Trang chủ > Lớp 9 > Chuyên đề Hóa 9 (có đáp án)

Chuyên đề Hóa 9 (có đáp án)

Giới thiệu về Chuyên đề Hóa 9 (có đáp án)

Ảnh Chuyên đề Hóa 9 (có đáp án) Chuyên đề Hóa 9 (có đáp án) gồm 71 bài viết là các bài tập theo chuyên đề và đã có lời giải.
Một số dạng bài tập:
Dạng 2: Viết phương trình hóa học - Biểu diễn các biến đổi hoá học
Dạng 4: Oxit bazo tác dụng với axit
Dạng 6: Axit tác dụng với kim loại
Dạng 8: Axit, bazo, muối tác dụng với muối
...

Mục lục Chuyên đề Hóa 9 (có đáp án)

Dạng 1: Phân loại, gọi tên và viết công thức hóa học các hợp chất vô cơ
Bài tập Phân loại, gọi tên và viết công thức hóa học các hợp chất vô cơ
Dạng 2: Viết phương trình hóa học - Biểu diễn các biến đổi hoá học
Bài tập Viết phương trình hóa học - Biểu diễn các biến đổi hoá học
Dạng 3: Xác định chất phản ứng, hoàn thành phương trình phản ứng
Bài tập xác định chất phản ứng, hoàn thành phương trình phản ứng
Dạng 4: Oxit bazo tác dụng với axit
Bài tập Oxit bazo tác dụng với axit
Dạng 5: Oxit axit tác dụng với bazo
Bài tập Oxit axit tác dụng với bazo
Dạng 6: Axit tác dụng với kim loại
Bài tập Axit tác dụng với kim loại
Dạng 7: Axit tác dụng với bazơ
Bài tập Axit tác dụng với bazơ
Dạng 8: Axit, bazo, muối tác dụng với muối
Bài tập Axit, bazo, muối tác dụng với muối
Dạng 9: Kim loại tác dụng với muối
Bài tập Kim loại tác dụng với muối
Dạng 10: Phương pháp nhận biết các chất vô cơ
Bài tập nhận biết các chất vô cơ
Dạng 1: Tính chất của kim loại
Bài tập Tính chất của kim loại
Dạng 2: Nhận biết kim loại và hợp chất của kim loại
Bài tập Nhận biết kim loại và hợp chất của kim loại
Dạng 3: Tách, tinh chế kim loại và hợp chất của kim loại
Bài tập Tách, tinh chế kim loại và hợp chất của kim loại
Dạng 4: Hỗn hợp kim loại tác dụng với axit
Bài tập Hỗn hợp kim loại tác dụng với axit
Dạng 5: Kim loại tác dụng với dung dịch muối
Bài tập Kim loại tác dụng với dung dịch muối
Dạng 6: Kim loại tác dụng với nước
Bài tập Kim loại tác dụng với nước
Dạng 7: Phản ứng nhiệt nhôm
Bài tập Phản ứng nhiệt nhôm
Dạng 1: Tính chất của phi kim
Bài tập Tính chất của phi kim
Dạng 2: Chuỗi phản ứng về phi kim
Bài tập Chuỗi phản ứng về phi kim
Dạng 3: CO khử oxit kim loại
Bài tập CO khử oxit kim loại
Dạng 4: CO2 tác dụng với dung dịch kiềm
Bài tập CO2 tác dụng với dung dịch kiềm
Dạng 5: Nhiệt phân muối cacbonat và hidrocacbonat
Bài tập Nhiệt phân muối cacbonat và hidrocacbonat
Dạng 6: Lý thuyết về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Bài tập Lý thuyết về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Dạng 1: Cách viết Công thức cấu tạo của các hợp chất hữu cơ
Dạng 2: Cách gọi tên các hợp chất hữu cơ
Bài tập gọi tên các hợp chất hữu cơ
Dạng 3: Lý thuyết về hidrocacbon và nhiên liệu
Bài tập Lý thuyết về hidrocacbon và nhiên liệu
Dạng 4: Lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ
Bài tập Lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ
Dạng 5: Bài toán đốt cháy hidrocacbon
Bài tập đốt cháy hidrocacbon
Dạng 6: Phương pháp nhận biết Metan, Etilen, Axetilen
Dạng 7: Bài toán cộng H2, Br2 vào Etilen, Axetilen
Bài tập cộng H2, Br2 vào Etilen, Axetilen
Dạng 1: Lý thuyết về dẫn xuất hidrocacbon, polime
Bài tập Lý thuyết về dẫn xuất hidrocacbon, polime
Dạng 2: Phương pháp giải bài tập về độ rượu
Bài tập về độ rượu
Dạng 3: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic
Dạng 4: Phản ứng tráng gương của glucozo
Bài tập Phản ứng tráng gương của glucozo
Dạng 5: Phản ứng lên men của glucozo
Bài tập Phản ứng lên men của glucozo
Dạng 6: Phản ứng thủy phân tinh bột hoặc xenlulozo
Bài tập Phản ứng thủy phân tinh bột hoặc xenlulozo
Dạng 7: Lý thuyết về polime
Bài tập về polime