Trang chủ > Lớp 10 > Chuyên đề Hóa 10 (có đáp án)

Chuyên đề Hóa 10 (có đáp án)

Giới thiệu về Chuyên đề Hóa 10 (có đáp án)

Ảnh Chuyên đề Hóa 10 (có đáp án) Chuyên đề Hóa 10 gồm 103 bài viết là các bài tập Hóa lớp 10 theo chuyên đề và có đáp án.
Các chuyên đề:
- Chuyên đề: Nguyên tử
Cách giải Các dạng bài tập chương Nguyên tử
Bài tập trắc nghiệm
- Chuyên đề: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn
Cách giải Các dạng bài tập chương Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Bài tập trắc nghiệm
Bài tập trắc nghiệm
- Chuyên đề: Liên kết hóa học
Cách giải Các dạng bài tập chương Liên kết hóa học
Bài tập trắc nghiệm
- Chuyên đề: Phản ứng oxi hóa - khử
Cách giải Các dạng bài tập chương Phản ứng oxi hóa, khử
Bài tập trắc nghiệm
- Chuyên đề: Nhóm Halogen
Cách giải Các dạng bài tập chương Nhóm Halogen
Bài tập trắc nghiệm
- Chuyên đề: Nhóm Oxi - Lưu huỳnh
Cách giải Các dạng bài tập chương Nhóm Oxi, Lưu huỳnh
Bài tập trắc nghiệm
- Chuyên đề: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học
Cách giải Các dạng bài tập chương Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Mục lục Chuyên đề Hóa 10 (có đáp án)

Tổng hợp Lý thuyết chương Nguyên tử

Phương pháp giải Các dạng bài tập chương Nguyên tử

Chuyên đề: Nguyên tử

4 dạng bài tập Nguyên tử Hóa 10 trong đề thi Đại học có lời giải
Dạng 1: Xác định nguyên tố dựa vào số hạt
Dạng 2: Xác định thành phần nguyên tử
Dạng 3: Cách viết cấu hình electron
Dạng 4: Bài tập lớp và phân lớp
Dạng 5: Tính phần trăm đồng vị, tính nguyên tử khối trung bình
Dạng 6: Trắc nghiệm lý thuyết về nguyên tử
Dạng 7: Tính kích thước, khối lượng, khối lượng riêng, bán kính nguyên tử

Bài tập trắc nghiệm

40 bài tập trắc nghiệm chương Nguyên tử có đáp án
100 câu trắc nghiệm Nguyên tử có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 1)
100 câu trắc nghiệm Nguyên tử có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 2)
100 câu trắc nghiệm Nguyên tử có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3)
100 câu trắc nghiệm Nguyên tử có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 1)
100 câu trắc nghiệm Nguyên tử có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 2)
100 câu trắc nghiệm Nguyên tử có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3)
Tổng hợp Lý thuyết chương Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Chuyên đề: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn

Phương pháp giải Các dạng bài tập chương Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

6 dạng bài tập Bảng tuần hoàn trong đề thi Đại học có lời giải
Dạng 1: Xác định tên nguyên tố khi biết thành phần nguyên tố trong hợp chất
Dạng 2: Mối quan hệ giữa cấu hình e và vị trí, cấu tạo
Dạng 3: Bài tập về sự biến thiên tính chất của các nguyên tố hóa học
Dạng 4: Xác định nguyên tố thuộc 2 nhóm A liên tiếp trong Bảng HTTH
Dạng 5: Xác định 2 nguyên tố thuộc 2 chu kì liên tiếp
Dạng 6: Xác định nguyên tố thông qua nguyên tử khối
Tổng hợp: Xác định tên nguyên tố dựa vào đặc điểm chu kì, nhóm

Bài tập trắc nghiệm

40 bài tập trắc nghiệm chương Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học có đáp án
70 câu trắc nghiệm Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 1)
70 câu trắc nghiệm Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 2)
70 câu trắc nghiệm Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 1)
70 câu trắc nghiệm Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 2)
Tổng hợp Lý thuyết chương Liên kết hóa học

Chuyên đề: Liên kết hóa học

Phương pháp giải Các dạng bài tập chương Liên kết hóa học

6 dạng bài tập Bảng tuần hoàn trong đề thi Đại học có lời giải
Dạng 1: Sự hình thành liên kết ion
Dạng 2: Sự hình thành liên kết cộng hóa trị
Dạng 3: Cách viết công thức cấu tạo của các phân tử
Dạng 4: Bài tập hóa trị và số oxi hóa

Bài tập trắc nghiệm

40 bài tập trắc nghiệm chương Liên kết hóa học có đáp án
75 câu trắc nghiệm Liên kết hóa học có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 1)
75 câu trắc nghiệm Liên kết hóa học có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 2)
75 câu trắc nghiệm Liên kết hóa học có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 1)
75 câu trắc nghiệm Liên kết hóa học có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 2)
Tổng hợp Lý thuyết chương Phản ứng oxi hóa, khử

Chuyên đề: Phản ứng oxi hóa - khử

Phương pháp giải Các dạng bài tập chương Phản ứng oxi hóa, khử

4 dạng bài tập Phản ứng oxi hóa khử trong đề thi Đại học có lời giải
Dạng 1: Xác định loại phản ứng hóa học
Dạng 2: Xác định chất khử, chất oxi hóa trong phản ứng hóa học
Dạng 3: Cách xác định số oxi hóa của các nguyên tố
Dạng 4: Phương pháp cân bằng phản ứng oxi hóa khử
Dạng 5: Các dạng bài tập về oxi hóa - khử
Dạng 6: Phương pháp bảo toàn electron
Dạng 7: Kim loại tác dụng với axit

Bài tập trắc nghiệm

30 bài tập trắc nghiệm chương Phản ứng hóa học có đáp án
50 câu trắc nghiệm Phản ứng oxi hóa, khử có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 1)
50 câu trắc nghiệm Phản ứng oxi hóa, khử có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 2)
50 câu trắc nghiệm Phản ứng oxi hóa, khử có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 1)
50 câu trắc nghiệm Phản ứng oxi hóa, khử có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 2)
Tổng hợp Lý thuyết chương Nhóm Halogen

Chuyên đề: Nhóm Halogen

Phương pháp giải Các dạng bài tập chương Nhóm Halogen

7 dạng bài tập Halogen trong đề thi Đại học có lời giải
Dạng 1: Bài tập về tính chất hóa học và phương pháp điều chế Halogen
Dạng 2: Bài tập nhận biết, tách chất Nhóm Halogen
Dạng 3: Hoàn thành phương trình hóa học về Halogen
Dạng 4: Kim loại tác dụng với Halogen
Dạng 5: Halogen tác dụng với muối của halogen yếu hơn
Dạng 6: Muối halogen tác dụng với AgNO3
Dạng 7: Bài tập về nhóm Halogen

Bài tập trắc nghiệm

45 bài tập trắc nghiệm chương Nhóm Halogen có đáp án
Bài tập về Halogen trong đề thi đại học có đáp án
100 câu trắc nghiệm Nhóm Halogen có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 1)
100 câu trắc nghiệm Nhóm Halogen có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 2)
100 câu trắc nghiệm Nhóm Halogen có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3)
100 câu trắc nghiệm Nhóm Halogen có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 1)
100 câu trắc nghiệm Nhóm Halogen có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 2)
100 câu trắc nghiệm Nhóm Halogen có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3)
Tổng hợp Lý thuyết chương Nhóm Oxi, Lưu huỳnh

Chuyên đề: Nhóm Oxi - Lưu huỳnh

Phương pháp giải Các dạng bài tập chương Nhóm Oxi, Lưu huỳnh

11 dạng bài tập Oxi, Lưu huỳnh trong đề thi Đại học có lời giải
Dạng 1: Bài tập về tính chất hóa học và phương pháp điều chế Oxi, Lưu huỳnh
Dạng 2: Nhận biết oxi, ozon, lưu huỳnh, SO2, SO3, H2S
Dạng 3: Hoàn thành phản ứng hóa học Oxi, Lưu huỳnh
Dạng 4: Các dạng bài tập về Oxi – Ozon
Dạng 5: SO2, H2S, SO3 phản ứng với dung dịch kiềm
Dạng 6: Các dạng bài tập về H2S và muối sunfua
Dạng 7: Các dạng bài tập về Axit Sunfuric H2SO4
Dạng 8: Hiệu suất phản ứng tổng hợp SO3, O3
Tổng hợp: Bài tập về hợp chất của lưu huỳnh
Tổng hợp: Bài tập về SO2, H2S, SO3 hoặc H2SO4 phản ứng với dung dịch kiềm

Bài tập trắc nghiệm

40 bài tập trắc nghiệm chương Oxi, Lưu huỳnh có đáp án
125 câu trắc nghiệm Nhóm Oxi, Lưu huỳnh có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 1)
125 câu trắc nghiệm Nhóm Oxi, Lưu huỳnh có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 2)
125 câu trắc nghiệm Nhóm Oxi, Lưu huỳnh có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3)
125 câu trắc nghiệm Nhóm Oxi, Lưu huỳnh có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 4)
125 câu trắc nghiệm Nhóm Oxi, Lưu huỳnh có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 1)
125 câu trắc nghiệm Nhóm Oxi, Lưu huỳnh có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 2)
125 câu trắc nghiệm Nhóm Oxi, Lưu huỳnh có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3)
125 câu trắc nghiệm Nhóm Oxi, Lưu huỳnh có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 4)
Tổng hợp Lý thuyết chương Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Chuyên đề: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Phương pháp giải Các dạng bài tập chương Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

3 dạng bài tập Tốc độ phản ứng trong đề thi Đại học có lời giải
Phương pháp Tính nồng độ các chất ở trạng thái cân bằng cực hay
Dạng 1: Bài tập Lý thuyết về tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học
Dạng 2: Bài toán về tốc độ phản ứng
Dạng 3: Các dạng bài tập về cân bằng hóa học

Bài tập trắc nghiệm

20 bài tập trắc nghiệm chương Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học có đáp án
Bài tập Tốc độ phản ứng trong đề thi đại học (có đáp án)
25 câu trắc nghiệm Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học có lời giải chi tiết (cơ bản)
25 câu trắc nghiệm Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học có lời giải chi tiết (nâng cao)