Trang chủ > Lớp 8 > Giải BT Tiếng Anh 8 mới

Giải BT Tiếng Anh 8 mới

Giới thiệu về Giải BT Tiếng Anh 8 mới

Ảnh Giải BT Tiếng Anh 8 mới Giải BT Tiếng Anh 8 mới gồm 2 tập với tất cả 12 Unit và 4 bài REVIEW. Nội dung cụ thể như sau:
Tập 1 gồm 6 Unit và bài REVIEW 1, 2
Unit 1: Leisure activities gồm 9 bài viết
.........................
Unit 6: Folk tales gồm 9 bài viết
Tập 1 gồm 6 Unit và bài REVIEW 3, 4
Unit 7: Pollution gồm 9 bài viết
........................
Unit 12: Life on other planets gồm 9 bài viết
Giải BT Tiếng Anh 8 mới giúp các em học sinh thêm nắm chắc kiến thức, làm tốt các dạng bài tập tiếng anh từ đó đạt kết quả cao trong học tập.

Mục lục Giải BT Tiếng Anh 8 mới

Tiếng Anh 8 mới Tập 1

Unit 1: Leisure activities

Từ vựng Unit 1
Getting Started (phần 1-4 trang 6-7 SGK Tiếng Anh 8 mới)
A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 8-9 SGK Tiếng Anh 8 mới)
A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 9-10 SGK Tiếng Anh 8 mới)
Communication (phần 1-4 trang 11 SGK Tiếng Anh 8 mới)
Skills 1 (phần 1-5 trang 12 SGK Tiếng Anh 8 mới)
Skills 2 (phần 1-5 trang 13 SGK Tiếng Anh 8 mới)
Looking Back (phần 1-6 trang 14 SGK Tiếng Anh 8 mới)
Project (trang 15 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Unit 2: Life in the countryside

Từ vựng Unit 2
Getting Started (phần 1-4 trang 16-17 SGK Tiếng Anh 8 mới)
A Closer Look 1 (phần 1-7 trang 18-19 SGK Tiếng Anh 8 mới)
A Closer Look 2 (phần 1-5 trang 19-20 SGK Tiếng Anh 8 mới)
Communication (phần 1-3 trang 21 SGK Tiếng Anh 8 mới)
Skills 1 (phần 1-5 trang 22-23 SGK Tiếng Anh 8 mới)
Skills 2 (phần 1-6 trang 23 SGK Tiếng Anh 8 mới)
Looking Back (phần 1-5 trang 24-25 SGK Tiếng Anh 8 mới)
Project (trang 25 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Unit 3: Peoples of Viet Nam

Từ vựng Unit 3
Getting Started (phần 1-4 trang 26-27 SGK Tiếng Anh 8 mới)
A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 28 SGK Tiếng Anh 8 mới)
A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 29-30 SGK Tiếng Anh 8 mới)
Communication (phần 1-3 trang 31 SGK Tiếng Anh 8 mới)
Skills 1 (phần 1-5 trang 32 SGK Tiếng Anh 8 mới)
Skills 2 (phần 1-5 trang 33 SGK Tiếng Anh 8 mới)
Looking Back (phần 1-6 trang 34-35 SGK Tiếng Anh 8 mới)
Project (phần 1-3 trang SGK Tiếng Anh 8 mới)

REVIEW 1 (UNIT 1-2-3)

Language Review (phần 1-7 trang 36-37 SGK Tiếng Anh 8 mới)
Skills Review (phần 1-4 trang 37 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Unit 4: Our customs and traditions

Từ vựng Unit 4
Getting Started (phần 1-3 trang 38-39 SGK Tiếng Anh 8 mới)
A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 40 SGK Tiếng Anh 8 mới)
A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 41-42 SGK Tiếng Anh 8 mới)
Communication (phần 1-5 trang 43 SGK Tiếng Anh 8 mới)
Skills 1 (phần 1-6 trang SGK Tiếng Anh 8 mới)
Skills 2 (phần 1-6 trang 45 SGK Tiếng Anh 8 mới)
Looking Back (phần 1-6 trang 46-47 SGK Tiếng Anh 8 mới)
Project (phần 1-5 trang 47 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Unit 5: Festivals in Viet Nam

Từ vựng Unit 5
Getting Started (phần 1-4 trang 48-49 SGK Tiếng Anh 8 mới)
A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 50 SGK Tiếng Anh 8 mới)
A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 51-52 SGK Tiếng Anh 8 mới)
Communication (phần 1-4 trang 53 SGK Tiếng Anh 8 mới)
Skills 1 (phần 1-5 trang 54 SGK Tiếng Anh 8 mới)
Skills 2 (phần 1-5 trang 55 SGK Tiếng Anh 8 mới)
Looking Back (phần 1-6 trang 56-57 SGK Tiếng Anh 8 mới)
Project (phần 1-2 trang 57 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Unit 6: Folk tales

Từ vựng Unit 6
Getting Started (phần 1-3 trang 58-59 SGK Tiếng Anh 8 mới)
A Closer Look 1 (phần 1-5 trang 60 SGK Tiếng Anh 8 mới)
A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 61-62 SGK Tiếng Anh 8 mới)
Communication (phần 1-3 trang 63 SGK Tiếng Anh 8 mới)
Skills 1 (phần 1-6 trang 64 SGK Tiếng Anh 8 mới)
Skills 2 (phần 1-4 trang 65 SGK Tiếng Anh 8 mới)
Looking Back (phần 1-7 trang 66-67 SGK Tiếng Anh 8 mới)
Project (phần 1-3 trang 67 SGK Tiếng Anh 8 mới)

REVIEW 2 (UNIT 4-5-6)

Language Review (phần 1-8 trang 68-69 SGK Tiếng Anh 8 mới)
Skills Review (phần 1-4 trang 69 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Tiếng Anh 8 mới Tập 2

Unit 7: Pollution

Từ vựng Unit 7
Getting Started (phần 1-4 trang 6-7 SGK Tiếng Anh 8 mới)
A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 8-9 SGK Tiếng Anh 8 mới)
A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 9-10 SGK Tiếng Anh 8 mới)
Communication (phần 1-4 trang 11 SGK Tiếng Anh 8 mới)
Skills 1 (phần 1-6 trang 12 SGK Tiếng Anh 8 mới)
Skills 2 (phần 1-5 trang 13 SGK Tiếng Anh 8 mới)
Looking Back (phần 1-6 trang 14-15 SGK Tiếng Anh 8 mới)
Project (phần 1-5 trang 15 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Unit 8: English speaking countries

Từ vựng Unit 8
Getting Started (phần 1-4 trang 16-17 SGK Tiếng Anh 8 mới)
A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 18 SGK Tiếng Anh 8 mới)
A Closer Look 2 (phần 1-5 trang 19-20 SGK Tiếng Anh 8 mới)
Communication (phần 1-3 trang 21 SGK Tiếng Anh 8 mới)
Skills 1 (phần 1-5 trang 22 SGK Tiếng Anh 8 mới)
Skills 2 (phần 1-4 trang 23 SGK Tiếng Anh 8 mới)
Looking Back (phần 1-5 trang SGK Tiếng Anh 8 mới)
Project (phần 1-4 trang 25 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Unit 9: Natural disasters

Từ vựng Unit 9
Getting Started (phần 1-4 trang 26-27 SGK Tiếng Anh 8 mới)
A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 28 SGK Tiếng Anh 8 mới)
A Closer Look 2 (phần 1-7 trang 29-30 SGK Tiếng Anh 8 mới)
Communication (phần 1-4 trang 31 SGK Tiếng Anh 8 mới)
Skills 1 (phần 1-4 trang 32 SGK Tiếng Anh 8 mới)
Skills 2 (phần 1-4 trang 33 SGK Tiếng Anh 8 mới)
Looking Back (phần 1-6 trang 34-35 SGK Tiếng Anh 8 mới)
Project (phần 1-3 trang 35 SGK Tiếng Anh 8 mới)

REVIEW 3 (UNIT 7-8-9)

Language Review (phần 1-7 trang 36 SGK Tiếng Anh 8 mới)
Skills Review (phần 1-4 trang 37 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Unit 10: Communication

Từ vựng Unit 10
Getting Started (phần 1-4 trang 38-39 SGK Tiếng Anh 8 mới)
A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 40-41 SGK Tiếng Anh 8 mới)
A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 41-42 SGK Tiếng Anh 8 mới)
Communication (phần 1-4 trang 43 SGK Tiếng Anh 8 mới)
Skills 1 (phần 1-5 trang 44 SGK Tiếng Anh 8 mới)
Skills 2 (phần 1-6 trang 45 SGK Tiếng Anh 8 mới)
Looking Back (phần 1-6 trang 46-47 SGK Tiếng Anh 8 mới)
Project (trang 47 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Unit 11: Science and technology

Từ vựng Unit 11
Getting Started (phần 1-4 trang 48-49 SGK Tiếng Anh 8 mới)
A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 50-51 SGK Tiếng Anh 8 mới)
A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 51-52 SGK Tiếng Anh 8 mới)
Communication (phần 1-4 trang 53 SGK Tiếng Anh 8 mới)
Skills 1 (phần 1-5 trang 54 SGK Tiếng Anh 8 mới)
Skills 2 (phần 1-5 trang 55 SGK Tiếng Anh 8 mới)
Looking Back (phần 1-6 trang 56-57 SGK Tiếng Anh 8 mới)
Project (phần 1-3 trang 57 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Unit 12: Life on other planets

Từ vựng Unit 12
Getting Started (phần 1-4 trang 58-59 SGK Tiếng Anh 8 mới)
A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 60 SGK Tiếng Anh 8 mới)
A Closer Look 2 (phần 1-5 trang 61-62 SGK Tiếng Anh 8 mới)
Communication (phần 1-3 trang 63 SGK Tiếng Anh 8 mới)
Skills 1 (phần 1-6 trang 64 SGK Tiếng Anh 8 mới)
Skills 2 (phần 1-6 trang 65 SGK Tiếng Anh 8 mới)
Looking Back (phần 1-6 trang 66-67 SGK Tiếng Anh 8 mới)
Project (phần 1-4 trang 67 SGK Tiếng Anh 8 mới)

REVIEW 4 (UNIT 10-11-12)

Language Review (phần 1-7 trang 68 SGK Tiếng Anh 8 mới)
Skills Review (phần 1-4 trang 69 SGK Tiếng Anh 8 mới)