Trang chủ > Lớp 12 > Chuyên đề Toán 12 (có đáp án)

Chuyên đề Toán 12 (có đáp án)

Giới thiệu về Chuyên đề Toán 12 (có đáp án)

Ảnh Chuyên đề Toán 12 (có đáp án) Chuyên đề Toán 12 là các đề toán có đáp án bám sát vào nội dung kiến thức Toán 12.
Các chuyên đề:
Chuyên đề: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số
Chủ đề: Tính đơn điệu của hàm số
Chủ đề: Cực trị của hàm số
Chủ đề: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số
Chủ đề: Tiệm cận của đồ thị hàm số
Chủ đề: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số
Chủ đề: Tương giao của đồ thị hàm số
Chủ đề: Điểm thuộc đồ thị
Chủ đề: Nhận dạng đồ thị hàm số
Bài tập trắc nghiệm
Chuyên đề: Hàm số lũy thừa, Hàm số mũ và hàm số logarit
Chủ đề: Hàm số mũ, Hàm số lũy thừa, Hàm số Lôgarit
Chủ đề: Phương trình mũ
Chủ đề: Bất phương trình mũ
Chủ đề: Phương trình logarit
Chủ đề: Bất phương trình logarit
Bài tập đồ thị hàm số mũ và logarit
Các dạng bài toán thực tế ôn thi đại học cực hay
Bài tập trắc nghiệm
Chuyên đề: Số phức
Dạng đại số của số phức
Tìm số phức thỏa mãn điều kiện
Căn bậc hai của số phức và phương trình bậc hai
Dạng lượng giác của số phức
Tập hợp điểm biểu diễn số phức
Tìm max min số phức
Bài tập số phức tổng hợp
Bài tập trắc nghiệm

Mục lục Chuyên đề Toán 12 (có đáp án)

Chuyên đề: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

Tổng hợp lý thuyết Chương Ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm số

Chủ đề: Tính đơn điệu của hàm số

100 Bài tập Tính đơn điệu của hàm số có giải chi tiết (mức độ vận dụng)
120 Bài tập Tính đơn điệu của hàm số có giải chi tiết (mức độ nhận biết)
4 dạng bài Tính đơn điệu của hàm số trong đề thi Đại học có giải chi tiết
Dạng 1: Xét tính đơn điệu của hàm số
Trắc nghiệm Xét tính đơn điệu của hàm số
Dạng 2: Tìm tham số m để hàm số đơn điệu
Trắc nghiệm Tìm tham số m để hàm số đơn điệu
Dạng 3: Phương pháp cô lập m trong khảo sát tính đơn điệu của hàm số
Trắc nghiệm Phương pháp cô lập m trong khảo sát tính đơn điệu của hàm số
Dạng 4: Tìm tham số m để hàm số đơn điệu trên đoạn có độ dài l
Trắc nghiệm Tìm tham số m để hàm số đơn điệu trên đoạn có độ dài l

Chủ đề: Cực trị của hàm số

4 dạng bài Tìm cực trị của hàm số trong đề thi Đại học có giải chi tiết
Dạng 1: Tìm cực trị của hàm số
Trắc nghiệm Tìm cực trị của hàm số
Dạng 2: Tìm tham số m để hàm số đạt cực trị tại một điểm
Trắc nghiệm Tìm tham số m để hàm số đạt cực trị tại một điểm
Dạng 3: Biện luận theo m số cực trị của hàm số
Trắc nghiệm Biện luận theo m số cực trị của hàm số
Dạng 4: Bài toán liên quan đến cực trị của hàm số
Trắc nghiệm về cực trị hàm số
100 Bài tập Cực trị hàm số hay nhất có giải chi tiết (mức độ nhận biết - Phần 1)
100 Bài tập Cực trị hàm số hay nhất có giải chi tiết (mức độ nhận biết - Phần 2)
100 Bài tập Cực trị hàm số hay nhất có giải chi tiết (mức độ nhận biết - Phần 3)
120 Bài tập Cực trị hàm số hay nhất có giải chi tiết (mức độ vận dụng - Phần 1)
120 Bài tập Cực trị hàm số hay nhất có giải chi tiết (mức độ vận dụng - Phần 2)
120 Bài tập Cực trị hàm số hay nhất có giải chi tiết (mức độ vận dụng - Phần 3)
120 Bài tập Cực trị hàm số hay nhất có giải chi tiết (mức độ vận dụng - Phần 4)

Chủ đề: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

100 Bài tập Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số có giải chi tiết (mức độ nhận biết)
100 Bài tập Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số có giải chi tiết (mức độ Vận dụng)
2 dạng bài Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số trong đề thi Đại học có giải chi tiết
Dạng 1: Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số
Trắc nghiệm Tìm GTLN GTNN của hàm số
Dạng 2: Tìm m để hàm số có Giá trị lớn nhất, Giá trị nhỏ nhất thoả mãn điều kiện
Trắc nghiệm Tìm m để hàm số có Giá trị lớn nhất, Giá trị nhỏ nhất thoả mãn điều kiện

Chủ đề: Tiệm cận của đồ thị hàm số

100 Bài tập Tiệm cận của đồ thị hàm số có giải chi tiết (mức độ vận dụng)
100 Bài tập Tiệm cận của đồ thị hàm số có giải chi tiết (mức độ nhận biết)
5 dạng bài Tìm tiệm cận của hàm số trong đề thi Đại học có giải chi tiết
Dạng 1: Xác định tiệm cận
Trắc nghiệm tìm tiệm cận của đồ thị hàm số
Dạng 2: Tìm tham số m để hàm số có tiệm cận
Trắc nghiệm tìm tham số m để hàm số có tiệm cận
Dạng 3: Các bài toán liên quan đến tiệm cận của hàm số
Trắc nghiệm về tiệm cận của hàm số

Chủ đề: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số

2 dạng bài Tiếp tuyến của đồ thị hàm số trong đề thi Đại học có giải chi tiết
Dạng 1: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số
Trắc nghiệm viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số
Dạng 2: Các bài toán về tiếp tuyến của hàm số
Trắc nghiệm về tiếp tuyến của hàm số

Chủ đề: Tương giao của đồ thị hàm số

100 Bài tập Sự tương giao của đồ thị hàm số có giải chi tiết (mức độ nhận biết)
120 Bài tập Sự tương giao của đồ thị hàm số có giải chi tiết (mức độ vận dụng)
5 dạng bài Sự tương giao của đồ thị hàm số trong đề thi Đại học có giải chi tiết
Dạng 1: Tìm giao điểm của hai đồ thị hàm số
Trắc nghiệm Tìm giao điểm của hai đồ thị hàm số
Dạng 2: Biện luận theo m số giao điểm của đồ thị
Trắc nghiệm Biện luận theo m số giao điểm của đồ thị
Dạng 3: Tìm m để giao điểm của hai đồ thị thoả mãn điều kiện
Trắc nghiệm Tìm m để giao điểm của hai đồ thị thoả mãn điều kiện

Chủ đề: Điểm thuộc đồ thị

Dạng bài Điểm thuộc đồ thị hàm số trong đề thi Đại học có giải chi tiết
Dạng 1: Điểm đặc biệt thuộc đồ thị hàm số
Trắc nghiệm Điểm đặc biệt thuộc đồ thị hàm số

Chủ đề: Nhận dạng đồ thị hàm số

4 dạng bài Nhận dạng đồ thị hàm số trong đề thi Đại học có giải chi tiết
Dạng 1: Cách nhận dạng đồ thị hàm số bậc 3
Dạng 2: Cách nhận dạng đồ thị hàm số bậc 4 trùng phương
Dạng 3: Cách nhận dạng đồ thị hàm số phân thức

Bài tập trắc nghiệm

40 Bài tập Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số có giải chi tiết
275 câu trắc nghiệm Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 1)
275 câu trắc nghiệm Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 2)
275 câu trắc nghiệm Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3)
275 câu trắc nghiệm Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 4)
275 câu trắc nghiệm Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 5)
275 câu trắc nghiệm Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 6)
275 câu trắc nghiệm Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 7)
200 câu trắc nghiệm Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 1)
200 câu trắc nghiệm Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 2)
200 câu trắc nghiệm Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3)
200 câu trắc nghiệm Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 4)
200 câu trắc nghiệm Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 5)

Chuyên đề: Hàm số lũy thừa, Hàm số mũ và hàm số logarit

Tổng hợp lý thuyết Chương Hàm số lũy thừa, Hàm số mũ, hàm số logarit

Chủ đề: Hàm số mũ, Hàm số lũy thừa, Hàm số Lôgarit

Lý thuyết hàm số mũ, hàm số logarit, hàm số lũy thừa chi tiết
4 Dạng bài tập Lũy thừa trong đề thi Đại học có giải chi tiết
6 dạng bài tập Logarit trong đề thi Đại học có giải chi tiết
4 dạng bài tập Hàm số mũ, hàm số logarit trong đề thi Đại học có giải chi tiết
2 dạng bài tập Hàm số lũy thừa trong đề thi Đại học có giải chi tiết
Tìm điều kiện xác định của lũy thừa hay nhất
Dạng bài tập Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa cực hay
Dạng bài tập về so sánh các lũy thừa cực hay
Dạng bài tập Tính giá trị của biểu thức lũy thừa cực hay
Dạng 1: Lũy thừa
Trắc nghiệm lũy thừa
Dạng 2: Lôgarit
Trắc nghiệm Lôgarit
Tìm điều kiện để biểu thức logarit xác định hay nhất
Dạng bài tập Tính giá trị của biểu thức logarit cực hay
Dạng bài tập Rút gọn biểu thức chứa logarit cực hay
Dạng bài tập biểu diễn logarit này theo logarit khác cực hay
Cách biến đổi đẳng thức đã cho thành đẳng thức logarit cực hay
Cách so sánh biểu thức chứa logarit cực hay
Dạng 3: Tìm tập xác định của hàm số mũ, lũy thừa, lôgarit
Trắc nghiệm tìm tập xác định của hàm số mũ, lũy thừa, lôgarit
Dạng 4: Các dạng bài tập về hàm số mũ, lũy thừa, lôgarit
Trắc nghiệm về hàm số mũ, lũy thừa, lôgarit
Dạng 5: Giới hạn, đạo hàm của hàm số mũ, lũy thừa, lôgarit
Trắc nghiệm giới hạn, đạo hàm của hàm số mũ, lũy thừa, lôgarit
Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số mũ, logarit, lũy thừa
Viết phương trình tiếp tuyến của hàm số mũ, logarit, lũy thừa

Chủ đề: Phương trình mũ

6 dạng bài tập Phương trình mũ trong đề thi Đại học có giải chi tiết
Dạng 1: Phương pháp đưa về cùng cơ số và phương pháp lôgarit hóa
Trắc nghiệm Phương pháp đưa về cùng cơ số và phương pháp lôgarit hóa
Dạng 2: Phương pháp đặt ẩn phụ trong phương trình mũ
Trắc nghiệm phương pháp đặt ẩn phụ trong phương trình mũ
Dạng 3: Sử dụng tính đơn điệu để giải phương trình mũ
Trắc nghiệm Sử dụng tính đơn điệu để giải phương trình mũ
Giải phương trình mũ chứa tham số

Chủ đề: Bất phương trình mũ

Dạng bài tập Bất phương trình mũ trong đề thi Đại học có giải chi tiết
Dạng 1: Phương pháp giải bất phương trình mũ
Trắc nghiệm bất phương trình mũ

Chủ đề: Phương trình logarit

5 dạng bài tập Phương trình logarit trong đề thi Đại học có giải chi tiết
Dạng 1: Giải phương trình logarit bằng cách đưa về cùng cơ số
Trắc nghiệm giải phương trình logarit bằng cách đưa về cùng cơ số
Dạng 2: Giải phương trình logarit bằng cách mũ hóa
Trắc nghiệm giải phương trình logarit bằng cách mũ hóa
Dạng 3: Giải phương trình logarit bằng cách đặt ẩn phụ
Trắc nghiệm giải phương trình logarit bằng cách đặt ẩn phụ
Dạng 4: Sử dụng tính đơn điệu để giải phương trình logarit
Trắc nghiệm sử dụng tính đơn điệu để giải phương trình logarit
Dạng 5: Phương trình logarit chứa tham số
Trắc nghiệm giải phương trình logarit chứa tham số
Giải phương trình logarit bằng cách đưa về phương trình tích

Chủ đề: Bất phương trình logarit

5 dạng bài tập Bất phương trình logarit trong đề thi Đại học có giải chi tiết
Dạng 1: Bất phương trình logarit cơ bảns
Trắc nghiệm giải bất phương trình logarit cơ bản
Dạng 2: Giải bất phương trình logarit bằng cách đưa về cùng cơ số
Trắc nghiệm giải bất phương trình logarit bằng cách đưa về cùng cơ số
Dạng 3: Giải bất phương trình logarit bằng cách đặt ẩn phụ
Trắc nghiệm giải bất phương trình logarit bằng cách đặt ẩn phụ
Dạng 4: Giải bất phương trình logarit bằng cách mũ hóa và tính đơn điệu
Trắc nghiệm giải bất phương trình logarit bằng cách mũ hóa và tính đơn điệu
Bất phương trình logarit có chứa tham số m

Bài tập đồ thị hàm số mũ và logarit

Các dạng bài toán thực tế ôn thi đại học cực hay

7 Bài toán lãi suất, bài toán thực tế trong đề thi Đại học có giải chi tiết
Các dạng bài toán thực tế ôn thi đại học cực hay
Dạng bài toán lãi đơn có lời giải chi tiết
Dạng bài toán lãi kép có lời giải chi tiết
Dạng bài toán Tiền gửi ngân hàng có lời giải chi tiết
Dạng bài toán Gửi ngân hàng và rút tiền gửi hàng tháng có lời giải chi tiết
Dạng bài toán Vay vốn trả góp có lời giải chi tiết
Dạng bài toán Lãi kép liên tục có lời giải chi tiết
Các dạng bài toán lãi suất hay có giải chi tiết

Bài tập trắc nghiệm

Bài toán thực tế về hàm số mũ, logarit, lũy thừa
Bài tập hàm số mũ và logarit nâng cao
200 câu trắc nghiệm Hàm số mũ, Hàm số lũy thừa, Hàm số Lôgarit có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 1)
200 câu trắc nghiệm Hàm số mũ, Hàm số lũy thừa, Hàm số Lôgarit có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 2)
200 câu trắc nghiệm Hàm số mũ, Hàm số lũy thừa, Hàm số Lôgarit có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3)
200 câu trắc nghiệm Hàm số mũ, Hàm số lũy thừa, Hàm số Lôgarit có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 4)
200 câu trắc nghiệm Hàm số mũ, Hàm số lũy thừa, Hàm số Lôgarit có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 5)
200 câu trắc nghiệm Hàm số mũ, Hàm số lũy thừa, Hàm số Lôgarit có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 1)
200 câu trắc nghiệm Hàm số mũ, Hàm số lũy thừa, Hàm số Lôgarit có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 2)
200 câu trắc nghiệm Hàm số mũ, Hàm số lũy thừa, Hàm số Lôgarit có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3)
200 câu trắc nghiệm Hàm số mũ, Hàm số lũy thừa, Hàm số Lôgarit có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 4)
200 câu trắc nghiệm Hàm số mũ, Hàm số lũy thừa, Hàm số Lôgarit có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 5)

Chuyên đề: Nguyên hàm - tích phân và ứng dụng

Tổng hợp lý thuyết Chương Nguyên hàm, Tích phân và ứng dụng

Chủ đề: Nguyên hàm

Công thức nguyên hàm
Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay
Phương pháp tính nguyên hàm đổi biến số cực hay
Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay
Dạng 1: Tìm nguyên hàm của hàm số
Trắc nghiệm tìm nguyên hàm của hàm số
Dạng 2: Tìm nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến số
Trắc nghiệm tìm nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến số
Dạng 3: Tìm nguyên hàm bằng phương pháp từng phần
Trắc nghiệm tìm nguyên hàm bằng phương pháp từng phần
Dạng 4: Tìm nguyên hàm của hàm số hữu tỉ
Trắc nghiệm tìm nguyên hàm của hàm số hữu tỉ
Dạng 5: Tìm nguyên hàm thỏa mãn điều kiện cho trước
Trắc nghiệm tìm nguyên hàm thỏa mãn điều kiện cho trước
Nguyên hàm của hàm đa thức, hàm phân thức
Nguyên hàm của hàm số mũ, hàm số logarit
Nguyên hàm của hàm số lượng giác
Tìm nguyên hàm của hàm đa thức bằng phương pháp đổi biến số
Tìm nguyên hàm của hàm phân thức bằng phương pháp đổi biến số
Tìm nguyên hàm của hàm số mũ, logarit bằng phương pháp đổi biến số
Tìm nguyên hàm của hàm số lượng giác bằng phương pháp đổi biến số
Tìm nguyên hàm của hàm chứa căn thức bằng phương pháp đổi biến số
Tìm nguyên hàm của hàm lượng giác bằng phương pháp nguyên hàm từng phần
Tìm nguyên hàm của hàm số mũ, logarit bằng phương pháp nguyên hàm từng phần

Chủ đề: Tích phân

Công thức tích phân
Phương pháp tính tích phân cơ bản cực hay
Phương pháp tính tích phân đổi biến số cực hay
Phương pháp tính tích phân từng phần cực hay
Phương pháp tính tích hàm chứa dấu giá trị tuyệt đối cực hay
Phương pháp tính tích phân hàm số chẵn, hàm số lẻ cực hay
3 ứng dụng của tích phân: tính diện tích, thể tích, quãng đường, vận tốc cực hay
Dạng 6: Tính tích phân bằng định nghĩa và tính chất
Trắc nghiệm tính tích phân bằng định nghĩa và tính chất
Dạng 7: Tính tích phân từng phần
Trắc nghiệm tính tích phân từng phần
Dạng 8: Tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số loại 1
Trắc nghiệm tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số loại 1
Dạng 9: Tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số loại 2
Trắc nghiệm tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số loại 2
Dạng 10: Tính tích phân hàm chứa dấu giá trị tuyệt đối
Trắc nghiệm tính tích phân hàm chứa dấu giá trị tuyệt đối
Dạng 11: Tính tích phân hàm số hữu tỉ
Trắc nghiệm tính tích phân hàm số hữu tỉ
Dạng 12: Ứng dụng của tích phân: Tính diện tích hình phẳng
Trắc nghiệm ứng dụng của tích phân: Tính diện tích hình phẳng
Dạng 13: Ứng dụng của tích phân: Tính thể tích khối tròn xoay
Trắc nghiệm ứng dụng của tích phân: Tính thể tích khối tròn xoay
Bài tập về tính chất của tích phân
Bài tập tính tích phân cơ bản
Tính tích phân hàm đa thức, phân thức bằng phương pháp đổi biến số
Tính tích phân hàm lượng giác bằng phương pháp đổi biến số
Tính tích phân hàm số mũ, logarit bằng phương pháp đổi biến số
Tính tích phân hàm chứa căn thức bằng phương pháp đổi biến số
Cách tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số loại 2
Bài tập tính tích phân nâng cao
Tính tích phân hàm lượng giác bằng phương pháp tích phân từng phần
Tính tích phân hàm số mũ, logarit bằng phương pháp tích phân từng phần
Tính tích phân của hàm số chẵn, hàm số lẻ
Hàm số dưới dấu tích phân là thương của hàm chẵn và hàm mũ
Tích phân của hàm trị tuyệt đối
Bài tập tích phân nâng cao
Ứng dụng tích phân: Tính diện tích hình phẳng
Ứng dụng tích phân: Tính thể tích vật thể và khối tròn xoay

Bài tập trắc nghiệm

150 câu trắc nghiệm Nguyên hàm, Tích phân và ứng dụng có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 1)
150 câu trắc nghiệm Nguyên hàm, Tích phân và ứng dụng có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 2)
150 câu trắc nghiệm Nguyên hàm, Tích phân và ứng dụng có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3)
150 câu trắc nghiệm Nguyên hàm, Tích phân và ứng dụng có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 4)
150 câu trắc nghiệm Nguyên hàm, Tích phân và ứng dụng có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 1)
150 câu trắc nghiệm Nguyên hàm, Tích phân và ứng dụng có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 2)
150 câu trắc nghiệm Nguyên hàm, Tích phân và ứng dụng có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3)
150 câu trắc nghiệm Nguyên hàm, Tích phân và ứng dụng có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 4)

Chuyên đề: Số phức

Tổng hợp lý thuyết Chương Số phức

Dạng đại số của số phức

6 dạng bài tập số phức cơ bản trong đề thi Đại học có lời giải
Dạng 1: Cộng trừ số phức
Dạng 2: Nhân chia số phức
Dạng 3: Tìm số phức liên hợp
Dạng 4: Tìm môđun của số phức
26 bài tập trắc nghiệm Số phức cơ bản chọn lọc có đáp án chi tiết

Tìm số phức thỏa mãn điều kiện

Tìm số phức z thỏa mãn điều kiện cho trước

Căn bậc hai của số phức và phương trình bậc hai

6 dạng bài tập Căn bậc hai, Phương trình bậc hai số phức trong đề thi Đại học có lời giải
Dạng 1: Tìm căn bậc hai của số phức
Dạng 2: Giải phương trình bậc 2 số phức
Trắc nghiệm giải phương trình bậc 2 số phức

Dạng lượng giác của số phức

4 dạng bài tập Dạng lượng giác của số phức trong đề thi Đại học có lời giải
Viết số phức dưới dạng lượng giác

Tập hợp điểm biểu diễn số phức

5 dạng bài tập Tập hợp điểm biểu diễn số phức trong đề thi Đại học có lời giải
Dạng 1: Điểm biểu diễn số phức
Dạng 2: Tập hợp điểm biểu diễn số phức là đường thẳng
Dạng 3: Tập hợp điểm biểu diễn số phức là đường tròn
Dạng 4: Tập hợp điểm biểu diễn số phức là một miền
Dạng 5: Tập hợp điểm biểu diễn số phức là đường eclip

Tìm max min số phức

Phương pháp giải Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của số phức cực hay
Dạng 1: Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của môđun số phức
Dạng 2: Tìm giá trị nhỏ nhất, lớn nhất của số phức (Dạng 1)
Dạng 3: Tìm giá trị nhỏ nhất, lớn nhất của số phức (Dạng 2)
Dạng 4: Tìm giá trị nhỏ nhất, lớn nhất của số phức (tổng hợp)

Bài tập số phức tổng hợp

Các dạng bài tập hay về số phức
18 Bài tập số phức hay và khó

Bài tập trắc nghiệm

135 câu trắc nghiệm Số phức có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 1)
135 câu trắc nghiệm Số phức có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 2)
135 câu trắc nghiệm Số phức có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3)
135 câu trắc nghiệm Số phức có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 4)
100 câu trắc nghiệm Số phức có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 1)
100 câu trắc nghiệm Số phức có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 2)
100 câu trắc nghiệm Số phức có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3)

Chuyên đề: Khối đa diện

Tổng hợp lý thuyết Chương Khối đa diện

Chủ đề: Khái niệm khối đa diện

Lý thuyết & Bài tập Khái niệm về khối đa diện
Lý thuyết & Bài tập Phép dời hình và hai đa diện bằng nhau
Lý thuyết & Bài tập Khối đa diện lồi và khối đa diện đều
Cách nhận dạng các khối đa diện cực hay
Dạng bài Tính chất đối xứng của khối đa diện cực hay
Dạng bài Tính chất của khối đa diện cực hay
Cách phân chia, lắp ghép các khối đa diện cực hay
Cách giải bài tập về Phép biến hình cực hay
Dạng bài tập về định lí Ơ-le và khối đa diện đều cực hay

Chủ đề: Thể tích khối đa diện

Lý thuyết: Công thức tính diện tích tam giác và tứ giác
Lý thuyết: Phương pháp xác định góc giữa hai mặt phẳng, giữa đường thẳng và mặt phẳng
Lý thuyết: Công thức tính thể tích đa diện

Chủ đề: Thể tích hình chóp

Tổng hợp Công thức tính thể tích khối chóp các trường hợp cực hay
Dạng 1: Tính thể tích khối chóp có cạnh bên vuông góc với đáy
Dạng 2: Tính thể tích khối chóp có hình chiếu vuông góc của đỉnh lên mặt đáy
Dạng 3: Tính thể tích khối chóp có mặt bên vuông góc với đáy
Dạng 4: Tính tỉ số thể tích hai khối chóp
Phương pháp tính thể tích hình chóp có cạnh bên vuông góc với đáy
Phương pháp tính thể tích hình chóp có mặt bên vuông góc với đáy
Phương pháp tính thể tích khối đa diện đều cực hay
Phương pháp tính tỉ số thể tích của hai khối chóp cực hay
Phương pháp tính thể tích các khối đa diện cực hay

Chủ đề: Thể tích hình lăng trụ

Lý thuyết: Thể tích khối lăng trụ
Dạng 1: Tính thể tích khối lăng trụ đứng, lăng trụ đều
Dạng 2: Tính thể tích khối lăng trụ xiên
Tính thể tích khối lăng trụ đứng biết chiều cao và độ dài cạnh đáy
Tính thể tích khối lăng trụ đứng biết góc giữa đường thẳng và mặt phẳng
Tính thể tích khối lăng trụ đứng biết góc giữa hai mặt phẳng
Phương pháp tính thể tích khối lăng trụ đều cực hay
Phương pháp tính thể tích khối lăng trụ xiên cực hay

Chuyên đề: Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu

Tổng hợp lý thuyết Chương Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu

Chủ đề: Mặt cầu

Lý thuyết: Mặt cầu ngoại tiếp, mặt cầu nội tiếp
Dạng 1: Bài tập cơ bản về mặt cầu
Dạng 2: Tìm tâm, bán kính mặt cầu ngoại tiếp
Phương pháp xác định mặt cầu cực hay
Phương pháp tính diện tích mặt cầu, thể tích khối cầu cực hay
Phương pháp xác định mặt cầu nội tiếp, ngoại tiếp hình chóp cực hay
Phương pháp xác định mặt cầu nội tiếp, ngoại tiếp lăng trụ cực hay

Chủ đề: Hình trụ

Lý thuyết: Mặt trụ, hình trụ
Dạng 1: Tính chiều cao, bán kính, diện tích, thể tích hình trụ
Dạng 2: Thiết diện của hình trụ
Cách tính diện tích hình trụ, thể tích khối trụ cực hay
Dạng bài tập về hình trụ, mặt trụ cực hay, có lời giải
Dạng bài tập hình trụ nội tiếp, ngoại tiếp hình cầu, nón, lập phương cực hay

Chủ đề: Hình nón, khối nón

Lý thuyết: Khái niệm về mặt tròn xoay
Lý thuyết: Hình nón, khối nón
Dạng 1: Tìm bán kính, đường sinh, diện tích, thể tích của hình nón
Dạng 2: Thiết diện của hình nón
Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần hình nón, tính thể tích khối nón cực hay
Cách giải dạng bài tập thiết diện của hình nón cực hay
Dạng bài tập về hình nón tròn xoay cực hay, có lời giải

Chuyên đề: Phương pháp tọa độ trong không gian

Tổng hợp lý thuyết Chương Phương pháp tọa độ trong không gian

Chủ đề: Hệ tọa độ trong không gian

4 dạng bài tập về Hệ tọa độ trong không gian trong đề thi Đại học có lời giải
Dạng 1: Tìm tọa độ của vecto, của điểm
Dạng 2: Tích vô hướng của hai vecto trong không gian
Dạng 3: Chứng minh hai vecto cùng phương, không cùng phương
Dạng 4: Tích có hướng của hai vecto trong không gian

Chủ đề: Phương trình mặt cầu

4 dạng bài tập Viết phương trình mặt cầu trong đề thi Đại học có lời giải
Dạng 1: Tìm tâm và bán kính mặt cầu
Dạng 2: Viết phương trình mặt cầu
Dạng 2.1: Viết phương trình mặt cầu có tâm I
Dạng 2.1.1: Viết phương trình mặt cầu biết tâm I (a; b; c) và bán kính R
Dạng bài 2.1.2: Viết phương trình mặt cầu biết tâm I (a; b; c) và mặt cầu tiếp xúc với mặt phẳng (P): Ax + By + Cz + D = 0
Dạng bài 2.1.3: Viết phương trình mặt cầu biết tâm I (a; b; c) và tiếp xúc với đường thẳng
Dạng bài 2.1.4: Viết phương trình mặt cầu biết I (a; b; c) và mặt cầu cắt mặt phẳng (P): Ax + By + Cz + D = 0 theo một đường tròn có bán kính r
Dạng bài 2.1.5: Viết phương trình mặt cầu biết I (a; b; c) và mặt cầu cắt đường thẳng Δ theo một dây cung có độ dài l cho trước
Dạng 2.2: Viết phương trình mặt cầu có tâm I thuộc đường đẳng d
Dạng 2.2.1: Viết phương trình mặt cầu có tâm thuộc đường thẳng d và đi qua 2 điểm A, B
Dạng 2.2.2: Mặt cầu có tâm thuộc d, cắt mặt phẳng (P) theo giao tuyến là đường tròn có bán kính r và tâm I cách mặt phẳng (P) một khoảng h
Dạng 2.2.3: Mặt cầu có tâm thuộc d, cắt đường thẳng Δ theo một dây cung có độ dài l và tâm I cách đường thẳng Δ một khoảng là h
Dạng 2.2.4: Mặt cầu có tâm thuộc d, tiếp xúc với mặt phẳng (P) và thỏa mãn một điều kiện cho trước
Dạng 2.3: Viết phương trình mặt cầu tiếp xúc với mặt phẳng P
Dạng 2.4: Viết phương trình mặt cầu tiếp ngoại tiếp tứ diện
Dạng 2.5: Viết phương trình mặt cầu đi qua 3 điểm
60 bài tập trắc nghiệm Viết phương trình mặt cầu chọn lọc có đáp án chi tiết (phần 1)
60 bài tập trắc nghiệm Viết phương trình mặt cầu chọn lọc có đáp án chi tiết (phần 2)
60 bài tập trắc nghiệm Viết phương trình mặt cầu chọn lọc có đáp án chi tiết (phần 3)

Chủ đề: Phương trình mặt phẳng

21 dạng bài tập Viết phương trình mặt phẳng trong đề thi Đại học có lời giải
21 dạng bài tập Viết phương trình mặt phẳng trong đề thi Đại học có lời giải (Phần 2)
Dạng 1: Viết phương trình mặt phẳng đi qua 1 điểm và có vecto pháp tuyến
Dạng 2: Viết phương trình mặt phẳng đi qua 1 điểm và song song với mặt phẳng
Dạng 3: Viết phương trình mặt phẳng đi qua 3 điểm
Dạng 4: Viết phương trình mặt phẳng đi qua 1 điểm và vuông góc với đường thẳng
Dạng 5: Viết phương trình mặt phẳng chứa đường thẳng và vuông góc với mặt phẳng
Dạng 6: Viết phương trình mặt phẳng chứa đường thẳng và song song với đường thẳng
Dạng 7: Viết phương trình mặt phẳng chứa đường thẳng và điểm
Dạng 8: Viết phương trình mặt phẳng chứa 2 đường thẳng cắt nhau
Dạng 9: Viết phương trình mặt phẳng chứa 2 đường thẳng song song
Dạng 10: Viết phương trình mặt phẳng đi qua 1 điểm và song song với hai đường thẳng chéo nhau
Dạng 11: Viết phương trình mặt phẳng đi qua 1 điểm và vuông góc với 2 mặt phẳng
Dạng 12: Viết phương trình mặt phẳng P song song và cách mặt phẳng Q một khoảng k
Dạng 13: Viết phương trình mặt phẳng P song song với mặt phẳng Q và cách điểm M một khoảng k
Dạng 14: Viết phương trình mặt phẳng tiếp xúc hoặc cắt mặt cầu
Dạng 15: Viết phương trình mặt phẳng chứa đường thẳng và tạo với mặt phẳng một góc
50 bài tập trắc nghiệm Viết phương trình mặt phẳng chọn lọc có đáp án chi tiết (phần 1)
50 bài tập trắc nghiệm Viết phương trình mặt phẳng chọn lọc có đáp án chi tiết (phần 2)

Chủ đề: Phương trình đường thẳng trong không gian

Các công thức về đường thẳng, phương trình đường thẳng trong không gian
19 dạng bài tập Viết phương trình đường thẳng trong đề thi Đại học có lời giải
19 dạng bài tập Viết phương trình đường thẳng trong đề thi Đại học có lời giải (phần 2)
Viết phương trình đường thẳng đi qua 1 điểm và có vecto chỉ phương u
Viết phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm
Viết phương trình đường thẳng đi qua 1 điểm và vuông góc với mặt phẳng
Viết phương trình đường thẳng đi qua 1 điểm và song song với đường thẳng
Viết phương trình đường thẳng là giao tuyến của hai mặt phẳng
Viết phương trình đường thẳng đi qua 1 điểm, song song với mặt phẳng và vuông góc với đường thẳng
Viết phương trình đường thẳng nằm trong mặt phẳng, đi qua 1 điểm và vuông góc với đường thẳng
Viết phương trình đường thẳng đi qua 1 điểm, cắt đường thẳng d và song song với mặt phẳng
Viết phương trình đường thẳng đi qua 1 điểm và vuông góc với 2 đường thẳng
Viết phương trình đường thẳng đi qua 1 điểm và cắt hai đường thẳng
Viết phương trình đường thẳng đi qua 1 điểm, vuông góc với đường thẳng d1 và cắt đường thẳng d2
Viết phương trình đường thẳng đi qua 1 điểm, cắt và vuông góc với đường thẳng
Viết phương trình đường thẳng nằm trong mặt phẳng và cắt hai đường thẳng
Viết phương trình đường thẳng song song với đường thẳng và cắt 2 đường thẳng
Viết phương trình đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau
Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng
Vị trí tương đối của hai đường thẳng trong không gian
Vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng
Vị trí tương đối của đường thẳng và mặt cầu
Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng, mặt phẳng
Khoảng cách từ 1 điểm đến 1 đường thẳng; Khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau
Viết phương trình đường thẳng liên quan đến khoảng cách
Góc giữa hai đường thẳng; Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng
Tìm điểm thuộc đường thẳng thỏa điều kiện cho trước, bài toán về cực trị,...
60 câu hỏi trắc nghiệm đường thẳng trong không gian có giải chi tiết (phần 1)
60 câu hỏi trắc nghiệm đường thẳng trong không gian có giải chi tiết (phần 2)

Bài tập trắc nghiệm

200 câu trắc nghiệm Phương pháp tọa độ trong không gian có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 1)
200 câu trắc nghiệm Phương pháp tọa độ trong không gian có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 2)
200 câu trắc nghiệm Phương pháp tọa độ trong không gian có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3)
200 câu trắc nghiệm Phương pháp tọa độ trong không gian có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 4)
200 câu trắc nghiệm Phương pháp tọa độ trong không gian có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 5)