Trang chủ > Lớp 5 > Giải BT Cùng em học Toán 5 > Tuần 3 Tiết 2 trang 12, 14 - Cùng em học Toán 5 Tập 1

Tuần 3 Tiết 2 trang 12, 14 - Cùng em học Toán 5 Tập 1

Bài 1 (trang 12 Cùng em học Toán 5 Tập 1):

Câu hỏi: Viết các số đo (theo mẫu):
a) Mẫu: 9m 34cm = 9m + Tuần 3 Tiết 2 trang 12, 14 ảnh 1 m = Tuần 3 Tiết 2 trang 12, 14 ảnh 2 m

14m 67cm = ……………………………………………
5m 5cm = …………………………………………………
b) Mẫu: 45kg 103g = 45kg + Tuần 3 Tiết 2 trang 12, 14 ảnh 3 kg = Tuần 3 Tiết 2 trang 12, 14 ảnh 4kg.
17kg 306g = ……………………………………………
8kg 31g = …………………………………………………

Giải đáp:
a) 14m 67cm = 14m + Tuần 3 Tiết 2 trang 12, 14 ảnh 5 m = Tuần 3 Tiết 2 trang 12, 14 ảnh 6 m

5m 5cm = 5m + Tuần 3 Tiết 2 trang 12, 14 ảnh 7 m = Tuần 3 Tiết 2 trang 12, 14 ảnh 8 m.
b) 17kg 306g = 17kg + Tuần 3 Tiết 2 trang 12, 14 ảnh 9 kg = Tuần 3 Tiết 2 trang 12, 14 ảnh 10 kg.
8kg 31g = 8kg + Tuần 3 Tiết 2 trang 12, 14 ảnh 11 kg = Tuần 3 Tiết 2 trang 12, 14 ảnh 12 kg.

Bài 2 (trang 12):

Câu hỏi: Anh Thành mua một thùng sơn 15kg về sơn một số đồ vật trong nhà, anh Thành sơn giá sách hết Tuần 3 Tiết 2 trang 12, 14 ảnh 13 số sơn, sau đó anh sơn bàn hết Tuần 3 Tiết 2 trang 12, 14 ảnh 14 số sơn còn lại. Hỏi anh Thành còn thừa bao nhiêu ki-lô-gam sơn?

Giải đáp:

Số sơn anh Thành sơn giá sách là:

Tuần 3 Tiết 2 trang 12, 14 ảnh 15 (kg).
Số sơn còn lại sau khi sơn giá sách là:
15 – 5 = 10 (kg)
Số sơn dùng để sơn bàn là:
Tuần 3 Tiết 2 trang 12, 14 ảnh 16 (kg)
Số sơn còn thừa là:
10 – 2, 5 = 7, 5 (kg).
Đáp số: 7, 5kg.

Bài 3 (trang 13):

Câu hỏi: Một phòng khách sạn có 160 phòng cho thuê. Biết rằng số phòng có ban công nhìn ra biển bằng IMG_12 số phòng không có ban công nhìn ra biển. Tính số phòng có ban công nhìn ra biển của khách sạn trên.

Giải đáp:

Ta có sơ đồ:

Tuần 3 Tiết 2 trang 12, 14 ảnh 17
Số phần bằng nhau là:
1 + 3 = 4 (phần)
Số phòng có ban công nhìn ra biển là:
160: 4 = 40 (phòng)
Đáp số: 40 phòng.

Bài 4 (trang 13):

Câu hỏi: Số học sinh chưa biết bơi của một trường tiểu học ít hơn số học sinh biết bơi là 45 học sinh và bằng Tuần 3 Tiết 2 trang 12, 14 ảnh 18 số học sinh biết bơi. Hỏi trường tiểu học đó có bao nhiêu học sinh chưa biết bơi?

Giải đáp:

Ta có sơ đồ:

Tuần 3 Tiết 2 trang 12, 14 ảnh 19
Hiệu số phần bằng nhau là:
5 – 2 = 3 (phần)
Số học sinh chưa biết bơi là:
45: 3 x 2 = 30 (học sinh)
Đáp số: 30 học sinh.

Vui học (trang 14 Cùng em học Toán 5 Tập 1):

Câu hỏi: Quan sát hình vẽ, tô màu vào Tuần 3 Tiết 2 trang 12, 14 ảnh 20 số chiếc ghế, tô màu vào Tuần 3 Tiết 2 trang 12, 14 ảnh 21 số chiếc mũ.

Tuần 3 Tiết 2 trang 12, 14 ảnh 22

Giải đáp:

Có 3 chiếc ghế, ta tô màu 2 chiếc là được Tuần 3 Tiết 2 trang 12, 14 ảnh 20 số chiếc ghế.
Có 4 chiếc mũ, ta tô màu 3 chiếc là được Tuần 3 Tiết 2 trang 12, 14 ảnh 21 số chiếc mũ.

Tuần 3 Tiết 2 trang 12, 14 ảnh 23