Trang chủ > Lớp 10 > Đề kiểm tra Lịch Sử 10

Đề kiểm tra Lịch Sử 10

Giới thiệu về Đề kiểm tra Lịch Sử 10

Ảnh Đề kiểm tra Lịch Sử 10 Đề kiểm tra Lịch Sử 10 gồm 84 bài viết là các bộ đề kiểm tra Lịch sử. Các đề bài bám sát vào nội dung kiến thức của chương trình sách giáo khoa Lịch sử 10.
Chương trình Lịch sử 10:

Phần 1: Lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại

Chương 1: Xã hội nguyên thủy
- Bài 1: Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy
- Bài 2: Xã hội nguyên thủy
Chương 2: Xã hội cổ đại
- Bài 3: Các quốc gia cổ đại phương đông
- Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp và Rô - Ma
Chương 3: Trung Quốc thời phong kiến
- Bài 5: Trung Quốc thời phong kiến
Chương 4: Ấn Độ thời phong kiến
- Bài 6: Các quốc gia Ấn Độ và văn hóa truyền thống Ấn Độ
- Bài 7: Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ
Chương 5: Đông Nam Á thời phong kiến
- Bài 8: Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á
- Bài 9: Vương quốc Cam-pu-chia và Vương quốc Lào
Chương 6: Tây Âu thời trung đại
- Bài 10: Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến Tây Âu (từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV)
- Bài 11: Tây Âu thời kì trung đại
- Bài 12: Ôn tập: Lịch sử thế giới người nguyên thủy, cổ đại và trung đại

Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX
Chương 1: Việt Nam từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X
- Bài 13: Việt Nam thời kì nguyên thủy
- Bài 14: Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam
- Bài 15: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X)
- Bài 16: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X) (Tiếp theo)
Chương 2: Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XV
- Bài 17: Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (từ thế kỉ X đến thế kỉ XV)
- Bài 18: Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X-XV
- Bài 19: Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỉ X-XV
- Bài 20: Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X-XV
Chương 3: Việt Nam từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII
- Bài 21: Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI-XVIII
- Bài 22: Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI-XVIII
- Bài 23: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIII
- Bài 24: Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI-XVIII
Chương 4: Việt Nam ở nửa đầu thế kỉ XIX
- Bài 25: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX)
- Bài 26: Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân
Chương 5: Sơ kết lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX
- Bài 27: Quá trình dựng nước và giữ nước
- Bài 28: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến

Phần 3: Lịch sử thế giới cận đại
Chương 1: Các cuộc cách mạng tư sản (Từ giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII)
- Bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh
- Bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ
- Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII
Chương 2: Các nước Âu - Mĩ (Từ giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII)
- Bài 32: Cách mạng công nghiệp ở châu Âu
- Bài 33: Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX
- Bài 34: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa
- Bài 35: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa
Chương 3: Phong trào công nhân (Từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX)
- Bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân
- Bài 37: Mác và Ăng-ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học
- Bài 38: Quốc tế thứ nhất và công xã Pa-ri 1871
- Bài 39: Quốc tế thứ hai
- Bài 40: Lê-nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX

Mục lục Đề kiểm tra Lịch Sử 10

Top 84 Đề kiểm tra Lịch Sử 10 chọn lọc, có đáp án, cực sát đề chính thức

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 Học kì 1 (có đáp án - Lần 1 - Đề 1)
Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 Học kì 1 (có đáp án - Lần 1 - Đề 2)
Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 Học kì 1 (có đáp án - Lần 1 - Đề 3)
Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 Học kì 1 (có đáp án - Lần 1 - Đề 4)
Đề kiểm tra 45 phút Lịch Sử 10 Học kì 1 (có đáp án - Đề 1)
Đề kiểm tra 45 phút Lịch Sử 10 Học kì 1 (có đáp án - Đề 2)
Đề kiểm tra 45 phút Lịch Sử 10 Học kì 1 (có đáp án - Đề 3)
Đề kiểm tra 45 phút Lịch Sử 10 Học kì 1 (có đáp án - Đề 4)
Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 Học kì 1 (có đáp án - Lần 2 - Đề 1)
Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 Học kì 1 (có đáp án - Lần 2 - Đề 2)
Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 Học kì 1 (có đáp án - Lần 2 - Đề 3)
Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 Học kì 1 (có đáp án - Lần 2 - Đề 4)
Đề kiểm tra Học kì 1 Lịch Sử 10 (có đáp án - Đề 1)
Đề kiểm tra Học kì 1 Lịch Sử 10 (có đáp án - Đề 2)
Đề kiểm tra Học kì 1 Lịch Sử 10 (có đáp án - Đề 3)
Đề kiểm tra Học kì 1 Lịch Sử 10 (có đáp án - Đề 4)
Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 Học kì 2 (có đáp án - Lần 1 - Đề 1)
Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 Học kì 2 (có đáp án - Lần 1 - Đề 2)
Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 Học kì 2 (có đáp án - Lần 1 - Đề 3)
Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 Học kì 2 (có đáp án - Lần 1 - Đề 4)
Đề kiểm tra 45 phút Lịch Sử 10 Học kì 2 (có đáp án - Đề 1)
Đề kiểm tra 45 phút Lịch Sử 10 Học kì 2 (có đáp án - Đề 2)
Đề kiểm tra 45 phút Lịch Sử 10 Học kì 2 (có đáp án - Đề 3)
Đề kiểm tra 45 phút Lịch Sử 10 Học kì 2 (có đáp án - Đề 4)
Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 Học kì 2 (có đáp án - Lần 2 - Đề 1)
Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 Học kì 2 (có đáp án - Lần 2 - Đề 2)
Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 Học kì 2 (có đáp án - Lần 2 - Đề 3)
Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 Học kì 2 (có đáp án - Lần 2 - Đề 4)
Đề kiểm tra Học kì 2 Lịch Sử 10 (có đáp án - Đề 1)
Đề kiểm tra Học kì 2 Lịch Sử 10 (có đáp án - Đề 2)
Đề kiểm tra Học kì 2 Lịch Sử 10 (có đáp án - Đề 3)
Đề kiểm tra Học kì 2 Lịch Sử 10 (có đáp án - Đề 4)
Đề kiểm tra 1 tiết Sử 10 Chương 1 (Đề 1)
Đề kiểm tra 1 tiết Sử 10 Chương 1 (Đề 2)
Đề kiểm tra 1 tiết Sử 10 Chương 1 (Đề 3)
Đề kiểm tra 1 tiết Sử 10 Chương 1 (Đề 4)
Đề kiểm tra 1 tiết Sử 10 Chương 2 (Đề 1)
Đề kiểm tra 1 tiết Sử 10 Chương 2 (Đề 2)
Đề kiểm tra 1 tiết Sử 10 Chương 2 (Đề 3)
Đề kiểm tra 1 tiết Sử 10 Chương 2 (Đề 4)
Đề kiểm tra 1 tiết Sử 10 Chương 3 (Đề 1)
Đề kiểm tra 1 tiết Sử 10 Chương 3 (Đề 2)
Đề kiểm tra 1 tiết Sử 10 Chương 3 (Đề 3)
Đề kiểm tra 1 tiết Sử 10 Chương 3 (Đề 4)
Đề kiểm tra 1 tiết Sử 10 Chương 4 (Đề 1)
Đề kiểm tra 1 tiết Sử 10 Chương 4 (Đề 2)
Đề kiểm tra 1 tiết Sử 10 Chương 4 (Đề 3)
Đề kiểm tra 1 tiết Sử 10 Chương 4 (Đề 4)
Đề kiểm tra 1 tiết Sử 10 Chương 5 (Đề 1)
Đề kiểm tra 1 tiết Sử 10 Chương 5 (Đề 2)
Đề kiểm tra 1 tiết Sử 10 Chương 5 (Đề 3)
Đề kiểm tra 1 tiết Sử 10 Chương 5 (Đề 4)
Đề kiểm tra 1 tiết Sử 10 Chương 6 (Đề 1)
Đề kiểm tra 1 tiết Sử 10 Chương 6 (Đề 2)
Đề kiểm tra 1 tiết Sử 10 Chương 6 (Đề 3)
Đề kiểm tra 1 tiết Sử 10 Chương 6 (Đề 4)
Đề kiểm tra 1 tiết Sử 10 Chương 1 (Phần 2 - Đề 1)
Đề kiểm tra 1 tiết Sử 10 Chương 1 (Phần 2 - Đề 2)
Đề kiểm tra 1 tiết Sử 10 Chương 1 (Phần 2 - Đề 3)
Đề kiểm tra 1 tiết Sử 10 Chương 1 (Phần 2 - Đề 4)
Đề kiểm tra 1 tiết Sử 10 Chương 2 (Phần 2 - Đề 1)
Đề kiểm tra 1 tiết Sử 10 Chương 2 (Phần 2 - Đề 2)
Đề kiểm tra 1 tiết Sử 10 Chương 2 (Phần 2 - Đề 3)
Đề kiểm tra 1 tiết Sử 10 Chương 2 (Phần 2 - Đề 4)
Đề kiểm tra 1 tiết Sử 10 Chương 3 (Phần 2 - Đề 1)
Đề kiểm tra 1 tiết Sử 10 Chương 3 (Phần 2 - Đề 2)
Đề kiểm tra 1 tiết Sử 10 Chương 3 (Phần 2 - Đề 3)
Đề kiểm tra 1 tiết Sử 10 Chương 3 (Phần 2 - Đề 4)
Đề kiểm tra 1 tiết Sử 10 Chương 4 (Phần 2 - Đề 1)
Đề kiểm tra 1 tiết Sử 10 Chương 4 (Phần 2 - Đề 2)
Đề kiểm tra 1 tiết Sử 10 Chương 4 (Phần 2 - Đề 3)
Đề kiểm tra 1 tiết Sử 10 Chương 4 (Phần 2 - Đề 4)
Đề kiểm tra 1 tiết Sử 10 Chương 1 (Phần 3 - Đề 1)
Đề kiểm tra 1 tiết Sử 10 Chương 1 (Phần 3 - Đề 2)
Đề kiểm tra 1 tiết Sử 10 Chương 1 (Phần 3 - Đề 3)
Đề kiểm tra 1 tiết Sử 10 Chương 1 (Phần 3 - Đề 4)
Đề kiểm tra 1 tiết Sử 10 Chương 2 (Phần 3 - Đề 1)
Đề kiểm tra 1 tiết Sử 10 Chương 2 (Phần 3 - Đề 2)
Đề kiểm tra 1 tiết Sử 10 Chương 2 (Phần 3 - Đề 3)
Đề kiểm tra 1 tiết Sử 10 Chương 2 (Phần 3 - Đề 4)
Đề kiểm tra 1 tiết Sử 10 Chương 3 (Phần 3 - Đề 1)
Đề kiểm tra 1 tiết Sử 10 Chương 3 (Phần 3 - Đề 2)
Đề kiểm tra 1 tiết Sử 10 Chương 3 (Phần 3 - Đề 3)
Đề kiểm tra 1 tiết Sử 10 Chương 3 (Phần 3 - Đề 4)