Trang chủ > Lớp 8 > 720 BT trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới

720 BT trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới

Giới thiệu về 720 BT trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới

Ảnh 720 BT trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới 720 BT trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới gồm tất cả 12 Unit với 48 bài viết. Nội dung cụ thể như sau:
Unit 1: Leisure activities gồm 4 bài viết
Unit 2: Life in the countryside gồm 4 bài viết
Unit 3: Peoples of Viet Nam gồm 4 bài viết
.........
Unit 11: Science and technology gồm 4 bài viết
Unit 12: Life on other planets gồm 4 bài viết
720 BT trắc nghiệm Tiếng Anh 8 giúp các em học sinh lớp 8 hiểu cấu trúc của một bài tập tiếng anh, mở rộng thêm vốn từ vựng và thêm yêu môn học này hơn.

Mục lục 720 BT trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới

Unit 1: Leisure activities

Bài tập Trắc nghiệm Unit 1 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 1 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 1 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 1 Writing

Unit 2: Life in the countryside

Bài tập Trắc nghiệm Unit 2 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 2 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 2 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 2 Writing

Unit 3: Peoples of Viet Nam

Bài tập Trắc nghiệm Unit 3 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 3 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 3 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 3 Writing

Unit 4: Our customs and traditions

Bài tập Trắc nghiệm Unit 4 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 4 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 4 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 4 Writing

Unit 5: Festivals in Viet Nam

Bài tập Trắc nghiệm Unit 5 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 5 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 5 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 5 Writing

Unit 6: Folk tales

Bài tập Trắc nghiệm Unit 6 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 6 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 6 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 6 Writing

Unit 7: Pollution

Bài tập Trắc nghiệm Unit 7 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 7 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 7 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 7 Writing

Unit 8: English speaking countries

Bài tập Trắc nghiệm Unit 8 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 8 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 8 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 8 Writing

Unit 9: Natural disasters

Bài tập Trắc nghiệm Unit 9 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 9 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 9 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 9 Writing

Unit 10: Communication

Bài tập Trắc nghiệm Unit 10 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 10 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 10 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 10 Writing

Unit 11: Science and technology

Bài tập Trắc nghiệm Unit 11 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 11 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 11 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 11 Writing

Unit 12: Life on other planets

Bài tập Trắc nghiệm Unit 12 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 12 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 12 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 12 Writing