Trang chủ > Lớp 11 > BT trắc nghiệm Hình học 11

BT trắc nghiệm Hình học 11

Giới thiệu về BT trắc nghiệm Hình học 11

Ảnh BT trắc nghiệm Hình học 11 BT trắc nghiệm Hình học 11 go0omf 95 bài viết là các bài tập trắc nghiệm môn Hình học lớp 11. Các bài tập trắc nghiệm này xoay quanh nội dung kiến thức của 3 chương:
--Root-- 3 95

Chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng
Bài 1 - 2: Phép biến hình. Phép tịnh tiến
Bài 3: Phép đối xứng trục
Bài 4: Phép đối xứng tâm
Bài 5: Phép quay
Bài 6: Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau
Bài 7: Phép vị tự
Bài 8: Phép đồng dạng
Ôn tập Chương 1
Đề kiểm tra Chương 1

Chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song
Bài 1: Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng
Bài 2: Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song
Bài 3: Đường thẳng song song với mặt phẳng
Bài 4: Hai mặt phẳng song song
Bài 5: Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian
Ôn tập chương 2
Đề kiểm tra Chương 2

Chương 3: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian
Bài 1: Vectơ trong không gian
Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc với nhau
Bài 3: Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
Bài 4: Mặt phẳng vuông góc
Ôn tập chương 3
Đề kiểm tra Chương 3
Ôn tập cuối năm
Đề kiểm tra Hình học 11

Mục lục BT trắc nghiệm Hình học 11

Chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Bài 1 - 2: Phép biến hình. Phép tịnh tiến

Lý thuyết: Phép biến hình. Phép tịnh tiến
Trắc nghiệm: Phép biến hình. Phép tịnh tiến (phần 1)
Trắc nghiệm: Phép biến hình. Phép tịnh tiến (phần 2)
Trắc nghiệm: Phép biến hình. Phép tịnh tiến (phần 3)

Bài 3: Phép đối xứng trục

Lý thuyết: Phép đối xứng trục
Trắc nghiệm: Phép đối xứng trục (phần 1)
Trắc nghiệm: Phép đối xứng trục (phần 2)
Trắc nghiệm: Phép đối xứng trục (phần 3)
Trắc nghiệm: Phép đối xứng trục (phần 4)

Bài 4: Phép đối xứng tâm

Lý thuyết: Phép đối xứng tâm
Trắc nghiệm: Phép đối xứng tâm (phần 1)
Trắc nghiệm: Phép đối xứng tâm (phần 2)
Trắc nghiệm: Phép đối xứng tâm (phần 3)
Trắc nghiệm: Phép đối xứng tâm (phần 4)

Bài 5: Phép quay

Lý thuyết: Phép quay
Trắc nghiệm: Phép quay (phần 1)
Trắc nghiệm: Phép quay (phần 2)
Trắc nghiệm: Phép quay (phần 3)

Bài 6: Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau

Lý thuyết: Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau
Trắc nghiệm: Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau (phần 1)
Trắc nghiệm: Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau (phần 2)

Bài 7: Phép vị tự

Lý thuyết: Phép vị tự
Trắc nghiệm: Phép vị tự (phần 1)
Trắc nghiệm: Phép vị tự (phần 2)
Trắc nghiệm: Phép vị tự (phần 3)
Trắc nghiệm: Phép vị tự (phần 4)

Bài 8: Phép đồng dạng

Lý thuyết: Phép đồng dạng
Trắc nghiệm: Phép đồng dạng (phần 1)

Ôn tập Chương 1

Ôn tập chương I (phần 1)
Ôn tập chương I (phần 2)
Ôn tập chương I (phần 3)
Ôn tập chương I (phần 4)
Ôn tập chương I (phần 5)

Đề kiểm tra Chương 1

Đề kiểm tra chương I (phần 1)
Đề kiểm tra chương I (phần 2)

Chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

Bài 1: Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

Lý thuyết: Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng
Trắc nghiệm: Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng (phần 1)
Trắc nghiệm: Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng (phần 2)
Trắc nghiệm: Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng (phần 3)
Trắc nghiệm: Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng (phần 4)
Trắc nghiệm: Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng (phần 5)

Bài 2: Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song

Lý thuyết: Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song
Trắc nghiệm: Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song (phần 1)
Trắc nghiệm: Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song (phần 2)
Trắc nghiệm: Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song (phần 3)
Trắc nghiệm: Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song (phần 4)
Trắc nghiệm: Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song (phần 5)

Bài 3: Đường thẳng song song với mặt phẳng

Lý thuyết: Đường thẳng song song với mặt phẳng
Trắc nghiệm: Đường thẳng song song với mặt phẳng (phần 1)
Trắc nghiệm: Đường thẳng song song với mặt phẳng (phần 2)
Trắc nghiệm: Đường thẳng song song với mặt phẳng (phần 3)
Trắc nghiệm: Đường thẳng song song với mặt phẳng (phần 4)
Trắc nghiệm: Đường thẳng song song với mặt phẳng (phần 5)

Bài 4: Hai mặt phẳng song song

Lý thuyết: Hai mặt phẳng song song
Trắc nghiệm: Hai mặt phẳng song song (phần 1)
Trắc nghiệm: Hai mặt phẳng song song (phần 2)
Trắc nghiệm: Hai mặt phẳng song song (phần 3)

Bài 5: Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian

Lý thuyết: Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian
Trắc nghiệm: Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian (phần 1)
Trắc nghiệm: Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian (phần 2)

Ôn tập chương 2

Ôn tập chương II (phần 1)
Ôn tập chương II (phần 2)
Ôn tập chương II (phần 3)
Ôn tập chương II (phần 4)

Đề kiểm tra Chương 2

Đề kiểm tra chương II (phần 1)
Đề kiểm tra chương II (phần 2)

Chương 3: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Bài 1: Vectơ trong không gian

Lý thuyết: Vectơ trong không gian
Trắc nghiệm: Vectơ trong không gian (phần 1)
Trắc nghiệm: Vectơ trong không gian (phần 2)

Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc với nhau

Lý thuyết: Hai đường thẳng vuông góc với nhau
Trắc nghiệm: Hai đường thẳng vuông góc với nhau (phần 1)
Trắc nghiệm: Hai đường thẳng vuông góc với nhau (phần 2)

Bài 3: Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Lý thuyết: Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
Trắc nghiệm: Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (phần 1)
Trắc nghiệm: Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (phần 2)
Trắc nghiệm: Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (phần 3)
Trắc nghiệm: Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (phần 4)

Bài 4: Mặt phẳng vuông góc

Lý thuyết: Mặt phẳng vuông góc
Trắc nghiệm: Mặt phẳng vuông góc (phần 1)
Trắc nghiệm: Mặt phẳng vuông góc (phần 2)

Ôn tập chương 3

Ôn tập chương III (phần 1)
Ôn tập chương III (phần 2)
Ôn tập chương III (phần 3)

Đề kiểm tra Chương 3

Đề kiểm tra chương III (phần 1)

Ôn tập cuối năm

Ôn tập cuối năm (phần 1)
Ôn tập cuối năm (phần 2)
Ôn tập cuối năm (phần 3)
Ôn tập cuối năm (phần 4)
Ôn tập cuối năm (phần 5)

Đề kiểm tra Hình học 11

Đề kiểm tra Hình học 11 (Đề 1)
Đề kiểm tra Hình học 11 (Đề 2)
Đề kiểm tra Hình học 11 (Đề 3)
Đề kiểm tra Hình học 11 (Đề 4)
Đề kiểm tra Hình học 11 (Đề 5)
Đề kiểm tra Hình học 11 (Đề 6)