Trang chủ > Lớp 8 > Giải SBT Tiếng Anh 8 mới

Giải SBT Tiếng Anh 8 mới

Giới thiệu về Giải SBT Tiếng Anh 8 mới

Ảnh Giải SBT Tiếng Anh 8 mới Giải SBT Tiếng Anh 8 mới gồm có 2 tập với tổng số 64 bài viết. Nội dung cụ thể như sau:
Tập 1: gồm có 6 Unit với tất cả 32 Unit
Unit 1: Leisure activities gồm 5 Unit
Unit 2: Life in the countryside gồm 5 Unit
...........
Unit 6: Folk tales gồm 6 Unit.
Tập 2: gồm có 6 Unit với tất cả 32 Unit
Unit 7: Pollution gồm 5 Unit
...............
Unit 12: Life on other planets gồm 6 Unit.

Mục lục Giải SBT Tiếng Anh 8 mới

SBT Tiếng Anh 8 mới Tập 1

Unit 1: Leisure activities

A. Phonetics (trang 3 SBT Tiếng Anh 8 mới)
B. Vocabulary - Grammar (trang 4-5 SBT Tiếng Anh 8 mới)
C. Speaking (trang 5-6 SBT Tiếng Anh 8 mới)
D. Reading (trang 6-7-8 SBT Tiếng Anh 8 mới)
E. Writing (trang 8 SBT Tiếng Anh 8 mới)

Unit 2: Life in the countryside

A. Phonetics (trang 9 SBT Tiếng Anh 8 mới)
B. Vocabulary - Grammar (trang 10-11 SBT Tiếng Anh 8 mới)
C. Speaking (trang 12 SBT Tiếng Anh 8 mới)
D. Reading (trang 13-14-15 SBT Tiếng Anh 8 mới)
E. Writing (trang 15 SBT Tiếng Anh 8 mới)

Unit 3: Peoples of Viet Nam

A. Phonetics (trang 16 SBT Tiếng Anh 8 mới)
B. Vocabulary - Grammar (trang 17-18-19 SBT Tiếng Anh 8 mới)
C. Speaking (trang 19-20 SBT Tiếng Anh 8 mới)
D. Reading (trang 20-21 SBT Tiếng Anh 8 mới)
E. Writing (trang 22-23 SBT Tiếng Anh 8 mới)
Test yourself 1

Unit 4: Our customs and traditions

A. Phonetics (trang 28 SBT Tiếng Anh 8 mới)
B. Vocabulary - Grammar (trang 29-30 SBT Tiếng Anh 8 mới)
C. Speaking (trang 31 SBT Tiếng Anh 8 mới)
D. Reading (trang 32-33-34 SBT Tiếng Anh 8 mới)
E. Writing (trang 35 SBT Tiếng Anh 8 mới)

Unit 5: Festivals in Viet Nam

A. Phonetics (trang 36 SBT Tiếng Anh 8 mới)
B. Vocabulary - Grammar (trang 37-38-39 SBT Tiếng Anh 8 mới)
C. Speaking (trang 40 SBT Tiếng Anh 8 mới)
D. Reading (trang 41-42 SBT Tiếng Anh 8 mới)
E. Writing (trang 43 SBT Tiếng Anh 8 mới)

Unit 6: Folk tales

A. Phonetics (trang 44 SBT Tiếng Anh 8 mới)
B. Vocabulary - Grammar (trang 45-46-47 SBT Tiếng Anh 8 mới)
C. Speaking (trang 48 SBT Tiếng Anh 8 mới)
D. Reading (trang 49-50 SBT Tiếng Anh 8 mới)
E. Writing (trang 51 SBT Tiếng Anh 8 mới)
Test yourself 2

SBT Tiếng Anh 8 mới Tập 2

Unit 7: Pollution

A. Phonetics (trang 3 SBT Tiếng Anh 8 mới)
B. Vocabulary - Grammar (trang 4-5 SBT Tiếng Anh 8 mới)
C. Speaking (trang 6 SBT Tiếng Anh 8 mới)
D. Reading (trang 7-8-9 SBT Tiếng Anh 8 mới)
E. Writing (trang 10 SBT Tiếng Anh 8 mới)

Unit 8: English speaking countries

A. Phonetics (trang 11 SBT Tiếng Anh 8 mới)
B. Vocabulary - Grammar (trang 12-13-14 SBT Tiếng Anh 8 mới)
C. Speaking (trang 14-15 SBT Tiếng Anh 8 mới)
D. Reading (trang 15-16-17 SBT Tiếng Anh 8 mới)
E. Writing (trang 18 SBT Tiếng Anh 8 mới)

Unit 9: Natural disasters

A. Phonetics (trang 19 SBT Tiếng Anh 8 mới)
B. Vocabulary - Grammar (trang 19-20-21 SBT Tiếng Anh 8 mới)
C. Speaking (trang 21 SBT Tiếng Anh 8 mới)
D. Reading (trang 22-23 SBT Tiếng Anh 8 mới)
E. Writing (trang 24 SBT Tiếng Anh 8 mới)
Test yourself 3

Unit 10: Communication

A. Phonetics (trang 29 SBT Tiếng Anh 8 mới)
B. Vocabulary - Grammar (trang 30-31 SBT Tiếng Anh 8 mới)
C. Speaking (trang 31-32 SBT Tiếng Anh 8 mới)
D. Reading (trang 32-33-34 SBT Tiếng Anh 8 mới)
E. Writing (trang 35 SBT Tiếng Anh 8 mới)

Unit 11: Science and technology

A. Phonetics (trang 36 SBT Tiếng Anh 8 mới)
B. Vocabulary - Grammar (trang 36-37-38 SBT Tiếng Anh 8 mới)
C. Speaking (trang 39 SBT Tiếng Anh 8 mới)
D. Reading (trang 40-41 SBT Tiếng Anh 8 mới)
E. Writing (trang 42 SBT Tiếng Anh 8 mới)

Unit 12: Life on other planets

A. Phonetics (trang 43 SBT Tiếng Anh 8 mới)
B. Vocabulary - Grammar (trang 44-45-46 SBT Tiếng Anh 8 mới)
C. Speaking (trang 47 SBT Tiếng Anh 8 mới)
D. Reading (trang 48-49 SBT Tiếng Anh 8 mới)
E. Writing (trang 50 SBT Tiếng Anh 8 mới)
Test yourself 4