Trang chủ > Khác > Học NodeJs

Học NodeJs

Giới thiệu về Học NodeJs

Ảnh Học NodeJs Học NodeJs là các bài học giới thiệu về Node. js, cách cài đặt Node. js, giới thiệu qua về Module, ứng dụng Hello World, REPL Terminal, Node. js NPM, khái niệm Callback, khái niệm Event Loop, khái niệm Buffer, lớp EventEmitter, đĐọc/Ghi File, các đối tượng Global...
Node. js là một Framework mạnh mẽ dựa trên nền tảng Google Chrome Javascript V8 Engine. Nó được sử dụng để phát triển các ứng dụng hướng hiều đến I/O trên nền tảng web như Video Streaming Site, các ứng dụng Single-page App và nhiều ứng dụng web khác. Node. js chỉ là một môi trường – điều này có nghĩa là các bạn tự phải làm mọi thứ. Sẽ không có bất kỳ máy chủ mặc định nào hết. Một đoạn script có thể xử lý tất cả các kết nối với Client. Điều này thường làm giảm đáng kể số lượng tài nguyên được sử dụng trong ứng dụng.

Mục lục Học NodeJs

Giới thiệu Node.js
Cài đặt Node.js
Giới thiệu qua về Module
Ứng dụng Hello World
REPL Terminal
Node.js NPM
Khái niệm Callback
Khái niệm Event Loop
Lớp EventEmitter
Khái niệm Buffer
Khái niệm Stream
Đọc/Ghi File
Các đối tượng Global
Một số Utility Module
Web Module
Giới thiệu Express Framework
RESTFul API là gì ?