Trang chủ > Lớp 10 > Giải BT Hóa học 10 nâng cao

Giải BT Hóa học 10 nâng cao

Giới thiệu về Giải BT Hóa học 10 nâng cao

Ảnh Giải BT Hóa học 10 nâng cao Giải BT Hóa học 10 nâng cao gồm 52 bài viết là phương pháp giải bài tập Hóa học 10 nâng cao. Các bài tập là kiến thức nâng cao từ chương trình Hóa học 10 chuẩn.
Mục lục các chương:
Chương 1: Nguyên tử
Thành phần nguyên tử
Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học - Đồng vị
Luyện tập: Thành phần nguyên tử
Cấu tạo vỏ nguyên tử
Cấu hình electron
Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử
Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn
Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học
Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn
Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Luyện tập: Bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học
Chương 3: Liên kết hóa học
Liên kết ion - Tinh thể ion
Liên kết cộng hóa trị
Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử
Hóa trị và số oxi hóa
Luyện tập: Liên kết hóa học
Chương 4: Phản ứng oxi hóa - khử
Chương 5: Nhóm Halogen
Chương 6: Oxi - Lưu huỳnh
Chương 7: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học


Mục lục Giải BT Hóa học 10 nâng cao

Chương 1: Nguyên tử

Bài 1: Thành phần nguyên tử
Bài 2: Hạt nhân nguyên tử. Nguyên tố hóa học
Bài 3: Đồng vị. Nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình
Bài 4: Sự chuyển động của electron trong nguyên tử. Obitan nguyên tử
Bài 5: Luyện tập về: thành phần cấu tạo nguyên tử. Khối lượng của nguyên tử. Obitan nguyên tử
Bài 6: Lớp và phân lớp electron
Bài 7: Năng lượng của các electron trong nguyên tử. Cấu hình electron nguyên tử
Bài 8: Luyện tập chương 1

Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn

Bài 9: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Bài 10: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electorn nguyên tử của các nguyên tố hóa học
Bài 11: Sự biến đổi một số đại lượng vật lí của các nguyên tố hóa học
Bài 12: Sự biến đổi tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn
Bài 13: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Bài 14: Luyện tập chương 2
Bài 15: Bài thực hành số 1

Chương 3: Liên kết hóa học

Bài 16: Khái niệm về liên kết hóa học. Liên kết ion
Bài 17: Liên kết cộng hóa trị
Bài 18: Sự lai hóa các obitan nguyên tử. Sự hình thành liên kết đơn, liên kết đôi và liên kết ba
Bài 19: Luyện tập về liên kết ion. Liên kết cộng hóa trị. Lai hóa các obitan nguyên tử
Bài 20: Tinh thể nguyên tử. Tinh thể phân tử
Bài 21: Hiệu độ âm điện và liên kết hóa học
Bài 22: Hóa trị và số oxi hóa
Bài 23: Liên kết kim loại
Bài 24: Luyện tập chương 3

Chương 4: Phản ứng hóa học

Bài 25: Phản ứng oxi hóa khử
Bài 26: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ
Bài 27: Luyện tập chương 4
Bài 28: Bài thực hành số 2: Phản ứng oxi hóa - khử

Chương 5: Nhóm Halogen

Bài 29: Khái quát về nhóm halogen
Bài 30: Clo
Bài 31: Hiđro clorua - Axit clohiđric
Bài 32: Hợp chất có oxi của clo
Bài 33: Luyện tập về clo và hợp chất của clo
Bài 34: Flo
Bài 35: Brom
Bài 36: Iot
Bài 37: Luyện tập chương 5
Bài 38: Bài thực hành số 3: Tính chất của các halogen
Bài 39: Bài thực hành số 4: Tính chất các hợp chất của halogen

Chương 6: Nhóm oxi

Bài 40: Khái quát về nhóm oxi
Bài 41: Oxi
Bài 42: Ozon và hiđro peoxit
Bài 43: Lưu huỳnh
Bài 44: Hiđro sunfua
Bài 45: Hợp chất có oxi của lưu huỳnh
Bài 46: Luyện tập chương 6
Bài 47: Bài thực hành số 5: Tính chất của oxi, lưu huỳnh
Bài 48: Bài thực hành số 6: Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh

Chương 7: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Bài 49: Tốc độ phản ứng hóa học
Bài 50: Cân bằng hóa học
Bài 51: Luyện tập. Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học
Bài 52: Bài thực hành số 7: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học