Trang chủ > Lớp 9 > 720 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới

720 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới

Giới thiệu về 720 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới

Ảnh 720 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới 720 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới gồm 12 bài viết là các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh có chọn lọc. Loạt bài tập này bám sát vào kiến thức của chương trình Tiếng Anh 9 mới từ Unit 1 đến Unit 12.
Unit 1: Local environment
Unit 2: City life
Unit 3: Teen stress and pressure
Unit 4: Life in the past
Unit 5: Wonders of Viet Nam
Unit 6: VietNam then and now
Unit 7: Recipes and eating habbits
Unit 8: Tourism
Unit 9: English in the world
Unit 10: Space travel
Unit 11: Changing roles in society
Unit 12: My future career

Mục lục 720 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới

Unit 1: Local environment

Bài tập Trắc nghiệm Unit 1 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 1 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 1 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 1 Writing

Unit 2: City life

Bài tập Trắc nghiệm Unit 2 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 2 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 2 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 2 Writing

Unit 3: Teen stress and pressure

Bài tập Trắc nghiệm Unit 3 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 3 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 3 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 3 Writing

Unit 4: Life in the past

Bài tập Trắc nghiệm Unit 4 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 4 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 4 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 4 Writing

Unit 5: Wonders of Viet Nam

Bài tập Trắc nghiệm Unit 5 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 5 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 5 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 5 Writing

Unit 6: VietNam then and now

Bài tập Trắc nghiệm Unit 6 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 6 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 6 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 6 Writing

Unit 7: Recipes and eating habbits

Bài tập Trắc nghiệm Unit 7 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 7 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 7 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 7 Writing

Unit 8: Tourism

Bài tập Trắc nghiệm Unit 8 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 8 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 8 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 8 Writing

Unit 9: English in the world

Bài tập Trắc nghiệm Unit 9 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 9 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 9 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 9 Writing

Unit 10: Space travel

Bài tập Trắc nghiệm Unit 10 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 10 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 10 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 10 Writing

Unit 11: Changing roles in society

Bài tập Trắc nghiệm Unit 11 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 11 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 11 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 11 Writing

Unit 12: My future career

Bài tập Trắc nghiệm Unit 12 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 12 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 12 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 12 Writing