Trang chủ > Lớp 5 > Giải BT Tiếng Anh 5 mới

Giải BT Tiếng Anh 5 mới

Giới thiệu về Giải BT Tiếng Anh 5 mới

Ảnh Giải BT Tiếng Anh 5 mới Giải BT Tiếng Anh 5 mới gồm 2 tập:
Tập 1: gồm 12 bài viết với 12 Unit từ 1 đến 10 và 2 bài Review 1, 2. Cụ thể, Unit 1: What's Your Address? ; Unit 2: I Always Get Up Early. How About You? ;...
Tập 2: gồm 12 bài viết với 12 Unit từ 11 đến 20 và 2 bài Review 3, 4. Cụ thể, Unit 11: What's The Matter With You? ; Unit 12: Don't Ride Your Bike Too Fast! ;...
Giải BT Tiếng Anh 5 giúp học sinh củng cố thêm vốn từ vựng, biết cách trả lời các câu hỏi để ngày càng học tốt hơn, đam mê hơn với môn ngoại ngữ này.

Mục lục Giải BT Tiếng Anh 5 mới

Tiếng Anh 5 Tập 1

Unit 1 lớp 5: What's your address? trang 6-7
Unit 2 lớp 5: I always get up early. How about you? trang 12-13
Unit 3 lớp 5: Where did you go on holiday? trang 18-19
Unit 4 lớp 5: Did you go to the party? trang 24-25
Unit 5 lớp 5: Where will you be this weekend? trang 30-31
Review 1 lớp 5 trang 36-37
Unit 6 lớp 5: How many lessons do you have today? trang 40-41
Unit 7 lớp 5: How do you learn English? trang 46-47
Unit 8 lớp 5: What are you reading?
Unit 9 lớp 5: What did you see at the zoo? trang 58-59
Unit 10 lớp 5: When will Sports Day be? trang 64-65
Review 2 lớp 5 trang 70-71

Tiếng Anh 5 Tập 2

Unit 11 lớp 5: What's the matter with you? trang 6-7
Unit 12 lớp 5: Don't ride your bike too fast! trang 12-13
Unit 13 lớp 5: What do you do on your free time? trang 18-19
Unit 14 lớp 5: What happened in the story? trang 24-25
Unit 15 lớp 5: What would you like to be in the future? trang 30-31
Review 3 lớp 5 trang 36-37
Unit 16 lớp 5: Where's the post office? trang 40-41
Unit 17 lớp 5: What would you like to eat? trang 46-47
Unit 18 lớp 5: What will the weather be like tomorrow? trang 52-53
Unit 19 lớp 5: Which place would you like to visit? trang 58-59
Unit 20 lớp 5: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside? trang 64-65
Review 4 lớp 5 trang 70-71