Trang chủ > Lớp 5 > Giải BT Toán lớp 5

Giải BT Toán lớp 5

Giới thiệu về Giải BT Toán lớp 5

Ảnh Giải BT Toán lớp 5 Giải BT Toán lớp 5 gồm 2 tập:
Tập 1: gồm chương 1 và chương 2. Chương 1 gồm 31 bài viết. Chương 2 gồm 2 phần: Phần 1: 15 bài viết, Phần 2: 37 bài viết.
Tập 2: gồm Chương 3, Chương 4 và Chương 5. Trong đó Chương 3: Hình học gồm 35 bài viết, Chương 4: Số đo thời gian, Toán chuyển động đều với 17 bài viết; Chương 5: Ôn tập với 4 phần và 36 bài viết.
Giải BT Toán lớp 5 giúp các em học sinh luyện tập, hướng dẫn cách trình bày bài và cách làm toán nhanh nhất, đúng nhất tạo niềm cảm hứng với môn học thú vị này.

Mục lục Giải BT Toán lớp 5

Toán 5 - Học kì 1

Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích

Ôn tập: Khái niệm về phân số
Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
Ôn tập: So sánh hai phân số
Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo)
Phân số thập phân
Luyện tập trang 9
Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số
Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số
Hỗn số
Hỗn số (tiếp theo)
Luyện tập trang 14
Luyện tập chung trang 15 phần 1
Luyện tập chung trang 15 phần 2
Luyện tập chung trang 16
Ôn tập về giải toán
Ôn tập và bổ sung về giải toán
Luyện tập trang 19
Ôn tập và bổ sung về giải toán tiếp theo
Luyện tập trang 21
Luyện tập chung trang 22
Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài
Ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng
Luyện tập trang 24
Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông
Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích
Luyện tập trang 28
Héc-ta
Luyện tập trang 30
Luyện tập chung trang 31 phần 1
Luyện tập chung trang 31 phần 2
Luyện tập chung trang 32

Chương 2: Số thập phân. Các phép toán với số thập phân

I - Số thập phân

Khái niệm số thập phân
Khái niệm số thập phân tiếp theo
Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân
Luyện tập trang 38
Số thập phân bằng nhau
So sánh hai số thập phân
Luyện tập trang 43
Luyện tập chung trang 43
Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân
Luyện tập trang 45
Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân
Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân
Luyện tập chung trang 47
Luyện tập chung trang 48 phần 1
Luyện tập chung trang 48 phần 2

II - Các phép tính với số thập phân

1. Phép cộng

Cộng hai số thập phân
Luyện tập trang 50
Tổng nhiều số thập phân
Luyện tập trang 52

2. Phép trừ

Trừ hai số thập phân
Luyện tập trang 54
Luyện tập chung trang 55

3. Phép nhân

Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, ...
Luyện tập trang 58
Nhân một số thập phân với một số thập phân
Luyện tập trang 60
Luyện tập trang 61
Luyện tập chung trang 61
Luyện tập chung trang 62

4. Phép chia

Chia một số thập phân với một số tự nhiên
Luyện tập trang 64
Chia một số thập phân với 10, 100, 1000, ...
Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân
Luyện tập trang 68
Chia một số tự nhiên cho một số thập phân
Luyện tập trang 70
Chia một số thập phân cho một số thập phân
Luyện tập trang 72
Luyện tập chung trang 72
Luyện tập chung trang 73
Tỉ số phần trăm
Giải toán về tỉ số phần trăm
Luyện tập trang 76
Giải toán về tỉ số phần trăm tiếp theo trang 76
Luyện tập trang 77
Giải toán về tỉ số phần trăm tiếp theo trang 78
Luyện tập trang 79
Luyện tập chung trang 79
Luyện tập chung trang 80
Giới thiệu máy tính bỏ túi
Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm

Giải bài tập Toán 5 Tập 2

Chương 3: Hình học

Hình tam giác
Diện tích hình tam giác
Luyện tập trang 88
Luyện tập chung trang 89
Hình thang
Diện tích hình thang
Luyện tập trang 94
Luyện tập chung trang 95
Hình tròn. Đường tròn
Chu vi hình tròn
Luyện tập trang 99
Diện tích hình tròn
Luyện tập trang 100
Luyện tập chung trang 100
Giới thiệu biểu đồ hình quạt
Luyện tập về tính diện tích
Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)
Luyện tập chung trang 106
Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương
Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật
Luyện tập trang 110
Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương
Luyện tập trang 112
Luyện tập chung trang 113
Thể tích của một hình
Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối
Mét khối
Luyện tập trang 119
Thể tích hình hộp chữ nhật
Thể tích hình lập phương
Luyện tập chung trang 123
Luyện tập chung trang 124
Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu
Luyện tập chung trang 127
Luyện tập chung trang 128

Chương 4: Số đo thời gian. Toán chuyển động đều

I - Số đo thời gian

Bảng đơn vị đo thời gian
Cộng số đo thời gian
Trừ số đo thời gian
Luyện tập trang 134
Nhân số đo thời gian với một số
Chia số đo thời gian với một số
Luyện tập trang 137
Luyện tập chung trang 137

II - Vận tốc, quãng đường, thời gian

Vận tốc
Luyện tập trang 139
Quãng đường
Luyện tập trang 141
Thời gian
Luyện tập trang 143
Luyện tập chung trang 144 phần 1
Luyện tập chung trang 144 phần 2
Luyện tập chung trang 145

Chương 5: Ôn tập

I - Ôn tập về số tự nhiên, phân số, số thập phân, số đo đại lượng

Ôn tập về số tự nhiên
Ôn tập về phân số
Ôn tập về phân số (tiếp theo)
Ôn tập về số thập phân
Ôn tập về số thập phân (tiếp theo)
Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo)
Ôn tập về đo diện tích
Ôn tập về đo thể tích
Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo)
Ôn tập về đo thời gian

II - Ôn tập về các phép tính với các số tự nhiên, phân số, số thập phân

Phép cộng
Phép trừ
Luyện tập trang 160
Phép nhân
Luyện tập trang 162
Phép chia
Luyện tập trang 164
Luyện tập trang 165
Ôn tập về các phép tính số đo thời gian

III - Ôn tập về hình học

Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình
Luyện tập trang 167
Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình
Luyện tập trang 169
Luyện tập chung trang 169

IV - Ôn tập về giải toán

Một số dạng bài toán đã học
Luyện tập trang 171 phần 1
Luyện tập trang 171 phần 2
Luyện tập trang 172
Ôn tập về biểu đồ
Luyện tập chung trang 175
Luyện tập chung trang 176 phần 1
Luyện tập chung trang 176 phần 2
Luyện tập chung trang 177
Luyện tập chung trang 178
Luyện tập chung trang 179