Trang chủ > Lớp 6 > Giải SBT Tiếng Anh 6 mới

Giải SBT Tiếng Anh 6 mới

Giới thiệu về Giải SBT Tiếng Anh 6 mới

Ảnh Giải SBT Tiếng Anh 6 mới Giải SBT Tiếng Anh 6 mới gồm có 2 tập.
Tập 1: gồm 6 Unit và 2 bài test. Nội dung cụ thể như sau:
Unit 1: My new school gồm 5 bài viết
Unit 2: My home gồm 5 bài viết
....
Unit 5: Natural wonders of the world gồm 5 bài viết
Unit 6: Our Tet holiday gồm 5 bài viết
Tập 2: gồm 6 Unit và 2 bài test. Nội dung cụ thể như sau:
Unit 7: Television gồm 5 bài viết
Unit 8: Sports and games gồm 5 bài viết
.....
Unit 11: Our greener world gồm 5 bài viết
Unit 12: Robots gồm 5 bài viết
Giải SBT Tiếng Anh 6 giúp học sinh biết cách làm bài chính xác với những bài giải dễ hiểu. Nhằm giúp học sinh thêm yêu môn Tiếng anh hơn.

Mục lục Giải SBT Tiếng Anh 6 mới

SBT Tiếng Anh 6 mới Tập 1

Unit 1: My new school

A. Phonetics (trang 3 SBT Tiếng Anh 6 mới)
B. Vocabulary - Grammar (trang 4-5 SBT Tiếng Anh 6 mới)
C. Speaking (trang 6-7 SBT Tiếng Anh 6 mới)
D. Reading (trang 7-8 SBT Tiếng Anh 6 mới)
E. Writing (trang 9 SBT Tiếng Anh 6 mới)

Unit 2: My home

A. Phonetics (trang 10 SBT Tiếng Anh 6 mới)
B. Vocabulary - Grammar (trang 10-11 SBT Tiếng Anh 6 mới)
C. Speaking (trang 12 SBT Tiếng Anh 6 mới)
D. Reading (trang 12-13-14 SBT Tiếng Anh 6 mới)
E. Writing (trang 15 SBT Tiếng Anh 6 mới)

Unit 3: My friends

A. Phonetics (trang 16 SBT Tiếng Anh 6 mới)
B. Vocabulary - Grammar (trang 16-17-18 SBT Tiếng Anh 6 mới)
C. Speaking (trang 19-20 SBT Tiếng Anh 6 mới)
D. Reading (trang 19-20 SBT Tiếng Anh 6 mới)
E. Writing (trang 20-21 SBT Tiếng Anh 6 mới)

Test yourself 1

Unit 4: My neighbourhood

A. Phonetics (trang 26 SBT Tiếng Anh 6 mới)
B. Vocabulary - Grammar (trang 26-27-28-29 SBT Tiếng Anh 6 mới)
C. Speaking (trang 29-30 SBT Tiếng Anh 6 mới)
D. Reading (trang 30-31 SBT Tiếng Anh 6 mới)
E. Writing (trang 31-32 SBT Tiếng Anh 6 mới)

Unit 5: Natural wonders of the world

A. Phonetics (trang 33 SBT Tiếng Anh 6 mới)
B. Vocabulary - Grammar (trang 33-34-35 SBT Tiếng Anh 6 mới)
C. Speaking (trang 35-36 SBT Tiếng Anh 6 mới)
D. Reading (trang 36-37-38 SBT Tiếng Anh 6 mới)
E. Writing (trang 38-39 SBT Tiếng Anh 6 mới)

Unit 6: Our Tet holiday

A. Phonetics (trang 40 SBT Tiếng Anh 6 mới)
B. Vocabulary - Grammar (trang 40-41 SBT Tiếng Anh 6 mới)
C. Speaking (trang 42-43 SBT Tiếng Anh 6 mới)
D. Reading (trang 44-45 SBT Tiếng Anh 6 mới)
E. Writing (trang 46-47 SBT Tiếng Anh 6 mới)

Test yourself 2

SBT Tiếng Anh 6 mới Tập 2

Unit 7: Television

A. Phonetics (trang 4 SBT Tiếng Anh 6 mới)
B. Vocabulary - Grammar (trang 4-5-6 SBT Tiếng Anh 6 mới)
C. Speaking (trang 6-7 SBT Tiếng Anh 6 mới)
D. Reading (trang 7-8 SBT Tiếng Anh 6 mới)
E. Writing (trang 8-9 SBT Tiếng Anh 6 mới)

Unit 8: Sports and games

A. Phonetics (trang 10 SBT Tiếng Anh 6 mới)
B. Vocabulary - Grammar (trang 10-11-12 SBT Tiếng Anh 6 mới)
C. Speaking (trang 13 SBT Tiếng Anh 6 mới)
D. Reading (trang 13-14 SBT Tiếng Anh 6 mới)
E. Writing (trang 15 SBT Tiếng Anh 6 mới)

Unit 9: Cities of the world

A. Phonetics (trang 16 SBT Tiếng Anh 6 mới): ...
B. Vocabulary - Grammar (trang 16-17-18 SBT Tiếng Anh 6 mới): ...
C. Speaking (trang 18 SBT Tiếng Anh 6 mới): ...
D. Reading (trang 19-20 SBT Tiếng Anh 6 mới): ...
E. Writing (trang 20-21 SBT Tiếng Anh 6 mới): ...

Test yourself 3

Unit 10: Our houses in the future

A. Phonetics (trang 26 SBT Tiếng Anh 6 mới)
B. Vocabulary - Grammar (trang 27-28 SBT Tiếng Anh 6 mới)
C. Speaking (trang 28-29 SBT Tiếng Anh 6 mới)
D. Reading (trang 29-30 SBT Tiếng Anh 6 mới)
E. Writing (trang 31 SBT Tiếng Anh 6 mới)

Unit 11: Our greener world

A. Phonetics (trang 32 SBT Tiếng Anh 6 mới)
B. Vocabulary - Grammar (trang 33-34-35 SBT Tiếng Anh 6 mới)
C. Speaking (trang 35-36 SBT Tiếng Anh 6 mới)
D. Reading (trang 36-37 SBT Tiếng Anh 6 mới)
E. Writing (trang 38-39 SBT Tiếng Anh 6 mới)

Unit 12: Robots

A. Phonetics (trang 40 SBT Tiếng Anh 6 mới)
B. Vocabulary - Grammar (trang 40-41-42 SBT Tiếng Anh 6 mới)
C. Speaking (trang 42-43 SBT Tiếng Anh 6 mới)
D. Reading (trang 43-44-45 SBT Tiếng Anh 6 mới)
E. Writing (trang 46-47 SBT Tiếng Anh 6 mới)
Test yourself 4