Trang chủ > Lớp 11 > Giải BT Hóa học 11

Giải BT Hóa học 11

Giới thiệu về Giải BT Hóa học 11

Ảnh Giải BT Hóa học 11 Giải BT Hóa học 11 gồm 47 bài viết là phương pháp giải bài tập Hóa học 11. Các bài tập bám sát vào nội dung chương trình sách giáo khoa Hóa học 11 với 9 chương:
Chương 1: Sự điện li
Bài 1: Sự điện li
Bài 2: Axit, bazơ và muối
Bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit-bazơ
Bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
Bài 5: Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
Bài 6: Bài thực hành 1: Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
Chương 2: Nitơ - Photpho
Bài 7: Nitơ
Bài 8: Amoniac và muối amoni
Bài 9: Axit nitric và muối nitrat
Bài 10: Photpho
Bài 11: Axit photphoric và muối photphat
Bài 12: Phân bón hóa học
Bài 13: Luyện tập: Tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng
Bài 14: Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho
Chương 3: Cacbon - Silic
Bài 15: Cacbon
Bài 16: Hợp chất của cacbon
Bài 17: Silic và hợp chất của silic
Bài 18: Công nghiệp silicat
Bài 19: Luyện tập: Tính chất hóa học của cacbon, silic và các hợp chất của chúng
Chương 4: Đại cương về hóa học hữu cơ
Bài 20: Mở đầu về hóa học hữu cơ
Bài 21: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
Bài 22: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
Bài 23: Phản ứng hữu cơ
Bài 24: Luyện tập: Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo
Chương 5: Hiđrocacbon no
Bài 25: Ankan
Bài 26: Xicloankan
Bài 27: Luyện tập: Ankan và xicloankan
Bài 28: Bài thực hành số 3: Phân tích định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của metan

Mục lục Giải BT Hóa học 11

Chương 1: Sự điện li

Bài 1: Sự điện li - Giải BT Hóa học 11
Bài 2: Axit, bazơ và muối - Giải BT Hóa học 11
Bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit-bazơ - Giải BT Hóa học 11
Bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li - Giải BT Hóa học 11
Bài 5: Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li - Giải BT Hóa học 11
Bài 6: Bài thực hành 1: Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li - Giải BT Hóa học 11

Chương 2: Nitơ - Photpho

Bài 7 : Nitơ - Giải BT Hóa học 11
Bài 8 : Amoniac và muối amoni - Giải BT Hóa học 11
Bài 9: Axit nitric và muối nitrat - Giải BT Hóa học 11
Bài 10: Photpho - Giải BT Hóa học 11
Bài 11: Axit photphoric và muối photphat - Giải BT Hóa học 11
Bài 12: Phân bón hóa học - Giải BT Hóa học 11
Bài 13: Luyện tập: Tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng - Giải BT Hóa học 11
Bài 14: Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho - Giải BT Hóa học 11

Chương 3: Cacbon - Silic

Bài 15 : Cacbon - Giải BT Hóa học 11
Bài 16 : Hợp chất của cacbon - Giải BT Hóa học 11
Bài 17 : Silic và hợp chất của silic - Giải BT Hóa học 11
Bài 18 : Công nghiệp silicat - Giải BT Hóa học 11
Bài 19 : Luyện tập : Tính chất hóa học của cacbon, silic và các hợp chất của chúng - Giải BT Hóa học 11

Chương 4: Đại cương về hóa học hữu cơ

Bài 20 : Mở đầu về hóa học hữu cơ - Giải BT Hóa học 11
Bài 21 : Công thức phân tử hợp chất hữu cơ - Giải BT Hóa học 11
Bài 22 : Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ - Giải BT Hóa học 11
Bài 23 : Phản ứng hữu cơ - Giải BT Hóa học 11
Bài 24 : Luyện tập : Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo - Giải BT Hóa học 11

Chương 5 : Hiđrocacbon no

Bài 25 : Ankan - Giải BT Hóa học 11
Bài 26 : Xicloankan - Giải BT Hóa học 11
Bài 27 : Luyện tập : Ankan và xicloankan - Giải BT Hóa học 11
Bài 28 : Bài thực hành số 3 : Phân tích định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của metan - Giải BT Hóa học 11

Chương 6 : Hiđrocacbon không no

Bài 29 : Anken - Giải BT Hóa học 11
Bài 30 : Ankađien - Giải BT Hóa học 11
Bài 31 : Luyện tập : Anken và ankađien - Giải BT Hóa học 11
Bài 32 : Ankin - Giải BT Hóa học 11
Bài 33 : Luyện tập : Ankin - Giải BT Hóa học 11
Bài 34 : Bài thực hành 4 : Điều chế và tính chất của etilen và axetilen - Giải BT Hóa học 11

Chương 7: Hiđrocacbon thơm. Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa về hiđrocacbon

Bài 35 : Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác - Giải BT Hóa học 11
Bài 36 : Luyện tập : Hiđrocacbon thơm - Giải BT Hóa học 11
Bài 37 : Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên - Giải BT Hóa học 11
Bài 38 : Hệ thống hóa về hiđrocacbon - Giải BT Hóa học 11

Chương 8: Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol

Bài 39 : Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon - Giải BT Hóa học 11
Bài 40 : Ancol - Giải BT Hóa học 11
Bài 41 : Phenol - Giải BT Hóa học 11
Bài 42 : Luyện tập : Dẫn xuất halogen, ancol, phenol - Giải BT Hóa học 11
Bài 43 : Bài thực hành 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol - Giải BT Hóa học 11

Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

Bài 44 : Anđehit - Xeton - Giải BT Hóa học 11
Bài 45 : Axit cacboxylic - Giải BT Hóa học 11
Bài 46 : Luyện tập : Anđehit - Xeton- Axit cacboxylic - Giải BT Hóa học 11
Bài 47 : Bài thực hành 6 : Tính chất của anđehit và axit cacboxylic - Giải BT Hóa học 11