Trang chủ > Lớp 8 > Giải Toán 8

Giải Toán 8

Giới thiệu về Giải Toán 8

Ảnh Giải Toán 8 Giải Toán 8 gồm 2 tập. Nội dung cụ thể như sau:
Tập 1: gồm 4 phần với 64 bài viết.
Phần Đại số - Chương 1: Phép nhân và phép chia các đa thức gồm 18 bài viết
Phần Đại số - Chương 2: Phân thức đại số gồm 15 bài viết
Phần Hình học - Chương 1: Tứ giác gồm 22 bài viết
Phần Hình học - Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác gồm 9 bài viết
Tập 2: gồm 4 chương với 50 bài viết
Phần Đại số - Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn gồm 12 bài viết
Phần Đại số - Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn gồm 8 bài viết
Phần Hình học - Chương 3: Tam giác đồng dạng gồm 16 bài viết
Phần Hình học - Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều gồm 14 bài viết

Mục lục Giải Toán 8

Giải bài tập Toán 8 Tập 1

Phần Đại số - Chương 1: Phép nhân và phép chia các đa thức

Nhân đơn thức với đa thức ( Toán 8 Bài 1)
Nhân đa thức với đa thức ( Toán 8 Bài 2)
Luyện tập (trang 8-9)
Những hằng đẳng thức đáng nhớ (Toán 8 Bài 3)
Luyện tập (trang 12)
Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp) (Toán 8 Bài 4)
Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp) (Toán 8 Bài 5)
Luyện tập (trang 16-17)
Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung (Toán 8 Bài 6)
Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức (Toán 8 Bài 7)
Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử (Toán 8 Bài 8)
Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp (Toán 8 Bài 9)
Luyện tập ( Toán 8 LT)
Chia đơn thức cho đơn thức (Toán 8 Bài 10)
Chia đa thức cho đơn thức (Toán 8 Bài 11)
Chia đa thức một biến đã sắp xếp (Toán 8 Bài 12)
Luyện tập (trang 32)
Ôn tập chương 1

Phần Đại số - Chương 2: Phân thức đại số

Bài 1: Phân thức đại số
Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức
Bài 3: Rút gọn phân thức
Luyện tập (trang 40 - Tập 1)
Bài 4: Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức
Luyện tập (trang 43-44)
Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số
Luyện tập (trang 47-48)
Bài 6: Phép trừ các phân thức đại số
Luyện tập (trang 50-51)
Bài 7: Phép nhân các phân thức đại số
Bài 8: Phép chia các phân thức đại số
Bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức
Luyện tập (trang 58-59)
Ôn tập chương 2

Phần Hình học - Chương 1: Tứ giác

Bài 1: Tứ giác
Bài 2: Hình thang
Bài 3: Hình thang cân
Luyện tập (trang 75)
Bài 4: Đường trung bình của tam giác, của hình thang
Luyện tập (trang 80 - Tập 1)
Bài 5: Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang
Luyện tập (trang 83)
Bài 6: Đối xứng trục
Luyện tập (trang 88-89)
Bài 7: Hình bình hành
Luyện tập (trang 92-93)
Bài 8: Đối xứng tâm
Luyện tập (trang 96)
Bài 9: Hình chữ nhật
Luyện tập (trang 99-100)
Bài 10: Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước
Luyện tập (trang 103)
Bài 11: Hình thoi
Bài 12: Hình vuông
Luyện tập (trang 109)
Ôn tập chương 1

Phần Hình học - Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác

Bài 1: Đa giác. Đa giác đều
Bài 2: Diện tích hình chữ nhật
Luyện tập (trang 119)
Bài 3: Diện tích tam giác
Luyện tập (trang 122-123)
Bài 4: Diện tích hình thang
Bài 5: Diện tích hình thoi
Bài 6: Diện tích đa giác
Ôn tập chương 2

Giải bài tập Toán 8 Tập 2

Phần Đại số - Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn

Bài 1: Mở đầu về phương trình
Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải
Bài 3: Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 - Luyện tập (trang 13-14)
Luyện tập (trang 13-14)
Bài 4: Phương trình tích - Luyện tập (trang 17)
Luyện tập (trang 17)
Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu - Luyện tập (trang 22-23)
Luyện tập (trang 22-23)
Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập phương trình
Bài 7: Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp) - Luyện tập (trang 31-32)
Luyện tập (trang 31-32)
Ôn tập chương 3 (Câu hỏi - Bài tập)

Phần Đại số - Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng
Bài 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân - Luyện tập (trang 40)
Luyện tập (trang 40)
Bài 3: Bất phương trình một ẩn
Bài 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Luyện tập (trang 48-49)
Luyện tập (trang 48-49)
Bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
Ôn tập chương 4 (Câu hỏi - Bài tập)

Phần Hình học - Chương 3: Tam giác đồng dạng

Bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác
Bài 2: Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét - Luyện tập (trang 63-64-65)
Luyện tập (trang 63-64-65)
Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác - Luyện tập (trang 68)
Luyện tập (trang 68)
Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng - Luyện tập (trang 72)
Luyện tập (trang 72)
Bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất
Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai
Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba - Luyện tập 1 (trang 79-80) - Luyện tập 2 (trang 80)
Luyện tập (trang 79-80)
Luyện tập (trang 80)
Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông - Luyện tập (trang 84-85)
Luyện tập (trang 84-85)
Bài 9: Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng
Ôn tập chương 3 (Câu hỏi - Bài tập)

Phần Hình học - Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều

Bài 1: Hình hộp chữ nhật
Bài 2: Hình hộp chữ nhật (tiếp)
Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật - Luyện tập (trang 104-105)
Luyện tập (trang 104-105)
Bài 4: Hình lăng trụ đứng
Bài 5: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng
Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng - Luyện tập (trang 115-116)
Luyện tập (trang 115-116)
Bài 7: Hình chóp đều và hình chóp cụt đều
Bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp đều
Bài 9: Thể tích của hình chóp đều - Luyện tập (trang 124-125)
Luyện tập (trang 124-125)
Ôn tập chương 4
Bài tập ôn cuối năm (Phần Đại Số - Phần Hình Học)