Trang chủ > Lớp 11 > BT trắc nghiệm Lịch Sử 11

BT trắc nghiệm Lịch Sử 11

Giới thiệu về BT trắc nghiệm Lịch Sử 11

Ảnh BT trắc nghiệm Lịch Sử 11 BT trắc nghiệm Lịch Sử 11 gồm 60 bài viết là các bài trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 11. Các bài tập xoay quanh kiến thức học sinh được học trong chương trình Lịch sử 11 ở phần 1, phần 2 và phần 3.
Phần 1: Lịch sử thế giới cận đại
Chương 1: Các nước châu Á, châu Phi và khu vực Mĩ La-tinh
Chương 2: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)
Chương 3: Những thành tựu văn hóa thời cận đại
Phần 2: Lịch sử thế giới hiện đại (từ năm 1917 đến năm 1945)
Chương 1: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô (1921 - 1941)
Chương 2: Các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)
Chương 3: Các nước châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)
Chương 4: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)
Phần 3: Lịch sử Việt Nam (1858 - 1918)
Chương 1: Việt Nam từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX
Chương 2: Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất (1918)

Mục lục BT trắc nghiệm Lịch Sử 11

Phần 1: Lịch sử thế giới cận đại

Chương 1: Các nước châu Á, châu Phi và khu vực Mĩ La-tinh

Trắc nghiệm Bài 1: Nhật Bản (phần 1) - Lịch Sử 11
Trắc nghiệm Bài 1: Nhật Bản (phần 2) - Lịch Sử 11
Trắc nghiệm Bài 1: Nhật Bản (phần 3) - Lịch Sử 11
Trắc nghiệm Bài 2: Ấn Độ (phần 1) - Lịch Sử 11
Trắc nghiệm Bài 2: Ấn Độ (phần 2) - Lịch Sử 11
Trắc nghiệm Bài 2: Ấn Độ (phần 3) - Lịch Sử 11
Trắc nghiệm Bài 3: Trung Quốc (phần 1) - Lịch Sử 11
Trắc nghiệm Bài 3: Trung Quốc (phần 2) - Lịch Sử 11
Trắc nghiệm Bài 3: Trung Quốc (phần 3) - Lịch Sử 11
Trắc nghiệm Bài 4: Các nước Đông Nam Á (cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX) (phần 1)
Trắc nghiệm Bài 4: Các nước Đông Nam Á (cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX) (phần 2)
Trắc nghiệm Bài 4: Các nước Đông Nam Á (cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX) (phần 3)
Trắc nghiệm Bài 5: Châu Phi và các nước Mĩ La-tinh (cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX) (phần 1)
Trắc nghiệm Bài 5: Châu Phi và các nước Mĩ La-tinh (cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX) (phần 2)
Trắc nghiệm Bài 5: Châu Phi và các nước Mĩ La-tinh (cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX) (phần 3)

Chương 2: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

Trắc nghiệm Bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) (phần 1 )
Trắc nghiệm Bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) (phần 2 )
Trắc nghiệm Bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) (phần 3 )

Chương 3: Những thành tựu văn hóa thời cận đại

Trắc nghiệm Bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại (phần 1) - Lịch Sử 11
Trắc nghiệm Bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại (phần 2) - Lịch Sử 11
Trắc nghiệm Bài 8: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại - Lịch Sử 11

Phần 2: Lịch sử thế giới hiện đại (từ năm 1917 đến năm 1945)

Chương 1: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô (1921 - 1941)

Trắc nghiệm Bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô (1921 - 1941) (phần 1)
Trắc nghiệm Bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô (1921 - 1941) (phần 2)
Trắc nghiệm Bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô (1921 - 1941) (phần 3)
Trắc nghiệm Bài 10: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941) (phần 1)
Trắc nghiệm Bài 10: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941) (phần 2)
Trắc nghiệm Bài 10: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941) (phần 3)

Chương 2: Các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Trắc nghiệm Bài 11: Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939)(phần 1)
Trắc nghiệm Bài 11: Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939)(phần 2)
Trắc nghiệm Bài 12: Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939)(phần 1)
Trắc nghiệm Bài 12: Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939)(phần 2)
Trắc nghiệm Bài 13: Nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939)(phần 1)
Trắc nghiệm Bài 13: Nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939)(phần 2)
Trắc nghiệm Bài 14: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939)

Chương 3: Các nước châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Trắc nghiệm Bài 15: Phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ (1918 -1939) (phần 1)
Trắc nghiệm Bài 15: Phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ (1918 -1939) (phần 2)
Trắc nghiệm Bài 16: Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939) (phần 1)
Trắc nghiệm Bài 16: Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939) (phần 2)

Chương 4: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

Trắc nghiệm Bài 17: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) (phần 1)
Trắc nghiệm Bài 17: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) (phần 2)
Trắc nghiệm Bài 17: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) (phần 3)
Trắc nghiệm Bài 18: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (từ năm 1917 đến năm 1945) (phần 1) - Lịch Sử 11
Trắc nghiệm Bài 18: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (từ năm 1917 đến năm 1945) (phần 2) - Lịch Sử 11

Phần 3: Lịch sử Việt Nam (1858 - 1918)

Chương 1: Việt Nam từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX

Trắc nghiệm Bài 19: Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (từ năm 1858 đến trước năm 1873) (phần 1) - Lịch Sử 11
Trắc nghiệm Bài 19: Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (từ năm 1858 đến trước năm 1873) (phần 2) - Lịch Sử 11
Trắc nghiệm Bài 19: Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (từ năm 1858 đến trước năm 1873) (phần 3) - Lịch Sử 11
Trắc nghiệm Bài 20: Chiến sự lan rộng ra cả nước. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884. Nhà Nguyễn đầu hàng (phần 1) - Lịch Sử 11
Trắc nghiệm Bài 20: Chiến sự lan rộng ra cả nước. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884. Nhà Nguyễn đầu hàng (phần 2) - Lịch Sử 11
Trắc nghiệm Bài 20: Chiến sự lan rộng ra cả nước. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884. Nhà Nguyễn đầu hàng (phần 3)
Trắc nghiệm Bài 21: Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân ta cuối thế kỉ XIX (phần 1) - Lịch Sử 11
Trắc nghiệm Bài 21: Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân ta cuối thế kỉ XIX (phần 2) - Lịch Sử 11
Trắc nghiệm Bài 21: Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân ta cuối thế kỉ XIX (phần 3) - Lịch Sử 11

Chương 2: Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất (1918)

Trắc nghiệm Bài 22: Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp (phần 1) - Lịch Sử 11
Trắc nghiệm Bài 22: Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp (phần 2) - Lịch Sử 11
Trắc nghiệm Bài 23: Phong trào yêu nước và cách mạng Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914) (phần 1) - Lịch Sử 11
Trắc nghiệm Bài 23: Phong trào yêu nước và cách mạng Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914) (phần 2) - Lịch Sử 11
Trắc nghiệm Bài 24: Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 -1918) (phần 1)
Trắc nghiệm Bài 24: Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 -1918) (phần 2)
Trắc nghiệm Bài 25: Sơ kết lịch sử Việt Nam (1858 -1918) (phần 1)
Trắc nghiệm Bài 25: Sơ kết lịch sử Việt Nam (1858 -1918) (phần 2)