Trang chủ > Khác > Học MySQL

Học MySQL

Giới thiệu về Học MySQL

Ảnh Học MySQL Học MySQL gồm 37 bài viết giúp bạn nắm vững các kiến thức về MySQL là gì, cài đặt, quản lý, cú pháp MySQL-PHP, kết nối MySQL, chọn cơ sở dữ liệu, tạo Database, xóa Database, xóa bảng, tạo bảng, truy vấn Insert, truy vấn Select, regexp trong MySQL, transaction trong MySQL...
MySQL là hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu nguồn mở phổ biến nhất. MySQL là một trong những RDBMS được đánh giá tốt nhất và được sử dụng phổ biến để phát triển các ứng dụng phần mềm trên web.

Mục lục Học MySQL

MySQL là gì
Cài đặt
Quản lý
Cú pháp MySQL-PHP
Kết nối MySQL
Tạo Database
Xóa Database
Chọn cơ sở dữ liệu
Kiểu dữ liệu
Tạo bảng
Xóa bảng
Truy vấn Insert
Truy vấn Select
Mệnh đề Where
Truy vấn Update
Truy vấn Delete
Mệnh đề Like
Mệnh đề Order By
Sử dụng Join
Giá trị NULL
Regexp trong MySQL
Transaction trong MySQL
Lệnh Alter
Chỉ mục (Index)
Bảng tạm (Temporary Table)
Mô phỏng bảng
Thông tin Database
Sử dụng Sequence
Xử lý bản sao
SQL Injection
Export và Sao lưu (Backup)
Import và Phục hồi (Recovery)
Mệnh đề Group By
Mệnh đề In
Mệnh đề Between
Từ khóa Union
Hàm hữu ích