Trang chủ > Lớp 7 > Giải BT Lịch sử 7

Giải BT Lịch sử 7

Giới thiệu về Giải BT Lịch sử 7

Ảnh Giải BT Lịch sử 7 Giải BT Lịch sử 7 gồm 2 phần với tất cả 51 bài viết:
Phần 1: Khái quát lịch sử thế giới trung đại gồm 7 bài viết
Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX gồm có 6 chương 44 bài viết
Chương 1: Buổi đầu độc lập thời Ngô - Đinh - Tiền Lê (Thế kỉ X) gồm 3 bài viết
....
Chương 5: Đại Việt ở các thế kỉ XVI - XVIII gồm 10 bài viết
Chương 6: Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX gồm 6 bài
Giải BT Lịch sử 7 giúp các em học sinh hoàn thành bài tập tốt hơn với những cách giải dễ hiểu, dễ nhớ từ đó đạt được kết quả cao trong học tập.

Mục lục Giải BT Lịch sử 7

Phần 1: Khái quát lịch sử thế giới trung đại

Bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu - trang 3 sgk Lịch Sử 7
Bài 2: Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu - trang 6 sgk Lịch Sử 7
Bài 3: Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở châu Âu - trang 9 sgk Lịch Sử 7
Bài 4: Trung Quốc thời phong kiến - trang 10 sgk Lịch Sử 7
Bài 5: Ấn Độ thời phong kiến - trang 16 sgk Lịch Sử 7
Bài 6: Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á - trang 18 sgk Lịch Sử 7
Bài 7: Những nét chung về xã hội phong kiến - trang 24 sgk Lịch sử 7

Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX

Chương 1: Buổi đầu độc lập thời Ngô - Đinh - Tiền Lê (Thế kỉ X)

Bài 8: Nước ta buổi đầu độc lập - trang 25 sgk Lịch Sử 7
Bài 9 phần 1: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê - trang 28 sgk Lịch Sử 7
Bài 9 phần 2: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê - trang 32 sgk Lịch Sử 7

Chương 2: Nước Đại Việt thời Lý (Thế kỉ XI - XII)

Bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước - trang 35 sgk Lịch Sử 7
Bài 11 phần 1: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 - 1077) - trang 39 sgk Lịch Sử 7
Bài 11 phần 2: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 - 1077) - trang 41 sgk Lịch Sử 7
Bài 12 phần 1: Đời sống kinh tế, văn hóa - trang 44 sgk Lịch Sử 7
Bài 12 phần 2: Đời sống kinh tế, văn hóa - trang 47 sgk Lịch Sử 7

Chương 3: Nước Đại Việt thời Trần (Thế kỉ XIII - XIV)

Bài 13 phần 1: Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII - trang 51 sgk Lịch Sử 7
Bài 13 phần 2: Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII - trang 53 sgk Lịch Sử 7
Bài 14 phần 1: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (Thế kỉ XIII) - trang 56 sgk Lịch Sử 7
Bài 14 phần 2: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (Thế kỉ XIII) - trang 58 sgk Lịch Sử 7
Bài 14 phần 3: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (Thế kỉ XIII) - trang 63 sgk Lịch Sử 7
Bài 14 phần 4: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (Thế kỉ XIII) - trang 66 sgk Lịch Sử 7
Bài 15 phần 1: Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần - trang 69 sgk Lịch Sử 7
Bài 15 phần 2: Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần - trang 71 sgk Lịch Sử 7
Bài 16 phần 1: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV - trang 74 sgk Lịch Sử 7
Bài 16 phần 2: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV - trang 77 sgk Lịch Sử 7
Bài 17: Ôn tập chương II và chương III - trang 81 sgk Lịch Sử 7

Chương 4: Đại Việt thời Lê Sơ (Thế kỉ XV - Đầu thế kỉ XVI)

Bài 18: Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XV - trang 82 sgk Lịch Sử 7
Bài 19 phần 1: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn - trang 85 sgk Lịch Sử 7
Bài 19 phần 2: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn - trang 87 sgk Lịch Sử 7
Bài 19 phần 3: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn - trang 90 sgk Lịch Sử 7
Bài 20 phần 1: Nước Đại Việt thời Lê Sơ - trang 94 sgk Lịch Sử 7
Bài 20 phần 2: Nước Đại Việt thời Lê Sơ - trang 97 sgk Lịch Sử 7
Bài 20 phần 3: Nước Đại Việt thời Lê Sơ - trang 100 sgk Lịch Sử 7
Bài 20 phần 4: Nước Đại Việt thời Lê Sơ - trang 102 sgk Lịch Sử 7
Bài 21: Ôn tập chương IV - trang 104 sgk Lịch Sử 7

Chương 5: Đại Việt ở các thế kỉ XVI - XVIII

Bài 22 phần 1: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (Thế kỉ XVI - XVIII) - trang 105 sgk Lịch Sử 7
Bài 22 phần 2: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (Thế kỉ XVI - XVIII) - trang 107 sgk Lịch Sử 7
Bài 23 phần 1: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI - XVIII - trang 110 sgk Lịch Sử 7
Bài 23 phần 2: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI - XVIII - trang 113 sgk Lịch Sử 7
Bài 24: Khởi nghĩa nông dân đàng ngoài thế kỉ XVIII - trang 116 sgk Lịch Sử 7
Bài 25 phần 1: Phong trào Tây Sơn - trang 120 sgk Lịch Sử 7
Bài 25 phần 2: Phong trào Tây Sơn - trang 122 sgk Lịch Sử 7
Bài 25 phần 3: Phong trào Tây Sơn - trang 126 sgk Lịch Sử 7
Bài 25 phần 4: Phong trào Tây Sơn - trang 127 sgk Lịch Sử 7
Bài 26: Quang Trung xây dựng đất nước - trang 132 sgk Lịch Sử 7

Chương 6: Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX

Bài 27 phần 1: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn - trang 136 sgk Lịch Sử 7
Bài 27 phần 2: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn - trang 139 sgk Lịch Sử 7
Bài 28 phần 1: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII nửa đầu thế kỉ XIX - trang 143 sgk Lịch Sử 7
Bài 28 phần 2: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII nửa đầu thế kỉ XIX- trang 147 sgk Lịch sử 7
Bài 29: Ôn tập chương V và chương VI - trang 147 sgk Lịch Sử 7
Bài 30: Tổng kết - trang 148 sgk Lịch Sử 7