Trang chủ > Khác > Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Giới thiệu về Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Ảnh Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Cấu trúc dữ liệu và giải thuật gồm 39 bài viết giúp các bạn nắm vững các khái niệm về Giải thuật, cấu trúc dữ liệu, cấu trúc dữ liệu mảng (Array), danh sách liên kết - Linked List, ngăn xếp & Hàng đợi, một số Giải thuật tìm kiếm, một số Giải thuật sắp xếp, cấu trúc dữ liệu đồ thị (Graph), cấu trúc dữ liệu cây...
Với những bạn sinh viên chuyên ngành tin học thì cụm từ Data Structure - cấu trúc dữ liệu đã không còn xa lạ. Đây là một môn học khó và bắt buộc phải học đối với bất kỳ sinh viên tin học nào. Cấu trúc dữ liệu là cách lưu trữ và tổ chwucs dữ liệu có thứ tự, có hệ thống để dữ liệu có thể được dùng một cách hiệu quả nhất.

Mục lục Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Cấu trúc dữ liệu là gì?

Cấu trúc dữ liệu là gì ?
Cài đặt môi trường

Một số khái niệm về Giải thuật

Giải thuật là gì ?
Giải thuật tiệm cận - Asymptotic Algorithms
Giải thuật tham lam - Greedy Algorithms
Giải thuật chia để trị - Divide and Conquer
Giải thuật qui hoạch động - Dynamic Programming
Giải thuật định lý thợ - Master Theorem

Cấu trúc dữ liệu mảng (Array)

Cấu trúc dữ liệu mảng (Array)

Danh sách liên kết - Linked List

Danh sách liên kết - Linked List (Cấu trúc dữ liệu và giải thuật)
Danh sách liên kết đôi - Doubly Linked List
Danh sách liên kết vòng - Circular Linked List

Ngăn xếp & Hàng đợi

Cấu trúc dữ liệu ngăn xếp - Stack (Cấu trúc dữ liệu và giải thuật)
Cấu trúc dữ liệu hàng đợi - Queue

Một số Giải thuật tìm kiếm

Tìm kiếm tuyến tính - Linear Search
Tìm kiếm nhị phân - Binary Search
Tìm kiếm nội suy - Interpolation Search
Cấu trúc dữ liệu Hash Table

Một số Giải thuật sắp xếp

Giải thuật sắp xếp
Sắp xếp nổi bọt - Bubble Sort (Cấu trúc dữ liệu và giải thuật)
Sắp xếp chèn - Insertion Sort (Cấu trúc dữ liệu và giải thuật)
Sắp xếp chọn - Selection Sort
Sắp xếp trộn - Merge Sort
Giải thuật Shell Sort
Sắp xếp nhanh - Quick Sort
Quay lui - Back Tracking

Cấu trúc dữ liệu đồ thị (Graph)

Cấu trúc dữ liệu đồ thị
Tìm kiếm theo chiều sâu - Depth First Traversal (Cấu trúc dữ liệu và giải thuật)
Tìm kiếm theo chiều rộng - Breadth First Traversal (Cấu trúc dữ liệu và giải thuật)

Cấu trúc dữ liệu cây

Cấu trúc dữ liệu cây
Duyệt cây - Tree Traversal
Cây tìm kiếm nhị phân - Binary Search Tree
Cây AVL - AVL Tree (Cấu trúc dữ liệu và giải thuật)
Cây Slay - splay Tree
Giải thuật Cây khung - Spanning Tree
Cấu trúc dữ liệu Heap

Đệ qui (Recursion)

Khái niệm cơ bản về Đệ qui
Bài toán Tháp Hà Nội - Tower of Hanoi
Dãy Fibonacci