Trang chủ > Lớp 12 > BT trắc nghiệm Giải tích 12

BT trắc nghiệm Giải tích 12

Giới thiệu về BT trắc nghiệm Giải tích 12

Ảnh BT trắc nghiệm Giải tích 12 BT trắc nghiệm Giải tích 12 gồm 88 bài viết là các bài tập trắc nghiệm theo nội dung kiến thức chương 1, 2, 3, 4 sách Giải tích 12.
Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số
Bài 1: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số
Bài 2: Cực trị của hàm số
Bài 3: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
Bài 4: Đường tiệm cận
Bài 5: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số
Ôn tập chương 1
Đề kiểm tra chương 1
Chương 2: Hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số logarit
Bài 1: Lũy thừa
Bài 2: Hàm số lũy thừa
Bài 3: Lôgarit
Bài 4: Hàm số mũ và hàm số lôgarit
Bài 5: Phương trình mũ và phương trình lôgarit
Bài 6: Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit
Ôn tập chương 2
Đề kiểm tra chương 2
Chương 3: Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng
Bài 1: Nguyên hàm
Bài 2: Tích phân
Bài 3: Ứng dụng hình học của tích phân
Ôn tập chương 3
Đề kiểm tra chương 3
Chương 4: Số phức
Bài 1: Số phức
Bài 2: Cộng, trừ và nhân số phức
Bài 3: Phép chia số phức
Bài 4: Phương trình bậc hai với hệ số thực
Ôn tập chương 4
Đề kiểm tra chương 4
Ôn tập cuối năm
Đề kiểm tra cuối năm

Mục lục BT trắc nghiệm Giải tích 12

Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

Bài 1: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

Lý thuyết: Sự đồng biến nghịch biến của hàm số
Trắc nghiệm: Sự đồng biến nghịch biến của hàm số (phần 1)
Trắc nghiệm: Sự đồng biến nghịch biến của hàm số (phần 2)

Bài 2: Cực trị của hàm số

Lý thuyết: Cực trị của hàm số
Trắc nghiệm: Cực trị của hàm số (phần 1)
Trắc nghiệm: Cực trị của hàm số (phần 2)

Bài 3: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Lý thuyết: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
Trắc nghiệm: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số (phần 1)
Trắc nghiệm: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số (phần 2)

Bài 4: Đường tiệm cận

Lý thuyết: Đường tiệm cận
Trắc nghiệm: Đường tiệm cận (phần 1)

Bài 5: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Lý thuyết: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số
Trắc nghiệm: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (phần 1)
Trắc nghiệm: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (phần 2)

Ôn tập chương 1

Trắc nghiệm: Ôn tập chương 1 (phần 1)
Trắc nghiệm: Ôn tập chương 1 (phần 2)
Trắc nghiệm: Ôn tập chương 1 (phần 3)
Trắc nghiệm: Ôn tập chương 1 (phần 4)

Đề kiểm tra chương 1

Đề kiểm tra Giải tích 12 Chương 1 (phần 1)
Đề kiểm tra Giải tích 12 Chương 1 (phần 2)
Đề kiểm tra Giải tích 12 Chương 1 (phần 3)
Đề kiểm tra Giải tích 12 Chương 1 (phần 4)

Chương 2: Hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số logarit

Bài 1: Lũy thừa

Lý thuyết: Lũy thừa
Trắc nghiệm: Lũy thừa (phần 1)
Trắc nghiệm: Lũy thừa (phần 2)

Bài 2: Hàm số lũy thừa

Lý thuyết: Hàm số lũy thừa
Trắc nghiệm: Hàm số lũy thừa (phần 1)
Trắc nghiệm: Hàm số lũy thừa (phần 2)

Bài 3: Lôgarit

Lý thuyết: Lôgarit
Trắc nghiệm: Lôgarit (phần 1)
Trắc nghiệm: Lôgarit (phần 2)

Bài 4: Hàm số mũ và hàm số lôgarit

Lý thuyết: Hàm số mũ và hàm số lôgarit
Trắc nghiệm: Hàm số mũ và hàm số lôgarit (phần 1)
Trắc nghiệm: Hàm số mũ và hàm số lôgarit (phần 2)

Bài 5: Phương trình mũ và phương trình lôgarit

Lý thuyết: Phương trình mũ và phương trình lôgarit
Trắc nghiệm: Phương trình mũ và phương trình lôgarit (phần 1)
Trắc nghiệm: Phương trình mũ và phương trình lôgarit (phần 2)

Bài 6: Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit

Lý thuyết: Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit
Trắc nghiệm: Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit (phần 1)
Trắc nghiệm: Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit (phần 2)

Ôn tập chương 2

Trắc nghiệm: Ôn tập chương 2 (phần 1)
Trắc nghiệm: Ôn tập chương 2 (phần 2)
Trắc nghiệm: Ôn tập chương 2 (phần 3)
Trắc nghiệm: Ôn tập chương 2 (phần 4)
Trắc nghiệm: Ôn tập chương 2 (phần 5)

Đề kiểm tra chương 2

Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 2 (phần 1)
Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 2 (phần 2)
Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 2 (phần 3)
Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 2 (phần 4)

Chương 3: Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng

Bài 1: Nguyên hàm

Lý thuyết: Nguyên hàm
Trắc nghiệm: Nguyên hàm (phần 1)
Trắc nghiệm: Nguyên hàm (phần 2)

Bài 2: Tích phân

Lý thuyết: Tích phân
Trắc nghiệm: Tích phân (phần 1)

Bài 3: Ứng dụng hình học của tích phân

Lý thuyết: Ứng dụng hình học của tích phân
Trắc nghiệm: Ứng dụng hình học của tích phân (phần 1)

Ôn tập chương 3

Trắc nghiệm: Ôn tập chương 3 (phần 1)
Trắc nghiệm: Ôn tập chương 3 (phần 2)
Trắc nghiệm: Ôn tập chương 3 (phần 3)

Đề kiểm tra chương 3

Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 3 (phần 1)
Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 3 (phần 2)
Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 3 (phần 3)
Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 3 (phần 4)

Chương 4: Số phức

Bài 1: Số phức

Lý thuyết: Số phức
Trắc nghiệm: Số phức (phần 1)

Bài 2: Cộng, trừ và nhân số phức

Lý thuyết: Cộng, trừ và nhân số phức
Trắc nghiệm: Cộng, trừ và nhân số phức (phần 1)

Bài 3: Phép chia số phức

Lý thuyết: Phép chia số phức
Trắc nghiệm: Phép chia số phức (phần 1)

Bài 4: Phương trình bậc hai với hệ số thực

Lý thuyết: Phương trình bậc hai với hệ số thực
Trắc nghiệm: Phương trình bậc hai với hệ số thực (phần 1)

Ôn tập chương 4

Trắc nghiệm: Ôn tập chương 4 (phần 1)
Trắc nghiệm: Ôn tập chương 4 (phần 2)

Đề kiểm tra chương 4

Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 4 (phần 1)
Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 4 (phần 2)
Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 4 (phần 3)

Ôn tập cuối năm

Trắc nghiệm: Ôn tập cuối năm (phần 1)
Trắc nghiệm: Ôn tập cuối năm (phần 2)
Trắc nghiệm: Ôn tập cuối năm (phần 3)
Trắc nghiệm: Ôn tập cuối năm (phần 4)
Trắc nghiệm: Ôn tập cuối năm (phần 5)
Trắc nghiệm: Ôn tập cuối năm (phần 6)
Trắc nghiệm: Ôn tập cuối năm (phần 7)

Đề kiểm tra cuối năm

Đề kiểm tra Giải tích 12 cuối năm (phần 1)
Đề kiểm tra Giải tích 12 cuối năm (phần 2)
Đề kiểm tra Giải tích 12 cuối năm (phần 3)
Đề kiểm tra Giải tích 12 cuối năm (phần 4)
Đề kiểm tra Giải tích 12 cuối năm (phần 5)