Trang chủ > Lớp 7 > Giải BT Lịch sử 7 (ngắn nhất)

Giải BT Lịch sử 7 (ngắn nhất)

Giới thiệu về Giải BT Lịch sử 7 (ngắn nhất)

Ảnh Giải BT Lịch sử 7 (ngắn nhất) Giải BT Lịch sử 7 (ngắn nhất) gồm có 2 phần với 51 bài viết
Phần 1: Khái quát lịch sử thế giới trung đại gồm 7 bài viết
Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX gồm có 6 chương 44 bài viết
Chương 1: Buổi đầu độc lập thời Ngô - Đinh - Tiền Lê (Thế kỉ X) gồm 3 bài viết
....
Chương 5: Đại Việt ở các thế kỉ XVI - XVIII gồm 10 bài viết
Chương 6: Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX gồm 6 bài
Giải BT Lịch sử 7 (ngắn nhất) giúp các em học sinh hiểu được những ý chính cần trình bày trong bài từ đó nêu đủ ý và đạt hiệu quả cao trong học tập.

Mục lục Giải BT Lịch sử 7 (ngắn nhất)

Phần 1: Khái quát lịch sử thế giới trung đại

Lịch Sử 7 Bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu - trang 3
Lịch Sử 7 Bài 2: Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu - trang 6
Lịch Sử 7 Bài 3: Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở châu Âu - trang 9
Lịch Sử 7 Bài 4: Trung Quốc thời phong kiến - trang 10
Lịch Sử 7 Bài 5: Ấn Độ thời phong kiến - trang 16
Lịch Sử 7 Bài 6: Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á - trang 18
Lịch Sử 7 Bài 7: Những nét chung về xã hội phong kiến - trang 24

Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ đầu thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX

Chương I: Buổi đầu độc lập thời Ngô - Đinh - Tiền Lê (Thế kỉ X)

Lịch Sử 7 Bài 8: Nước ta buổi đầu độc lập - trang 25
Lịch Sử 7 Bài 9 phần 1: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê - trang 28
Lịch Sử 7 Bài 9 phần 2: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê - trang 32

Chương II: Nước Đại Việt thời Lý (Thế kỉ XI-XII)

Lịch Sử 7 Bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước - trang 35
Lịch Sử 7 Bài 11 phần 1: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 - 1077) - trang 39
Lịch Sử 7 Bài 11 phần 2: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 - 1077) - trang 41
Lịch Sử 7 Bài 12 phần 1: Đời sống kinh tế, văn hóa - trang 44
Lịch Sử 7 Bài 12 phần 2: Đời sống kinh tế, văn hóa - trang 47

Chương III: Nước Đại Việt thời Trần (Thế kỉ XIII-XIV)

Lịch Sử 7 Bài 13 phần 1: Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII - trang 51
Lịch Sử 7 Bài 13 phần 2: Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII - trang 53
Lịch Sử 7 Bài 14 phần 1: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (Thế kỉ XIII) - trang 56
Lịch Sử 7 Bài 14 phần 2: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (Thế kỉ XIII) - trang 58
Lịch Sử 7 Bài 14 phần 3: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (Thế kỉ XIII) - trang 63
Lịch Sử 7 Bài 14 phần 4: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (Thế kỉ XIII) - trang 66
Lịch Sử 7 Bài 15 phần 1: Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần - trang 69
Lịch Sử 7 Bài 15 phần 2: Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần - trang 71
Lịch Sử 7 Bài 16 phần 1: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV - trang 74
Lịch Sử 7 Bài 16 phần 2: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV - trang 77
Lịch Sử 7 Bài 17: Ôn tập chương II và chương III - trang 81

Chương IV: Đại Việt thời Lê sơ (Thế kỉ XV - Đầu thế kỉ XVI)

Lịch Sử 7 Bài 18: Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XV - trang 82
Lịch Sử 7 Bài 19 phần 1: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn - trang 85
Lịch Sử 7 Bài 19 phần 2: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn - trang 87
Lịch Sử 7 Bài 19 phần 3: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn - trang 90
Lịch Sử 7 Bài 20 phần 1: Nước Đại Việt thời Lê Sơ - trang 94
Lịch Sử 7 Bài 20 phần 2: Nước Đại Việt thời Lê Sơ - trang 97
Lịch Sử 7 Bài 20 phần 3: Nước Đại Việt thời Lê Sơ - trang 100
Lịch Sử 7 Bài 20 phần 4: Nước Đại Việt thời Lê Sơ - trang 102
Lịch Sử 7 Bài 21: Ôn tập chương IV - trang 104

Chương V: Đại Việt ở các thế kỉ XVI-XVIII

Lịch Sử 7 Bài 22 phần 1: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (Thế kỉ XVI - XVIII) - trang 105
Lịch Sử 7 Bài 22 phần 2: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (Thế kỉ XVI - XVIII) - trang 107
Lịch Sử 7 Bài 23 phần 1: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI - XVIII - trang 110
Lịch Sử 7 Bài 23 phần 2: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI - XVIII - trang 113
Lịch Sử 7 Bài 24: Khởi nghĩa nông dân đàng ngoài thế kỉ XVIII - trang 116
Lịch Sử 7 Bài 25 phần 1: Phong trào Tây Sơn - trang 120
Lịch Sử 7 Bài 25 phần 2: Phong trào Tây Sơn - trang 122
Lịch Sử 7 Bài 25 phần 3: Phong trào Tây Sơn - trang 126
Lịch Sử 7 Bài 25 phần 4: Phong trào Tây Sơn - trang 127
Lịch Sử 7 Bài 26: Quang Trung xây dựng đất nước - trang 132

Chương VI: Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX

Lịch Sử 7 Bài 27 phần 1: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn - trang 136
Lịch Sử 7 Bài 27 phần 2: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn - trang 139
Lịch Sử 7 Bài 28 phần 1: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII nửa đầu thế kỉ XIX - trang 143
Lịch Sử 7 Bài 28 phần 2: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII nửa đầu thế kỉ XIX - trang 147
Lịch Sử 7 Bài 29: Ôn tập chương V và chương VI - trang 147
Lịch Sử 7 Bài 30: Tổng kết - trang 148