Trang chủ > Lớp 4 > Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 4

Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 4

Giới thiệu về Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 4

Ảnh Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 4 Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 4 gồm 2 tập:
Tập 1: gồm 18 bài viết tương ứng với 18 tuần học. Nội dung cụ thể Tuần 1: Giải câu 1, 2, 3 trang 5, 6; Giải câu 4, 5, 6, vui học trang 6, 7, 8,...
Tập 2: gồm 17 bài viết tương đương với 17 tuần học. Nội dung cụ thể. Tuần 19: Giải câu 1, 2, 3 trang 5, 6; Giải câu 4, 5, 6, vui học trang 7, 8;...
Như vậy, tổng hợp Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 4 có 35 bài viết tương ứng với 35 tuần 2 tiết giúp học sinh nắm vững kiến thức các phần Tập đọc - Chính tả - Luyện từ và câu - Tập làm văn.

Mục lục Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 4

Cùng em học Tiếng Việt 4 Tập 1

Tuần 1 trang 5, 6, 7, 8 (trang 6 Cùng em học Tiếng Việt 4 Tập 1)
Tuần 2 trang 8, 9, 10, 11, 12 (trang 9 Cùng em học Tiếng Việt 4 Tập 1)
Tuần 3 trang 12, 13, 14, 15 (trang 13 Cùng em học Tiếng Việt 4 Tập 1)
Tuần 4 trang 15, 16, 17, 18 (trang 16 Cùng em học Tiếng Việt 4 Tập 1)
Tuần 5 trang 18, 19, 20, 21 (trang 19 Cùng em học Tiếng Việt 4 Tập 1)
Tuần 6 trang 21, 22, 23, 24 (trang 22 Cùng em học Tiếng Việt 4 Tập 1)
Tuần 7 trang 24, 25,2 6, 27 (trang 26 Cùng em học Tiếng Việt 4 Tập 1)
Tuần 8 trang 28, 29, 30, 31 (trang 29 Cùng em học Tiếng Việt 4 Tập 1)
Tuần 9 trang 31, 32, 33, 34 (trang 32 Cùng em học Tiếng Việt 4 Tập 1)
Tuần 10 trang 35, 36, 37 (trang 36 Cùng em học Tiếng Việt 4 Tập 1)
Tuần 11 trang 38, 39, 40, 41 (trang 39 Cùng em học Tiếng Việt 4 Tập 1)
Tuần 12 trang 42, 43, 44, 45 (trang 43 Cùng em học Tiếng Việt 4 Tập 1)
Tuần 13 trang 46, 47, 48, 49 (trang 47 Cùng em học Tiếng Việt 4 Tập 1)
Tuần 14 trang 49, 50, 51, 52 (trang 50 Cùng em học Tiếng Việt 4 Tập 1)
Tuần 15 trang 53, 54, 55, 56 (trang 54 Cùng em học Tiếng Việt 4 Tập 1)
Tuần 16 trang 57, 58, 59, 60, 61 (trang 58 Cùng em học Tiếng Việt 4 Tập 1)
Tuần 17 trang 62, 63, 64, 65 (trang 63 Cùng em học Tiếng Việt 4 Tập 1)
Tuần 18 trang 66, 67, 68, 69, 70 (trang 68 Cùng em học Tiếng Việt 4 Tập 1)

Cùng em học Tiếng Việt 4 Tập 2

Tuần 19 trang 5, 6, 7, 8 (trang 6 Cùng em học Tiếng Việt 4 Tập 2)
Tuần 20 trang 8, 9 , 10, 11 (trang 10 Cùng em học Tiếng Việt 4 Tập 2)
Tuần 21 trang 12, 13, 14, 15 (trang 13 Cùng em học Tiếng Việt 4 Tập 2)
Tuần 22 trang 16, 17, 18 (trang 17 Cùng em học Tiếng Việt 4 Tập 2)
Tuần 23 trang 19, 20, 21 (trang 20 Cùng em học Tiếng Việt 4 Tập 2)
Tuần 24 trang 22, 23, 24 (trang 23 Cùng em học Tiếng Việt 4 Tập 2)
Tuần 25 trang 25, 26, 27 (trang 26 Cùng em học Tiếng Việt 4 Tập 2)
Tuần 26 trang 28, 29, 30, 31 (trang 29 Cùng em học Tiếng Việt 4 Tập 2)
Tuần 27 trang 31, 32, 33, 34 (trang 33 Cùng em học Tiếng Việt 4 Tập 2)
Tuần 28 trang 35, 36, 37, 38 (trang 36 Cùng em học Tiếng Việt 4 Tập 2)
Tuần 29 trang 38, 39, 40, 41 (trang 39 Cùng em học Tiếng Việt 4 Tập 2)
Tuần 30 trang 42, 43, 44, 45 (trang 43 Cùng em học Tiếng Việt 4 Tập 2)
Tuần 31 trang 46, 47, 48, 49 (trang 47 Cùng em học Tiếng Việt 4 Tập 2)
Tuần 32 trang 49, 50, 51, 52 (trang 51 Cùng em học Tiếng Việt 4 Tập 2)
Tuần 33 trang 53, 54, 55, 56 (trang 54 Cùng em học Tiếng Việt 4 Tập 2)
Tuần 34 trang 56, 57, 58, 59 (trang 57 Cùng em học Tiếng Việt 4 Tập 2)
Tuần 35 trang 60, 61, 62 (trang 61 Cùng em học Tiếng Việt 4 Tập 2)