Trang chủ > Khác > Học Struts 2 (cơ bản và nâng cao)

Học Struts 2 (cơ bản và nâng cao)

Giới thiệu về Học Struts 2 (cơ bản và nâng cao)

Ảnh Học Struts 2 (cơ bản và nâng cao)
Struts 2 là sự kết hợp giữa Struts 1 và Webwork Framework. Struts 2 không phải là phiên bản kế tiếp của Struts 1. Struts 2 Framework được dùng để phát triển ứng dụng web dựa trên MVC. Struts Framework được Craig McClanahan tạo ra và được bảo trợ bởi Apache Foundation vào tháng 5 năm 2000 và Struts 1. 0 đã được công bố vào tháng 6 năm 2001. Phiên bản hiện tại là Struts 2. 3.16. 1 đã được công bố vào năm 2014.

Học Struts 2 (cơ bản và nâng cao) có tổng cộng 48 bài viết.
Trong đó có các phần: Struts 2 cơ bản, cấu hình file với struts. xml, cấu hình file không dùng struts. xml, core Component trong Struts 2, struts 2 nâng cao, giới thiệu Validation Framework, giới thiệu Interceptor, tích hợp Struts 2, một số ứng dụng Struts2 đơn giản.

Mục lục Học Struts 2 (cơ bản và nâng cao)

Struts 2 cơ bản

File cấu hình
Ví dụ đa cấu hình
Sử dụng nhiều Namespace

Cấu hình file với struts.xml

Cấu hình bởi convention
Sử dụng Annotation

Cấu hình file không dùng struts.xml

Giới thiệu Action
Giới thiệu Interceptors
Value Stack/OGNL
ActionContext và ActionInvocation
Result Type

Core Component trong Struts 2

Truy cập Database
Gửi Email
Đa ngôn ngữ (i18n)
Chuyển đổi kiểu
Theme và Template

Struts 2 nâng cao

Giới thiệu Validation
Custom Validation
Built-in Validation
requiredstring Validation
stringlength Validation
email Validation
date Validation
int Validation
double Validation
url Validation
regex Validation
ajax Validation

Giới thiệu Validation Framework

Custom Interceptor
params Interceptor
execAndWait Interceptor
prepare Interceptor
modelDriven Interceptor
Xử lý ngoại lệ
File Upload

Giới thiệu Interceptor

Struts 2 với Spring
Struts 2 với Hibernate
Struts2 với Tiles

Tích hợp Struts 2

Control Tag
Data Tag
Form Tag
Ajax Tag

Một số ứng dụng Struts2 đơn giản

Registration Form
Login và Logout
Struts 2 là gì?
Model1 và Model 2
Cấu trúc Struts 2
Hello World (với Eclipse)
Ví dụ Struts2 khác