Trang chủ > Lớp 11 > Chuyên đề Hóa 11

Chuyên đề Hóa 11

Giới thiệu về Chuyên đề Hóa 11

Ảnh Chuyên đề Hóa 11 Chuyên đề Hóa 11 gồm 144 bài viết là các bài tập theo chuyên đề. Loạt bài viết này giúp các bạn nắm vững các kiến thức và làm quen với các dạng câu hỏi.
Các chuyên đề:
Chuyên đề: Sự điện li
Chuyên đề: Nitơ - Photpho
Chuyên đề: Cacbon - Silic
Chuyên đề: Đại cương hóa học hữu cơ
Chuyên đề: Hidrocacbon no
Chuyên đề: Hidrocacbon không no
Chuyên đề: Hidrocacbon thơm
Chuyên đề: Dẫn xuất halogen - ancol - phenol
Chuyên đề: Andehit - xeton - Axit cacboxylic

Mục lục Chuyên đề Hóa 11

Chuyên đề: Sự điện li

Sự điện li. Phân loại các chất điện li - Chuyên đề Hóa 11
Axit, bazo, muối. pH của dung dịch - Chuyên đề Hóa 11
Phản ứng trao đổi của ion - Chuyên đề Hóa 11
Chất điện li - Phương trình điện li – Nồng độ các ion trong dung dịch
Bài tập trắc nghiệm Chất điện li - Phương trình điện li – Nồng độ các ion trong dung dịch - Chuyên đề Hóa 11
Axit - bazơ - chất lưỡng tính theo Areniut và Bronsted; Hằng số phân li axit yếu (Ka) và bazơ yếu (Kb) - Chuyên đề Hóa 11
Bài tập trắc nghiệm Axit - bazơ - chất lưỡng tính theo Areniut và Bronsted; Hằng số phân li axit yếu (Ka) và bazơ yếu (Kb) - Chuyên đề Hóa 11
Tính pH của dung dịch axit – bazơ mạnh - Chuyên đề Hóa 11
Bài tập trắc nghiệm Tính pH của dung dịch axit – bazơ mạnh - Chuyên đề Hóa 11
Tính pH của dung dịch axit – bazơ yếu - Chuyên đề Hóa 11
Bài tập trắc nghiệm Tính pH của dung dịch axit – bazơ yếu - Chuyên đề Hóa 11
Bài toán về pha loãng, pha trộn dung dịch các chất điện li để đạt được pH định trước - Chuyên đề Hóa 11
Bài tập trắc nghiệm Bài toán về pha loãng, pha trộn dung dịch các chất điện li để đạt được pH định trước - Chuyên đề Hóa 11
Sử dụng định luật bảo toàn điện tích - Chuyên đề Hóa 11
Bài tập trắc nghiệm Sử dụng định luật bảo toàn điện tích - Chuyên đề Hóa 11
Phương trình ion rút gọn và các bài toán liên quan - Chuyên đề Hóa 11
Bài tập trắc nghiệm Phương trình ion rút gọn và các bài toán liên quan - Chuyên đề Hóa 11
Phản ứng thủy phân của muối - Chuyên đề Hóa 11
Bài tập trắc nghiệm Phản ứng thủy phân của muối - Chuyên đề Hóa 11

Chuyên đề: Nitơ - Photpho

Nitơ - Chuyên đề Hóa 11
Amoniac và muối amoni - Chuyên đề Hóa 11
Axit nitoric và muối nitrat - Chuyên đề Hóa 11
Axit photphoric và muối photphonat
Phân bón hóa học - Chuyên đề Hóa 11
Hiệu suất trong tổng hợp NH3
Bài tập trắc nghiệm Hiệu suất trong tổng hợp NH3 - Chuyên đề Hóa 11
Phản ứng tạo phức của NH3 - Chuyên đề Hóa 11
Bài tập trắc nghiệm Phản ứng tạo phức của NH3 - Chuyên đề Hóa 11
Phản ứng muối amoni - Chuyên đề Hóa 11
Bài tập trắc nghiệm Phản ứng muối amoni - Chuyên đề Hóa 11
Kim loại tác dụng với HNO3 - Chuyên đề Hóa 11
Bài tập trắc nghiệm Kim loại tác dụng với HNO3 - Chuyên đề Hóa 11
Oxit kim loại tác dụng với HNO3 - Chuyên đề Hóa 11
Bài tập trắc nghiệm Oxit kim loại tác dụng với HNO3 - Chuyên đề Hóa 11
Phản ứng NO3- trong môi trường bazơ - Chuyên đề Hóa 11
Bài tập trắc nghiệm Phản ứng NO3- trong môi trường bazơ - Chuyên đề Hóa 11
Nhiệt phân muối NO3- Chuyên đề Hóa 11
Bài tập trắc nghiệm Nhiệt phân muối NO3- Chuyên đề Hóa 11
Photpho và hợp chất của photpho - Chuyên đề Hóa 11
Bài tập trắc nghiệm Photpho và hợp chất của photpho - Chuyên đề Hóa 11
Nhận biết một số chất tiêu biểu của nhóm nitơ - Chuyên đề Hóa 11
Bài tập trắc nghiệm Nhận biết một số chất tiêu biểu của nhóm nitơ - Chuyên đề Hóa 11

Chuyên đề: Cacbon - Silic

Cacbon
Cacbon monoxit - Chuyên đề Hóa 11
Cacbon đioxit - Chuyên đề Hóa 11
Axit cacbonic và muối cacbonat - Chuyên đề Hóa 11
Silic - Chuyên đề Hóa 11
Tính khử của CO - Chuyên đề Hóa 11
Bài tập trắc nghiệm Tính khử của CO - Chuyên đề Hóa 11
CO2 tác dụng với dung dịch kiềm - Chuyên đề Hóa 11
Bài tập trắc nghiệm CO2 tác dụng với dung dịch kiềm - Chuyên đề Hóa 11
Muối cacbonat và hidrocacbonat - Chuyên đề Hóa 11
Bài tập trắc nghiệm Muối cacbonat và hidrocacbonat - Chuyên đề Hóa 11
Silic và hợp chất của silic - Chuyên đề Hóa 11
Bài tập trắc nghiệm Silic và hợp chất của silic - Chuyên đề Hóa 11

Chuyên đề: Đại cương hóa học hữu cơ

Hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ - Chuyên đề Hóa 11
Phân tích nguyên tố - Chuyên đề Hóa 11
Công thức chất hữu cơ - Chuyên đề Hóa 11
Thuyết cấu tạo hóa học - Chuyên đề Hóa 11
Tính chất cơ bản của hợp chất hữu cơ - Chuyên đề Hóa 11
Bài tập trắc nghiệm Tính chất cơ bản của hợp chất hữu cơ - Chuyên đề Hóa 11
Đồng đẳng, đồng phân và độ bất bão hòa của hợp chất hữu cơ - Chuyên đề Hóa 11
Bài tập trắc nghiệm Đồng đẳng, đồng phân và độ bất bão hòa của hợp chất hữu cơ - Chuyên đề Hóa 11
Xác định phần trăm khối lượng các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ - Chuyên đề Hóa 11
Bài tập trắc nghiệm Xác định phần trăm khối lượng các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ - Chuyên đề Hóa 11

Chuyên đề: Hidrocacbon no

Ankan - Chuyên đề Hóa 11
Xicloankan - Chuyên đề Hóa 11
Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp của ankan
Bài tập trắc nghiệm Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp của ankan - Chuyên đề Hóa 11
Phản ứng halogen hóa - Chuyên đề Hóa 11
Bài tập trắc nghiệm Phản ứng halogen hóa - Chuyên đề Hóa 11
Phản ứng oxi hóa ankan (đốt cháy) - Chuyên đề Hóa 11
Bài tập trắc nghiệm Phản ứng oxi hóa ankan (đốt cháy) - Chuyên đề Hóa 11
Phản ứng tách của ankan - Chuyên đề Hóa 11
Bài tập trắc nghiệm Phản ứng tách của ankan - Chuyên đề Hóa 11
Một số bài tập về xiclankan - Chuyên đề Hóa 11
Bài tập trắc nghiệm Một số bài tập về xiclankan - Chuyên đề Hóa 11

Chuyên đề: Hidrocacbon không no

Anken - Chuyên đề Hóa 11
Ankadien - Chuyên đề Hóa 11
Ankin - Chuyên đề Hóa 11
Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp của anken - Chuyên đề Hóa 11
Bài tập trắc nghiệm Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp của anken - Chuyên đề Hóa 11
Phản ứng cộng của anken - Chuyên đề Hóa 11
Bài tập trắc nghiệm Phản ứng cộng của anken - Chuyên đề Hóa 11
Phản ứng cộng H2 của anken - Chuyên đề Hóa 11
Bài tập trắc nghiệm Phản ứng cộng H2 của anken - Chuyên đề Hóa 11
Phản ứng đốt cháy của anken - Chuyên đề Hóa 11
Bài tập trắc nghiệm Phản ứng đốt cháy của anken - Chuyên đề Hóa 11
Đồng đẳng đồng phân danh pháp của ankadien - Chuyên đề Hóa 11
Bài tập trắc nghiệm Đồng đẳng đồng phân danh pháp của ankadien - Chuyên đề Hóa 11
Tính chất hóa học của ankađien - Chuyên đề Hóa 11
Bài tập trắc nghiệm Tính chất hóa học của ankađien - Chuyên đề Hóa 11

Chuyên đề: Hidrocacbon thơm

Benzen - Chuyên đề Hóa 11
STIREN - Chuyên đề Hóa 11
Hệ thống hóa hidrocacbon - Chuyên đề Hóa 11
Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp - Chuyên đề Hóa 11
Bài tập trắc nghiệm Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp - Chuyên đề Hóa 11
Ứng dụng, điều chế và nhận biết - Chuyên đề Hóa 11
Bài tập trắc nghiệm Ứng dụng, điều chế và nhận biết - Chuyên đề Hóa 11
Dạng 3: Phản ứng thế - Chuyên đề Hóa 11
Bài tập trắc nghiệm:Phản ứng thế - Chuyên đề Hóa 11
Phản ứng oxi hóa - Chuyên đề Hóa 11
Bài tập trắc nghiệm Phản ứng oxi hóa - Chuyên đề Hóa 11
Nguồn Hidrocacbon thiên nhiên - Chuyên đề Hóa 11
Bài tập trắc nghiệm - Chuyên đề Hóa 11

Chuyên đề: Dẫn xuất halogen - ancol - phenol

Dẫn xuất halogen của hidrocacbon - Chuyên đề Hóa 11
Ancol - Chuyên đề Hóa 11
Phenol - Chuyên đề Hóa 11
Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp của dẫn xuất hiđrocacbon - Chuyên đề Hóa 11
Bài tập trắc nghiệm Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp của dẫn xuất hiđrocacbon - Chuyên đề Hóa 11
Tính chất hóa học của dẫn xuất halogen - Chuyên đề Hóa 11
Bài tập trắc nghiệm Tính chất hóa học của dẫn xuất halogen - Chuyên đề Hóa 11
Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp của ancol - Chuyên đề Hóa 11
Bài tập trắc nghiệm Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp của ancol - Chuyên đề Hóa 11
Phản ứng của rượu với kim loại kiềm - Chuyên đề Hóa 11
Bài tập trắc nghiệm Phản ứng của rượu với kim loại kiềm - Chuyên đề Hóa 11
Phản ứng tách H2O - Chuyên đề Hóa 11
Bài tập trắc nghiệm Phản ứng tách H2O - Chuyên đề Hóa 11
Phản ứng cháy - Chuyên đề Hóa 11
Bài tập trắc nghiệm Phản ứng cháy - Chuyên đề Hóa 11
Độ rượu – điều chế - nhận biết - Chuyên đề Hóa 11
Bài tập trắc nghiệm Độ rượu – điều chế - nhận biết - Chuyên đề Hóa 11
Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp - Chuyên đề Hóa 11
Bài tập trắc nghiệm Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp - Chuyên đề Hóa 11
Tính chất hóa học của phenol - Chuyên đề Hóa 11
Bài tập trắc nghiệm Tính chất hóa học của phenol - Chuyên đề Hóa 11

Chuyên đề: Andehit - xeton - Axit cacboxylic

Andehit - Xeton
Axit cacboxylic - Chuyên đề Hóa 11
Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp của andehi - xeton - Chuyên đề Hóa 11
Bài tập trắc nghiệm Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp của andehi - xeton - Chuyên đề Hóa 11
Phản ứng tráng gương - Chuyên đề Hóa 11
Bài tập trắc nghiệm Phản ứng tráng gương - Chuyên đề Hóa 11
Phản ứng cộng - Chuyên đề Hóa 11
Bài tập trắc nghiệm Phản ứng cộng - Chuyên đề Hóa 11
Điều chế - Nhận biết - Chuyên đề Hóa 11
Bài tập trắc nghiệm Điều chế - Nhận biết - Chuyên đề Hóa 11
Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp - Chuyên đề Hóa 11
Bài tập trắc nghiệm Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp - Chuyên đề Hóa 11
Bài tập về phản ứng trung hoà - Chuyên đề Hóa 11
Bài tập trắc nghiệm Bài tập về phản ứng trung hoà - Chuyên đề Hóa 11
Phản ứng đốt cháy - Chuyên đề Hóa 11
Bài tập trắc nghiệm Phản ứng đốt cháy - Chuyên đề Hóa 11
Điều chế và nhận biết - Chuyên đề Hóa 11
Bài tập trắc nghiệm Điều chế và nhận biết - Chuyên đề Hóa 11