Trang chủ > Lớp 8 > Giáo án Lịch Sử 8 chuẩn

Giáo án Lịch Sử 8 chuẩn

Giới thiệu về Giáo án Lịch Sử 8 chuẩn

Ảnh Giáo án Lịch Sử 8 chuẩn Giáo án Lịch Sử 8 chuẩn gồm 3 phần, với tổng số 41 bài viết. Nội dung cụ thể như sau:
Phần 1: Lịch sử thế giới cận đại (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917) gồm 4 chương với 16 bài viết.
Lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945) gồm 5 chương với 14 bài viết
Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918 gồm 2 chương với 11 bài viết.

Mục lục Giáo án Lịch Sử 8 chuẩn

Phần 1: Lịch sử thế giới cận đại (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

Chương I: Thời kì xác lập của chủ nghĩa tư bản (Từ giữa thế kỉ 16 đến nửa sau của thế kỉ 19)

Giáo án Lịch Sử 8 Bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên
Giáo án Lịch Sử 8 Bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên tiếp theo
Giáo án Lịch Sử 8 Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ 18
Giáo án Lịch Sử 8 Bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới
Giáo án Lịch Sử 8 Bài 4: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

Chương II: Các nước Âu - Mĩ cuối thế kỉ 19 - đầu thế kỉ 20

Giáo án Lịch Sử 8 Bài 5: Công xã Pa-ri 1871
Giáo án Lịch Sử 8 Bài 6: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ 19 - đầu thế kỉ 20
Giáo án Lịch Sử 8 Bài 6: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ 19 - đầu thế kỉ 20 tiếp theo
Giáo án Lịch Sử 8 Bài 7: Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ 19 - đầu thế kỉ 20
Giáo án Lịch Sử 8 Bài 8: Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ 18 - 19

Chương III: Châu Á thế kỉ 18 - đầu thế kỉ 20

Giáo án Lịch Sử 8 Bài 9: Ấn Độ thế kỉ 18 - Đầu thế kỉ 20
Giáo án Lịch Sử 8 Bài 10: Trung Quốc giữa thế kỉ 19 - Đầu thế kỉ 20
Giáo án Lịch Sử 8 Bài 11: Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ 19 - đầu thế kỉ 20
Giáo án Lịch Sử 8 Bài 12: Nhật Bản giữa thế kỉ 19 - đầu thế kỉ 20

Chương IV: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

Giáo án Lịch Sử 8 Bài 13: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)
Giáo án Lịch Sử 8 Bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ 16 đến năm 1917)

Lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)

Chương I: Cách mạng tháng mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô

Giáo án Lịch Sử 8 Bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)
Giáo án Lịch Sử 8 Bài 16: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)

Chương II: Châu Âu và nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Giáo án Lịch Sử 8 Bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)
Giáo án Lịch Sử 8 Bài 18: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Chương III: Châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Giáo án Lịch Sử 8 Bài 19: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)
Giáo án Lịch Sử 8 Bài 20: Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á (1918 - 1939)

Chương IV: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

Giáo án Lịch Sử 8 Bài 21: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

Chương V: Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ 20

Giáo án Lịch Sử 8 Bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)
Giáo án Lịch Sử 8 Bài 18: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)
Giáo án Lịch Sử 8 Bài 19: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)
Giáo án Lịch Sử 8 Bài 20: Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á (1918 - 1939)
Giáo án Lịch Sử 8 Bài 21: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)
Giáo án Lịch Sử 8 Bài 22: Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ 20
Giáo án Lịch Sử 8 Bài 23: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)

Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918

Chương I: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến cuối thế kỉ 19

Giáo án Lịch Sử 8 Bài 24: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873
Giáo án Lịch Sử 8 Bài 25: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 - 1884)
Giáo án Lịch Sử 8 Bài 25: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 - 1884) tiếp theo
Giáo án Lịch Sử 8 Bài 26: Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ 19
Giáo án Lịch Sử 8 Bài 27: Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ 19
Giáo án Lịch Sử 8 Bài 28: Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ 19

Chương II: Xã hội Việt Nam từ năm 1897 đến năm 1918

Giáo án Lịch Sử 8 Bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội ở Việt Nam
Giáo án Lịch Sử 8 Bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội ở Việt Nam tiếp theo
Giáo án Lịch Sử 8 Bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ 20 đến năm 1918
Giáo án Lịch Sử 8 Bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ 20 đến năm 1918 tiếp theo
Giáo án Lịch Sử 8 Bài 31: Ôn tập: Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918