Trang chủ > Lớp 8 > 960 BT trắc nghiệm Tiếng Anh 8

960 BT trắc nghiệm Tiếng Anh 8

Giới thiệu về 960 BT trắc nghiệm Tiếng Anh 8

Ảnh 960 BT trắc nghiệm Tiếng Anh 8 960 BT trắc nghiệm Tiếng Anh 8 gồm 15 Unit với 64 bài viết. Nội dung cụ thể như sau:
Unit 1: My Friends gồm 4 bài viết
Unit 2: Making Arrangements gồm 4 bài viết
Unit 3: At Home gồm 4 bài viết
.............
Unit 14: Wonders Of The World gồm 4 bài viết
Unit 15: Computers gồm 4 bài viết
Unit 16: Inventions gồm 4 bài viết
960 BT trắc nghiệm Tiếng Anh 8 giúp các em học sinh định hình được cấu trúc đề bài, cách giải bài để đạt được kết quả cao nhất. Từ đó thêm yêu thích môn học này hơn nữa.

Mục lục 960 BT trắc nghiệm Tiếng Anh 8

Unit 1: My Friends

Bài tập Trắc nghiệm Unit 1 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 1 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 1 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 1 Writing

Unit 2: Making Arrangements

Bài tập Trắc nghiệm Unit 2 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 2 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 2 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 2 Writing

Unit 3: At Home

Bài tập Trắc nghiệm Unit 3 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 3 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 3 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 3 Writing

Unit 4: Our Past

Bài tập Trắc nghiệm Unit 4 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 4 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 4 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 4 Writing

Unit 5: Study Habits

Bài tập Trắc nghiệm Unit 5 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 5 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 5 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 5 Writing

Unit 6: The Young Pioneers Club

Bài tập Trắc nghiệm Unit 6 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 6 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 6 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 6 Writing

Unit 7: My Neighborhood

Bài tập Trắc nghiệm Unit 7 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 7 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 7 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 7 Writing

Unit 8: Country Life and City Life

Bài tập Trắc nghiệm Unit 8 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 8 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 8 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 8 Writing

Unit 9: A First-Aid Course

Bài tập Trắc nghiệm Unit 9 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 9 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 9 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 9 Writing

Unit 10: Recycling

Bài tập Trắc nghiệm Unit 10 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 10 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 10 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 10 Writing

Unit 11: Traveling Around Viet Nam

Bài tập Trắc nghiệm Unit 11 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 11 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 11 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 11 Writing

Unit 12: A Vacation Abroad

Bài tập Trắc nghiệm Unit 12 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 12 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 12 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 12 Writing

Unit 13: Festivals

Bài tập Trắc nghiệm Unit 13 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 13 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 13 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 13 Writing

Unit 14: Wonders Of The World

Bài tập Trắc nghiệm Unit 14 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 14 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 14 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 14 Writing

Unit 15: Computers

Bài tập Trắc nghiệm Unit 15 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 15 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 15 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 15 Writing

Unit 16: Inventions

Bài tập Trắc nghiệm Unit 16 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 16 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 16 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 16 Writing