Trang chủ > Lớp 9 > Giáo án Địa Lí 9 chuẩn

Giáo án Địa Lí 9 chuẩn

Giới thiệu về Giáo án Địa Lí 9 chuẩn

Ảnh Giáo án Địa Lí 9 chuẩn Giáo án Địa Lí 9 chuẩn gồm 43 bài viết là các giáo án môn Địa Lí 9 theo chương trình chuẩn. Các bài giáo án này là giáo án của phần Địa Lí Việt Nam của Địa Lí 9.
Địa Lí Việt Nam gồm 43 bài viết với:
Địa Lí Dân cư 5 bài viết là giáo án từ bài 1 đến bài 5
Địa Lí Kinh tế 11 bài viết là các giáo án từ bài 6 đến 16 và 2 bài ôn tập
Sự phân hóa lãnh thổ gồm 24 bài viết là các giáo án từ bài 17 đến bài 40 và các bài ôn tập
Địa Lí Địa phương gồm 3 bài viết.

Mục lục Giáo án Địa Lí 9 chuẩn

Địa Lí Việt Nam (tiếp theo)

Địa Lí Dân Cư

Giáo án Địa Lí 9 Bài 1: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam
Giáo án Địa Lí 9 Bài 2: Dân số và gia tăng dân số
Giáo án Địa Lí 9 Bài 3: Phân bố dân cư và các loại hình quần cư
Giáo án Địa Lí 9 Bài 4: Lao động và việc làm - Chất lượng cuộc sống
Giáo án Địa Lí 9 Bài 5: Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999

Địa Lí Kinh Tế

Giáo án Địa Lí 9 Bài 6: Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam
Giáo án Địa Lí 9 Bài 7: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp
Giáo án Địa Lí 9 Bài 8: Sự phát triển và phân bố nông nghiệp
Giáo án Địa Lí 9 Bài 9: Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản
Giáo án Địa Lí 9 Bài 10: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm
Giáo án Địa Lí 9 Bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp
Giáo án Địa Lí 9 Bài 12: Sự phát triển và phân bố công nghiệp
Giáo án Địa Lí 9 Bài 13: Vai trò đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ
Giáo án Địa Lí 9 Bài 14: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông
Giáo án Địa Lí 9 Bài 15: Thương mại và du lịch
Giáo án Địa Lí 9 Bài 16: Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế

Sự Phân Hóa Lãnh Thổ

Giáo án Địa Lí 9 Bài 17: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
Giáo án Địa Lí 9 Bài 18: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (tiếp theo)
Giáo án Địa Lí 9 Bài 19: Thực hành: Đọc bản đồ, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với phát triển công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ
Giáo án Địa Lí 9 Bài 20: Vùng Đồng bằng sông Hồng
Giáo án Địa Lí 9 Bài 21: Vùng Đồng bằng sông Hồng (tiếp theo)
Giáo án Địa Lí 9 Bài 22: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người
Giáo án Địa Lí 9 Bài 23: Vùng Bắc Trung Bộ
Giáo án Địa Lí 9 Bài 24: Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo)
Giáo án Địa Lí 9 Bài 25: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ
Giáo án Địa Lí 9 Bài 26: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp theo)
Giáo án Địa Lí 9 Bài 27: Thực hành: Kinh tế biển Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ
Giáo án Địa Lí 9 Bài 28: Vùng Tây Nguyên
Giáo án Địa Lí 9 Bài 29: Vùng Tây Nguyên (tiếp theo)
Giáo án Địa Lí 9 Bài 30: Thực hành: So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và Miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên
Giáo án Địa Lí 9 Bài 31: Vùng Đông Nam Bộ
Giáo án Địa Lí 9 Bài 32: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)
Giáo án Địa Lí 9 Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)
Giáo án Địa Lí 9 Bài 34: Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ
Giáo án Địa Lí 9 Bài 35: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Giáo án Địa Lí 9 Bài 36: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo)
Giáo án Địa Lí 9 Bài 37: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long
Giáo án Địa Lí 9 Bài 38: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển - Đảo
Giáo án Địa Lí 9 Bài 39: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển - Đảo (tiếp theo)
Giáo án Địa Lí 9 Bài 40: Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí

Địa Lí Địa Phương

Giáo án Địa Lí 9 Bài 41: Địa lí tỉnh thành phố
Giáo án Địa Lí 9 Bài 42: Địa lí tỉnh thành phố (tiếp theo)
Giáo án Địa Lí 9 Bài 43: Địa lí tỉnh thành phố (tiếp theo)