Trang chủ > Khác > Học C#

Học C#

Giới thiệu về Học C#

Ảnh Học C# Ngôn ngữ C# là một ngôn ngữ máy tính mới có cấu trúc rõ ràng, dễ đọc và dễ hiểu. C# thừa hưởng các ưu việt từ ngôn ngữ C, C++, Java cũng như đã khắc phục được các hạn chế của các loại ngôn ngữ này. C# là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft, được xây dựng dựa trên C++ và Java.
Học C# gồm có 39 bài viết giúp các bạn hiểu được các khái niệm cơ bản về C# và klieens thức C# nâng cao.

Mục lục Học C#

Các khái niệm cơ bản về C#

C# là gì
C# - Cài đặt môi trường
C# - Cấu trúc chương trình
C# - Cú pháp cơ bản
C# - Kiểu dữ liệu
C# - Chuyển đổi kiểu
C# - Biến
C# - Hằng (Constant/Literal)
C# - Toán tử
C# - Lệnh If, Else, Switch
C# - Vòng lặp
C# - Tính đóng gói
C# - Phương thức
C# - Nullable
C# - Mảng (Array)
C# - Chuỗi (String)
C# - Structure
C# - Enum
C# - Lớp (Class) (Học C#)
C# - Tính kế thừa
C# - Tính đa hình
C# - Nạp chồng toán tử
C# - Interface
C# - Namespace
C# - Chỉ thị tiền xử lý
C# - Regular Expression
C# - Exception Handling
C# - File I/O

Hoạt động C# nâng cao

C# - Attribute
C# - Reflection
C# - Property
C# - Indexer
C# - Delegate
C# - Sự kiện (Event)
C# - Collection
C# - Generic
C# - Phương thức nặc danh
C# - Unsafe Code
C# - Multithreading