Trang chủ > Lớp 11 > 600 BT trắc nghiệm Tiếng Anh 11 mới

600 BT trắc nghiệm Tiếng Anh 11 mới

Giới thiệu về 600 BT trắc nghiệm Tiếng Anh 11 mới

Ảnh 600 BT trắc nghiệm Tiếng Anh 11 mới 600 BT trắc nghiệm Tiếng Anh 11 mới gồm 40 bài viết là các bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh 11 mới. Loạt bài này sẽ giúp các bạn ôn tập và cải thiện khả năng Tiếng Anh của mình, giúp các bạn tự tin hơn khi đối diện với các bài kiểm tra chính thức.
Các bài tập xoay quanh nội dung kiến thức từ Unit 1 đến Unit 10:
Unit 1: The Generation Gap
Unit 2: Relationships
Unit 3: Becoming Independent
Unit 4: Caring for those in need
Unit 5: Being part of Asean
Unit 6: Global Warming
Unit 7: Further Education
Unit 8: Our world heritage sites
Unit 9: Cities of the future
Unit 10: Healthy lifestyle and longevity

Mục lục 600 BT trắc nghiệm Tiếng Anh 11 mới

Unit 1: The Generation Gap

Bài tập Trắc nghiệm Unit 1 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 1 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 1 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 1 Writing

Unit 2: Relationships

Bài tập Trắc nghiệm Unit 2 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 2 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 2 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 2 Writing

Unit 3: Becoming Independent

Bài tập Trắc nghiệm Unit 3 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 3 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 3 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 3 Writing

Unit 4: Caring for those in need

Bài tập Trắc nghiệm Unit 4 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 4 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 4 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 4 Writing

Unit 5: Being part of Asean

Bài tập Trắc nghiệm Unit 5 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 5 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 5 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 5 Writing

Unit 6: Global Warming

Bài tập Trắc nghiệm Unit 6 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 6 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 6 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 6 Writing

Unit 7: Further Education

Bài tập Trắc nghiệm Unit 7 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 7 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 7 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 7 Writing

Unit 8: Our world heritage sites

Bài tập Trắc nghiệm Unit 8 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 8 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 8 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 8 Writing

Unit 9: Cities of the future

Bài tập Trắc nghiệm Unit 9 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 9 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 9 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 9 Writing

Unit 10: Healthy lifestyle and longevity

Bài tập Trắc nghiệm Unit 10 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 10 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 10 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 10 Writing