Trang chủ > Lớp 4 > Giải Vở bài tập Toán 4

Giải Vở bài tập Toán 4

Giới thiệu về Giải Vở bài tập Toán 4

Ảnh Giải Vở bài tập Toán 4 Giải Vở bài tập Toán 4 gồm 2 tập:
Tập 1: gồm 2 chương với 83 bài viết, Chương 1- Chương 1: Số tự nhiên, Bảng đơn vị đo khối lượng gồm 28 bài viết. Chương 2- Bốn phép tính với các số tự nhiên, Hình học gồm 55 bài viết.
Tập 2: gồm 4 chương với 92 bài viết. Chương 3- Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3 - Giới thiệu Hình bình hành với 12 bài viết; Chương 4- Phân số - Các phép tính với phân số - Giới thiệu Hình thoi với 41 bài; Chương 5- Tỉ số - Một số bài toán liên quan đến tỉ số - Tỉ lệ bản đồ gồm 15 bài viết; Chương 6-Ôn tập.
Tóm lại: Giải Vở bài tập Toán 4 gồm tất cả 175 bài viết giúp các em học sinh nắm chắc kiến thức, gợi ý giải bài tập đúng nhất, chi tiết nhất, dễ hiểu nhất.

Mục lục Giải Vở bài tập Toán 4

Giải VBT Toán 4 Tập 1

Chương 1: Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng

Bài 1. Ôn tập các số đến 100 000 (trang 3 VBT Toán 4 Tập 1)
Bài 2. Ôn tập các sô đến 100 000 (tiếp theo) (trang 4 VBT Toán 4 Tập 1)
Bài 3. Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) ( trang 5 VBT Toán 4 Tập 1)
Bài 4. Biểu thức có chứa một chữ (trang 6 VBT Toán 4 Tập 1)
Bài 5. Luyện tập (trang 7 VBT Toán 4 Tập 1)
Bài 6. Các số có 6 chữ số (trang 8 VBT Toán 4 Tập 1)
Bài 7. Luyện tập ( trang 9 VBT Toán 4 Tập 1)
Bài 8. Hàng và lớp (trang 10 VBT Toán 4 Tập 1)
Bài 9. So sánh các số có nhiều chữ số (trang 11 VBT Toán 4 Tập 1)
Bài 10. Triệu và lớp triệu (trang 12 VBT Toán 4 Tập 1)
Bài 11. Triệu và lớp triệu (tiếp theo) (trang 13 VBT Toán 4 Tập 1)
Bài 12. Luyện tập (trang 14 VBT Toán 4 Tập 1)
Bài 13. Luyện tập (trang 15 VBT Toán 4 Tập 1)
Bài 14. Dãy số tự nhiên (trang 16 VBT Toán 4 Tập 1)
Bài 15. Viết số tự nhiên trong hệ thập phân (trang 17 VBT Toán 4 Tập 1)
Bài 16. So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên (trang 18 VBT Toán 4 Tập 1)
Bài 17. Luyện tập (trang 19 VBT Toán 4 Tập 1)
Bài 18. Yến, tạ, tấn (trang 20 VBT Toán 4 Tập 1)
Bài 19. Bảng đơn vị đo khối lượng (trang 21 VBT Toán 4 Tập 1)
Bài 20. Giây, thế kỉ (trang 22 VBT Toán 4 Tập 1)
Bài 21. Luyện tập (trang 23 VBT Toán 4 Tập 1)
Bài 22. Tìm số trung bình cộng (trang 24 VBT Toán 4 Tập 1)
Bài 23. Luyện tập (trang 25 VBT Toán 4 Tập 1)
Bài 24. Biểu đồ (trang 26 VBT Toán 4 Tập 1)
Bài 25. Biểu đồ (tiếp theo) (trang 27 VBT Toán 4 Tập 1)
Bài 26. Luyện tập (trang trang 29 VBT Toán 4 Tập 1)
Bài 27. Luyện tập chung (trang 31 VBT Toán 4 Tập 1)
Bài 28. Tự kiểm tra (trang 33 VBT Toán 4 Tập 1)

Chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên. Hình học

Bài 29. Phép cộng (trang 35 VBT Toán 4 Tập 1)
Bài 30. Phép trừ (trang 36 VBT Toán 4 Tập 1)
Bài 31. Luyện tập (trang 37 VBT Toán 4 Tập 1)
Bài 32. Biểu thức có chứa hai chữ (trang 38 VBT Toán 4 Tập 1)
Bài 33. Tính chất giao hoán của phép cộng (trang 39 VBT Toán 4 Tập 1)
Bài 34. Biểu thức có chứa ba chữ (trang 40 VBT Toán 4 Tập 1)
Bài 35. Tính chất kết hợp của phép tính cộng (trang 41 VBT Toán 4 Tập 1)
Bài 36. Luyện tập (trang 42 VBT Toán 4 Tập 1)
Bài 37. Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó (trang 43 VBT Toán 4 Tập 1)
Bài 38. Luyện tập (trang 44 VBT Toán 4 Tập 1)
Bài 39. Luyện tập chung (trang 45 VBT Toán 4 Tập 1)
Bài 40. Góc nhọn, góc tù, góc bẹt (trang 46 VBT Toán 4 Tập 1)
Bài 41. Hai đường thẳng vuông góc (trang 47 VBT Toán 4 Tập 1)
Bài 42. Hai đường thẳng song song (trang 49 VBT Toán 4 Tập 1)
Bài 43. Vẽ hai đường thẳng vuông góc (trang 51 VBT Toán 4 Tập 1)
Bài 44. Vẽ hai đường thẳng song song (trang 52 VBT Toán 4 Tập 1)
Bài 45. Thực hành vẽ hình chữ nhật (trang 53 VBT Toán 4 Tập 1)
Bài 46. Thực hành vẽ hình vuông (trang 54 VBT Toán 4 Tập 1)
Bài 47. Luyện tập (trang 55 VBT Toán 4 Tập 1)
Bài 48. Luyện tập chung (trang 57 VBT Toán 4 Tập 1)
Bài 49. Nhân một số với một chữ số (trang 59 VBT Toán 4 Tập 1)
Bài 50. Tính chất giao hoán của phép nhân (trang 60 VBT Toán 4 Tập 1)
Bài 51. Nhân số 10, 100, 1000,... chia cho số 10, 100, 1000,... (trang 61 VBT Toán 4 Tập 1)
Bài 52. Tính chất kết hợp của phép nhân (trang 62 VBT Toán 4 Tập 1)
Bài 53. Nhân với số có tận cùng là chữ số 0 (trang 63 VBT Toán 4 Tập 1)
Bài 54. Đề - xi - mét vuông (trang 64 VBT Toán 4 Tập 1)
Bài 55. Mét vuông (trang 65 VBT Toán 4 Tập 1)
Bài 56. Nhân một số với một tổng (trang 66 VBT Toán 4 Tập 1)
Bài 57. Nhân một số với một hiệu (trang 67 VBT Toán 4 Tập 1)
Bài 58. Luyện tập (trang 68 VBT Toán 4 Tập 1)
Bài 59. Nhân số có hai chữ số (trang 69 VBT Toán 4 Tập 1)
Bài 60. Luyện tập (trang 70 VBT Toán 4 Tập 1)
Bài 61. Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 (trang 71 VBT Toán 4 Tập 1)
Bài 62. Nhân với số với ba chữ số ( trang 72 VBT Toán 4 Tập 1)
Bài 63. Nhân với số có ba chữ số (trang 73 VBT Toán 4 Tập 1)
Bài 64. Luyện tập (trang 74 VBT Toán 4 Tập 1)
Bài 65. Luyện tập chung (trang 75 VBT Toán 4 Tập 1)
Bài 66. Chia một tổng cho một số ( trang 77 VBT Toán 4 Tập 1)
Bài 67. Chia cho số có một chữ số (trang 78 VBT Toán 4 Tập 1)
Bài 68. Luyện tập (trang 79 VBT Toán 4 Tập 1)
Bài 69. Chia một số cho một tích ( trang 80 VBT Toán 4 Tập 1)
Bài 70. Chia một tích cho một số (trang 81 VBT Toán 4 Tập 1)
Bài 71. Chia hai số tận cùng là chữ số 0 (trang 82 VBT Toán 4 Tập 1)
Bài 72. Chia cho số có hai chữ số (trang 83 VBT Toán 4 Tập 1)
Bài 73. Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) (trang 84 VBT Toán 4 Tập 1)
Bài 74. Luyện tập (trang 85 VBT Toán 4 Tập 1)
Bài 75.Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) (trang 86 VBT Toán 4 Tập 1)
Bài 76. Luyện tập (trang 87 VBT Toán 4 Tập 1)
Bài 77. Thương có chữ số 0 (trang 88 VBT Toán 4 Tập 1)
Bài 78. Chia cho số có ba chữ số (trang 89 VBT Toán 4 Tập 1)
Bài 79. Luyện tập (trang 90 VBT Toán 4 Tập 1)
Bài 80. Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo) (trang 91 VBT Toán 4 Tập 1)
Bài 81. Luyện tập (trang 92 VBT Toán 4 Tập 1)
Bài 82. Luyện tập chung (trang 91 VBT Toán 4 Tập 1)
Bài 83. Tự kiểm tra ( trang 94 VBT Toán 4 Tập 1)

Giải VBT Toán 4 Tập 2

Chương 3: Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3 - Giới thiệu Hình bình hành

Bài 84: Dấu hiệu chia hết cho 2 (trang 3 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 85: Dấu hiệu chia hết cho 5 (trang 4 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 86: Luyện tập (trang 5 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 87: Dấu hiệu chia hết cho 9 (trang 6 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 88: Dấu hiệu chia hết cho 3 (trang 6 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 89: Luyện tập (trang 7 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 90: Luyện tập chung (trang 8 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 91: Ki-lô-mét vuông (trang 9 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 92: Luyện tập (trang 10 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 93: Hình bình hành ( trang 11 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 94: Diện tích hình bình hành (trang 12 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 95: Luyện tập (trang 13 VBT Toán 4 Tập 2)

Chương 4: Phân số - Các phép tính với phân số - Giới thiệu Hình thoi

Bài 96: Phân số (trang 15 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 97: Phân số và phép chia số tự nhiên (trang 16 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 98: Phân số và phép chia số tự nhiên (Tiếp theo) (trang 17 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 99: Luyện tập (trang 18 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 100: Phân số bằng nhau ( trang 19 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 101: Rút gọn phân số (trang 20 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 102: Luyện tập (trang 21 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 103: Quy đồng mẫu số các phân số (trang 22 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 104: Quy đồng mẫu số các phân số (Tiếp theo) (trang 23 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 105: Luyện tập (trang 24 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 106: Luyện tập chung (trang 26 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 107: So sánh hai phân số cùng mẫu số (trang 27 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 108: Luyện tập (trang 27 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 109: So sánh hai phân số khác mẫu số (trang 28 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 110: Luyện tập (trang 30 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 111: Luyện tập chung (trang 32 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 112: Luyện tập chung (trang 33 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 113: Luyện tập chung (trang 34 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 114: Phép cộng phân số (trang 35 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 115: Phép cộng phân số (Tiếp theo) (trang 36 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 116: Luyện tập (trang 37 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 117: Luyện tập (trang 38 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 118: Phép trừ phân số (trang 39 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 119: Phép trừ phân số (Tiếp theo) (trang 40 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 120: Luyện tập (trang 41 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 121: Luyện tập chung (trang 42 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 122: Phép nhân phân số (trang 43 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 123: Luyện tập (trang 44 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 124: Luyện tập (trang 45 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 125: Tìm phân số của một số (trang 46 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 126: Phép chia phân số (trang 47 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 127: Luyện tập (trang 48 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 128: Luyện tập (trang 49 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 129: Luyện tập chung (trang 50 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 130: Luyện tập chung (trang 51 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 131: Luyện tập chung (trang 53 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 132: Luyện tập chung (trang 54 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 133: Hình thoi (trang 56 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 134: Diện tích hình thoi (trang 57 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 135: Luyện tập (trang 58 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 136: Luyện tập chung (trang 60 VBT Toán 4 Tập 2)

Chương 5: Tỉ số - Một số bài toán liên quan đến tỉ số - Tỉ lệ bản đồ

Bài 137: Giới thiệu tỉ số (trang 61 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 138: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó (trang 62 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 139: Luyện tập (trang 64 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 140: Luyện tập (trang 65 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 141: Luyện tập chung (trang 67 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 142: Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó (trang 69 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 143: Luyện tập (trang 70 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 144: Luyện tập (trang 71 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 145: Luyện tập chung (trang 73 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 146: Luyện tập chung (trang 75 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 147: Tỉ lệ bản đồ (trang 77 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 148: Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (trang 79 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 149: Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (Tiếp theo) (trang 80 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 150: Thực hành (trang 81 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 151: Thực hành (Tiếp theo) (trang 82 VBT Toán 4 Tập 2)

Chương 6: Ôn tập

Bài 152: Ôn tập về số tự nhiên (trang 83 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 153: Ôn tập về số tự nhiên (Tiếp theo) (trang 84 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 154: Ôn tập về số tự nhiên (Tiếp theo) (trang 85 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 155: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (trang 87 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 156: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (Tiếp theo) (trang 88 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 157: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (Tiếp theo) (trang 89 VBT Toán 4 Tập 20)
Bài 158: Ôn tập về biểu đồ (trang 90 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 159: Ôn tập về phân số (trang 92 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 160: Ôn tập về các phép tính với phân số (trang 93 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 161: Ôn tập về các phép tính với phân số (Tiếp theo) (trang 95 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 162: Ôn tập về các phép tính với phân số (Tiếp theo) (trang 97 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 163: Ôn tập về các phép tính với phân số (Tiếp theo) (trang 98 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 164: Ôn tập về đại lượng (trang 99 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 165: Ôn tập về đại lượng (Tiếp theo) (trang 101 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 166: Ôn tập về đại lượng (Tiếp theo) (trang 102 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 167: Ôn tập về hình học (trang 102 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 168: Ôn tập về hình học (Tiếp theo) (trang 105 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 169: Ôn tập về tìm số trung bình cộng (trang 106 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 170: Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó ( trang 108 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 171: Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó (trang 110 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 172: Luyện tập chung (trang 111 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 173: Luyện tập chung (trang 113 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 174: Luyện tập chung (trang 115 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 175: Tự kiểm tra (trang 117 VBT Toán 4 Tập 2)