Trang chủ > Lớp 12 > BT trắc nghiệm Hóa 12

BT trắc nghiệm Hóa 12

Giới thiệu về BT trắc nghiệm Hóa 12

Ảnh BT trắc nghiệm Hóa 12 BT trắc nghiệm Hóa 12 gồm 46 bài viết là các bài trắc nghiệm bám sát nội dung trong chương trình Hóa học 12.
Bài trắc nghiệm theo các chương:
- Chương 1: Este - Lipit
- Chương 2: - Cacbohidrat
- Chương 3: Amin, amino axit và protein
- Chương 4: Polime và vật liệu polime
- Chương 5: Đại cương về kim loại
- Chương 6: Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm
- Chương 7: Sắt và một số kim loại quan trọng
- Chương 8: Phân biệt một số chất vô cơ
- Chương 9: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường

Mục lục BT trắc nghiệm Hóa 12

Chương 1: Este - Lipit

15 câu hỏi trắc nghiệm Este có đáp án
15 câu hỏi trắc nghiệm Lipit có đáp án
15 câu hỏi trắc nghiệm Este và chất béo cực hay có đáp án

Chương 2: Cacbohidrat

15 câu hỏi trắc nghiệm Glucozơ cực hay có đáp án
20 câu hỏi trắc nghiệm Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ cực hay có đáp án
15 câu hỏi trắc nghiệm Cấu tạo và tính chất của cacbohidrat cực hay có đáp án
5 câu hỏi trắc nghiệm Điều chế, tính chất hóa học của este và cacbohidrat cực hay có đáp án
Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 (có đáp án - Bài số 1)

Chương 3: Amin, amino axit và protein

16 câu hỏi trắc nghiệm Amin cực hay có đáp án
16 câu hỏi trắc nghiệm Amino axit cực hay có đáp án
16 câu hỏi trắc nghiệm Peptit và protein cực hay có đáp án
15 câu hỏi trắc nghiệm Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và protein cực hay có đáp án

Chương 4: Polime và vật liệu polime

16 câu hỏi trắc nghiệm Đại cương về polime cực hay có đáp án
16 câu hỏi trắc nghiệm Vật liệu polime cực hay có đáp án
15 câu hỏi trắc nghiệm Polime và vật liệu polime cực hay có đáp án
5 câu hỏi trắc nghiệm Tính chất của protein và vật liệu polime cực hay có đáp án
Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 (có đáp án - Bài số 2)

Chương 5: Đại cương về kim loại

15 câu hỏi trắc nghiệm Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại cực hay có đáp án
15 câu hỏi trắc nghiệm Tính chất của kim loại, Dãy điện hóa của kim loại cực hay có đáp án
7 câu hỏi trắc nghiệm Hợp kim cực hay có đáp án
15 câu trắc nghiệm Sự ăn mòn kim loại cực hay có đáp án
15 câu trắc nghiệm Điều chế kim loại cực hay có đáp án
15 câu trắc nghiệm Tính chất của kim loại cực hay có đáp án
15 câu trắc nghiệm Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại cực hay có đáp án
5 câu trắc nghiệm Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại
16 câu trắc nghiệm Ôn tập Hóa học 12 Học kì 1 cực hay có đáp án
Đề kiểm tra học kì 1 Hóa học 12 (có đáp án)

Chương 6: Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm

15 câu trắc nghiệm Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm cực hay có đáp án
15 câu trắc nghiệm Kim loại kiềm thổ cực hay có đáp án
15 câu trắc nghiệm Nhôm (Al) cực hay có đáp án
15 câu trắc nghiệm Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ cực hay có đáp án
15 câu trắc nghiệm Tính chất của nhôm cực hay có đáp án
3 câu trắc nghiệm thí nghiệm Tính chất của natri, magie, nhôm cực hay có đáp án
Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 (có đáp án - Bài số 1)

Chương 7: Sắt và một số kim loại quan trọng

16 câu trắc nghiệm Sắt (Fe) cực hay có đáp án
15 câu trắc nghiệm Hợp chất của sắt cực hay có đáp án
15 câu trắc nghiệm Hợp kim của sắt cực hay có đáp án
16 câu trắc nghiệm Crom (Cr) cực hay có đáp án
8 câu trắc nghiệm Tính chất hóa học của Sắt (Fe) cực hay có đáp án
7 câu trắc nghiệm Tính chất hóa học của Crom (Cr) cực hay có đáp án
4 câu trắc nghiệm Thí nghiệm Tính chất hóa học của sắt, crom
Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 (có đáp án - Bài số 2)

Chương 8: Phân biệt một số chất cô vơ

15 câu trắc nghiệm Nhận biết một số chất vô cơ cực hay có đáp án

Chương 9: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường

16 câu trắc nghiệm Hóa học và vấn đề môi trường cực hay có đáp án
36 câu trắc nghiệm Ôn tập Hóa học 12 học kì 2 cực hay có đáp án
Đề kiểm tra Hóa học 12 học kì 2 (có đáp án)