Trang chủ > Lớp 7 > 500 Bài tập trắc nghiệm Sinh học 7 có đáp án

500 Bài tập trắc nghiệm Sinh học 7 có đáp án

Giới thiệu về 500 Bài tập trắc nghiệm Sinh học 7 có đáp án

Ảnh 500 Bài tập trắc nghiệm Sinh học 7 có đáp án 500 Bài tập trắc nghiệm Sinh học 7 có đáp án gồm có 8 chương vời tất cả 45 bài viết. Nội dung cụ thể như sau:
Chương 1: Ngành động vật nguyên sinh gồm 4 bài viết
Chương 2: Ngành ruột khoang gồm có 3 bài viết
Chương 3: Các ngành giun gồm có 6 bài viết
Chương 4: Ngành thân mềm gồm có 3 bài viết
Chương 5: Ngành chân khớp gồm có 6 bài viết
Chương 6: Ngành động vật có xương sống gồm có 17 bài viết
Chương 7: Sự tiến hóa của động vật gồm có 4 bài viết
Chương 8: Động vật và đời sống con người gồm có 2 bài viết.
500 Bài tập trắc nghiệm Sinh học 7 có đáp án giúp cho các em học sinh làm quen với các dạng câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 7 từ đó cho ra các đáp án, câu trả lời đúng, đạt điểm cao trong các bài làm

Mục lục 500 Bài tập trắc nghiệm Sinh học 7 có đáp án

Chương 1: Ngành động vật nguyên sinh

Trắc nghiệm Bài 4: Trùng roi
Trắc nghiệm Bài 5: Trùng biến hình và trùng giày
Trắc nghiệm Bài 6: Trùng kiết lị và trùng sốt rét
Trắc nghiệm Bài 7: Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của Động vật nguyên sinh

Chương 2: Ngành ruột khoang

Trắc nghiệm Bài 8: Thủy tức
Trắc nghiệm Bài 9: Đa dạng của ngành Ruột khoang
Trắc nghiệm Bài 10: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Ruột khoang

Chương 3: Các ngành giun

Trắc nghiệm Bài 11: Sán lá gan
Trắc nghiệm Bài 12: Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành Giun dẹp
Trắc nghiệm Bài 13: Giun đũa
Trắc nghiệm Bài 14: Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành Giun tròn
Trắc nghiệm Bài 15: Giun đất
Trắc nghiệm Bài 17: Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành Giun đốt

Chương 4: Ngành thân mềm

Trắc nghiệm Bài 18: Trai sống
Trắc nghiệm Bài 19: Một số thân mềm khác
Trắc nghiệm Bài 21: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Thân mềm

Chương 5: Ngành chân khớp

Trắc nghiệm Bài 22: Tôm sông
Trắc nghiệm Bài 24: Đa dạng và vai trò của lớp Giáp xác
Trắc nghiệm Bài 25: Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện
Trắc nghiệm Bài 26: Châu chấu
Trắc nghiệm Bài 27: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Sâu bọ
Trắc nghiệm Bài 29: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớp

Chương 6: Ngành động vật có xương sống

Trắc nghiệm Bài 31: Cá chép
Trắc nghiệm Bài 33: Cấu tạo trong của cá chép
Trắc nghiệm Bài 34: Đa dạng và đặc điểm chung của các lớp Cá
Trắc nghiệm Bài 35: Ếch đồng
Trắc nghiệm Bài 37: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư
Trắc nghiệm Bài 38: Thằn lằn bóng đuôi dài
Trắc nghiệm Bài 39: Cấu tạo trong của thằn lằn
Trắc nghiệm Bài 40: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát
Trắc nghiệm Bài 41: Chim bồ câu
Trắc nghiệm Bài 43: Cấu tạo trong của chim bồ câu
Trắc nghiệm Bài 44: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim
Trắc nghiệm Bài 46: Thỏ
Trắc nghiệm Bài 47: Cấu tạo trong của thỏ
Trắc nghiệm Bài 48: Đa dạng của lớp Thú. Bộ Thú huyệt, bộ Thú túi
Trắc nghiệm Bài 49: Đa dạng của lớp thú bộ dơi và bộ cá voi
Trắc nghiệm Bài 50: Đa dạng của lớp thú bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt
Trắc nghiệm Bài 51: Đa dạng của lớp thú các bộ móng guốc và bộ linh trưởng

Chương 7: Sự tiến hóa của động vật

Trắc nghiệm Bài 53: Môi trường sống và sự vận động di chuyển
Trắc nghiệm Bài 54: Tiến hóa về tổ chức cơ thể
Trắc nghiệm Bài 55: Tiến hóa về sinh sản
Trắc nghiệm Bài 56: Cây phát sinh giới động vật

Chương 8: Động vật và đời sống con người

Trắc nghiệm Bài 57: Đa dạng sinh học
Trắc nghiệm Bài 58: Đa dạng sinh học (tiếp theo)