Trang chủ > Lớp 12 > Giải SBT Toán 12

Giải SBT Toán 12

Giới thiệu về Giải SBT Toán 12

Ảnh Giải SBT Toán 12 Giải SBT Toán 12 gồm 42 bài viết là các bài tập Toán xoay quanh nội dung kiến thức của chương trình Toán 12.
Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số
Bài 1: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số
Bài 2: Cực trị của hàm số
Bài 3: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
Bài 4: Đường tiệm cận
Bài 5: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số
Bài ôn tập chương I
Chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ và hàm số logarit
Bài 1: Lũy thừa
Bài 2: Hàm số lũy thừa
Bài 3: Lôgarit
Bài 4: Hàm số mũ. Hàm số lôgarit
Bài 5: Phương trình mũ và phương trình lôgarit
Bài 6: Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit
Bài ôn tập chương II
Chương 3: Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng
Bài 1: Nguyên hàm
Bài 2: Tích phân
Bài 3: Ứng dụng của tích phân trong hình học
Ôn tập chương 3 giải tích 12
Chương 4: Số phức
Bài 1: Số phức
Bài 2: Cộng, trừ và nhân số phức
Bài 3: Phép chia số phức
Bài 4: Phương trình bậc hai với hệ số thực
Ôn tập chương 4 giải tích 12
Ôn tập cuối năm giải tích 12
Toán 12 - phần Hình học
Chương 1: Khối đa diện
Bài 1: Khái niệm về khối đa diện
Bài 2: Khối đa diện lồi và khối đa diện đều
Bài 3: Khái niệm về thể tích của khối đa diện
Ôn tập chương I
Câu hỏi trắc nghiệm chương I
Chương 2: Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu
Bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay
Bài 2: Mặt cầu
Ôn tập chương 2 Hình học 12
Câu hỏi trắc nghiệm chương 2 Hình học 12
Chương 3: Phương pháp tọa độ trong không gian
Bài 1: Hệ tọa độ trong không gian
Bài 2: Phương trình mặt phẳng
Bài 3: Phương trình đường thẳng trong không gian
Ôn tập chương 3 Hình học 12
Câu hỏi trắc nghiệm chương 3 Hình học 12
Ôn tập cuối năm Hình học 12

Mục lục Giải SBT Toán 12

SBT Giải tích 12

Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

Bài 1: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số
Bài 2: Cực trị của hàm số
Bài 3: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
Bài 4: Đường tiệm cận
Bài 5: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số
Bài tập ôn tập chương 1

Chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ và hàm số logarit

Bài 1: Lũy thừa
Bài 2: Hàm số lũy thừa
Bài 3: Lôgarit
Bài 4: Hàm số mũ. Hàm số lôgarit
Bài 5: Phương trình mũ và phương trình lôgarit
Bài 6: Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit
Bài tập ôn tập chương 2

Chương 3: Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng

Bài 1: Nguyên hàm
Bài 2: Tích phân
Bài 3: Ứng dụng của tích phân trong hình học
Bài tập ôn tập chương 3

Chương 4: Số phức

Bài 1: Số phức. Biểu diễn hình học số phức
Bài 2: Phép cộng và nhân các số phức
Bài 3: Phép chia số phức
Bài 4: Phương trình bậc hai với hệ số thực
Bài tập ôn tập chương 4
Ôn tập cuối năm

SBT Hình học 12

Chương 1: Khối đa diện

Bài 1: Khái niệm về khối đa diện
Bài 2: Khối đa diện lồi và khối đa diện đều
Bài 3: Khái niệm về thể tích của khối đa diện
Câu hỏi và bài tập chương 1
Đề toán tổng hợp chương 1
Câu hỏi trắc nghiệm chương 1

Chương 2: Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu

Bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay
Bài 2: Mặt cầu
Câu hỏi và bài tập chương 2
Đề toán tổng hợp chương 2
Câu hỏi trắc nghiệm chương 2

Chương 3: Phương pháp tọa độ trong không gian

Bài 1: Hệ tọa độ trong không gian
Bài 2: Phương trình mặt phẳng
Bài 3: Phương trình đường thẳng
Câu hỏi và bài tập chương 3
Đề toán tổng hợp chương 3
Câu hỏi trắc nghiệm chương 3
Đề toán tổng hợp ôn tập cuối năm
Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập cuối năm