Trang chủ > Khác > Bài tập PHP có giải

Bài tập PHP có giải

Giới thiệu về Bài tập PHP có giải

Ảnh Bài tập PHP có giải Bài tập PHP có giải gồm 10 bài tập giúp bạn đọc ôn tập và củng cố kiến thức về PHP. Trong đó có các bài tập PHP cơ bản, bài tập mảng, vòng lặp for, hàm, Regular Expression, Date Time, String, Class xử lý JSON trong PHP, các thuật toán sắp xếp.
PHP là viết tắt của Hypertext Preprocessor, là một ngôn ngữ lập trình cho phép các lập trình viên web tạo ra những nội dung động mà tương tác với Database. Về cơ bản thì PHP được dùng để phát triển các ứng dụng phần mềm trên web.

PHP ban đầu chỉ một dự án mã nguồn mở nhỏ, nhưng theo đà phát triển thì người dùng càng phát hiện ra những hữu ích của nó. PHP được phát triển dựa trên một sản phẩm có tên là PHP/FI. PHP/FI được tạo từ ra năm 1994 bởi Rasmus Lerdorf.

Mục lục Bài tập PHP có giải

Bài tập PHP cơ bản
Bài tập mảng
Bài tập vòng lặp for
Bài tập hàm
Bài tập Regular Expression
Bài tập Date Time
Bài tập String
Bài tập về Class (Lớp)
Xử lý JSON trong PHP
Các thuật toán sắp xếp