Trang chủ > Lớp 10 > Giải BT Toán 10 nâng cao

Giải BT Toán 10 nâng cao

Giới thiệu về Giải BT Toán 10 nâng cao

Ảnh Giải BT Toán 10 nâng cao Giải BT Toán 10 nâng cao gồm 74 bài viết là phương pháp giải các bài tập Toán của chương trình Toán 10 nâng cao. Các bài tập này xoay quanh kiến thức của chương trình Đại số và Hình học nâng cao.

Đại Số 10 nâng cao
Chương 1: Mệnh đề - Tập hợp
Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc hai
Chương 3: Phương trình và hệ phương trình
Chương 4: Bất đẳng thức và bất phương trình
Chương 5: Thống kê
Chương 6: Góc lượng giác và công thức lượng giác
Hình học 10 nâng cao
Chương 1: Vectơ
Chương 2: Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng
Chương 3: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Mục lục Giải BT Toán 10 nâng cao

Đại Số 10 nâng cao

Chương 1: Mệnh đề - Tập hợp

Bài 1: Mệnh đề và mệnh đề chứa biến
Bài 2: Áp dụng mệnh đề vào suy luận toán học
Luyện tập (trang 13-14-15)
Bài 3: Tập hợp và các phép toán trên tập hợp
Luyện tập (trang 21-22)
Bài 4: Số gần đúng và sai số
Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 1

Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc hai

Bài 1: Đại cương về hàm số
Luyện tập (trang 45-46-47)
Bài 2: Hàm số bậc nhất
Luyện tập (trang 53-54)
Bài 3: Hàm số bậc hai
Luyện tập (trang 59-60-61)
Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 2

Chương 3: Phương trình và hệ phương trình

Bài 1: Đại cương về phương trình
Bài 2: Phương trình bậc nhất và bậc hai một ẩn
Luyện tập (trang 80)
Bài 3: Một phương trình quy về phương trình bậc nhất và bậc hai
Luyện tập (trang 85)
Bài 4: Hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn
Luyện tập (trang 96-97)
Bài 5: Một số ví dụ về hệ phương trình bậc hai hai ẩn
Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 3

Chương 4: Bất đẳng thức và bất phương trình

Bài 1: Bất đăng thức và chứng minh bất đẳng thức
Luyện tập (trang 112)
Bài 2: Đại cương về bất phương trình
Bài 3: Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn
Luyện tập (trang 121)
Bài 4: Dấu của nhị thức bậc nhất
Luyện tập (trang 127)
Bài 5: Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
Luyện tập (trang 135)
Bài 6: Dấu của tam thức bậc hai
Bài 7: Bất phương trình bậc hai
Luyện tập (trang 146)
Bài 8: Một số phương trình và bất phương trình quy về bậc hai
Luyện tập (trang 154)
Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 4

Chương 5: Thống kê

Bài 1: Một vài khái niệm cơ bản
Bài 2: Trình bày một mẫu số liệu
Luyện tập (trang 169)
Bài 3: Các số đặc trưng của mẫu số liệu
Luyện tập (trang 178-179)
Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 5

Chương 6: Góc lượng giác và công thức lượng giác

Bài 1: Góc và cung lượng giác
Luyện tập (trang 191-192)
Bài 2: Giá trị lượng giác của góc (cung) lượng giác
Luyện tập (trang 201)
Bài 3: Giá trị lượng giác của các góc (cung) có liên quan đặc biệt
Luyện tập (trang 206-207)
Bài 4: Một số công thức lượng giác
Luyện tập (trang 215-216)
Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 6
Câu hỏi và bài tập ôn tập cuối năm

Hình học 10 nâng cao

Chương 1: Vectơ

Bài 1: Các định nghĩa
Bài 2: Tổng của hai vectơ
Bài 3: Hiệu của hai vectơ
Bài 4: Tích của một vectơ với một số
Bài 5: Trục tọa độ và hệ trục tọa độ
Ôn tập chương 1

Chương 2: Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng

Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kì (từ oo đến 180o)
Bài 2: Tích vô hướng của hai vectơ
Bài 3: Hệ thức lượng giác trong tam giác
Ôn tập chương 2

Chương 3: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Bài 1: Phương trình tổng quát của đường thẳng
Bài 2: phương trình tham số của đường thẳng
Bài 3: Khoảng cách và góc
Bài 4: Đường tròn
Bài 5: Đường elip
Bài 6: Đường hypebol
Bài 7: Đường parabol
Bài 8: Đường Cônic
Ôn tập chương 3
Bài tập ôn tập Cuối năm