắc nghiệm Khái quát về nhóm halogen cực hay có đáp án
15 câu trắc nghiệm Clo cực hay có đáp án
15 câu trắc nghiệm Hiđro clorua - Axit clohiđric và muối clorua cực hay có đáp án
15 câu trắc nghiệm Sơ lược về hợp chất có oxi của clo cực hay có đáp án
15 câu trắc nghiệm Flo - Brom - Iot cực hay có đáp án
15 câu trắc nghiệm Luyện tập nhóm halogen cực hay có đáp án
Bài tập trắc nghiệm: Thực hành: Tính chất hóa học của khí clo và hợp chất của clo cực hay có đáp án
Bài tập trắc nghiệm: Thực hành: Tính chất hóa học của brom và iot cực hay có đáp án
Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 10 Học kì 2 cực hay có đáp án

Chương 6: Oxi - Lưu huỳnh

15 câu trắc nghiệm Oxi - Ozon cực hay có đáp án
15 câu trắc nghiệm Lưu huỳnh cực hay có đáp án
Bài tập trắc nghiệm: Thực hành: Tính chất của oxi, lưu huỳnh cực hay có đáp án
15 câu trắc nghiệm Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit cực hay có đáp án
15 câu trắc nghiệm Axit sunfuric - Muối sunfat cực hay có đáp án
15 câu trắc nghiệm Luyện tập: Oxi và lưu huỳnh cực hay có đáp án
Bài tập trắc nghiệm: Thực hành số: Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh cực hay có đáp án
Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 10 Học kì 2 cực hay có đáp án

Chương 7: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

15 câu trắc nghiệm Tốc độ phản ứng hóa học cực hay có đáp án
15 câu trắc nghiệm Bài thực hành số 6. Tốc độ phản ứng hóa học cực hay có đáp án
15 câu trắc nghiệm Cân bằng hóa học cực hay có đáp án
15 câu trắc nghiệm Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học cực hay có đáp án
Bài tập trắc nghiệm Ôn tập học kì 2 cực hay có đáp án
Đề kiểm tra Học kì 2 Hóa học 10 cực hay có đáp án