Trang chủ > Lớp 12 > Giải BT Sinh học 12 nâng cao

Giải BT Sinh học 12 nâng cao

Giới thiệu về Giải BT Sinh học 12 nâng cao

Ảnh Giải BT Sinh học 12 nâng cao Giải BT Sinh học 12 nâng cao gồm 66 bài viết xoay quanh nội dung phần 5, 6, 7 của chương trình sách giáo khoa Sinh học 12.
Phần 5: Di truyền học:
- Chương 1: Cơ chế di truyền và biến dị
- Chương 2: Tính quy luật của hiện tượng di truyền
- Chương 3: Di truyền học quần thể
- Chương 4: Ứng dụng di truyền học
- Chương 5: Di truyền học người
Phần 6: Tiến hóa
- Chương 1: Bằng chứng và cơ chế tiến hóa
- Chương 2: Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất
Phần 7: Sinh thái học
- Chương 1: Cá thể và quần thể sinh vật
- Chương 2: Quần xã sinh vật
- Chương 3: Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường

Mục lục Giải BT Sinh học 12 nâng cao

Phần 5: Di truyền học

Chương 1: Cơ chế di truyền và biến dị

Bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi của ADN
Bài 2: Phiên mã và dịch mã
Bài 3: Điều hòa hoạt động của gen
Bài 4: Đột biến gen
Bài 5: Nhiễm sắc thể
Bài 6: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
Bài 7: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể
Bài 8: Bài tập chương I
Bài 9: Thực hành xem phim về cơ chế nhân đôi ADN, phiên mã và dịch mã
Bài 10: Thực hành quan sát các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể trên tiêu bản cố định hay trên tiêu bản tạm thời

Chương 2: Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Bài 11: Quy luật phân li
Bài 12: Quy luật phân li độc lập
Bài 13: Sự tác động của nhiều gen và tính đa hiệu của gen
Bài 14: Di truyền và liên kết
Bài 15: Di truyền liên kết với giới tính
Bài 16: Di truyền ngoài nhiễm sắc thể
Bài 17: Ảnh hưởng của môi trường đến sự biểu hiện của gen
Bài 18: Bài tập chương II
Bài 19: Thực hành lai giống

Chương 3: Di truyền học quần thể

Bài 20: Cấu trúc di truyền của quần thể
Bài 21: Trạng thái cân bằng của quần thể giao phối ngẫu nhiên

Chương 4: Ứng dụng di truyền học

Bài 22: Chọn giống vật nuôi và cây trồng
Bài 23: Chọn giống vật nuôi và cây trồng (tiếp theo)
Bài 24: Tạo giống bằng công nghệ tế bào
Bài 25: Tạo giống bằng công nghệ gen
Bài 26: Tạo giống bằng công nghệ gen (tiếp theo)

Chương 5: Di truyền học người

Bài 27: Phương pháp nghiên cứu di truyền người
Bài 28: Di truyền y học
Bài 29: Di truyền y học (tiếp theo)
Bài 30: Bảo vệ vốn gen di truyền của loài người
Bài 31: Ôn tập phần năm: Di truyền học

Phần 6: Tiến hóa

Chương 1: Bằng chứng tiến hóa

Bài 32: Bằng chứng giải phẫu học so sánh và phôi sinh học so sánh
Bài 33: Bằng chứng địa lí sinh học
Bài 34: Bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử

Chương 2: Nguyên nhân và cơ chế tiến hóa

Bài 35: Học thuyết tiến hóa cổ điển
Bài 36: Thuyết tiến hóa hiện đại
Bài 37: Các nhân tố tiến hóa
Bài 38: Các nhân tố tiến hóa (tiếp theo)
Bài 39: Quá trình hình thành các đặc điểm thích nghi
Bài 40: Loài sinh học và các cơ chế cách li
Bài 41: Quá trình hình thành loài
Bài 42: Nguồn gốc chung và chiều hướng tiến hóa của sinh giới

Chương 3: Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đất

Bài 43: Sự phát sinh sự sống trên Trái Đất
Bài 44: Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất
Bài 45: Sự phát sinh loài người
Bài 46: Thực hành: Bằng chứng về nguồn gốc động vật của loài người

Phần 7: Sinh thái học

Chương 1: Cơ thể và môi trường

Bài 47: Môi trường và các nhân tố sinh thái
Bài 48: Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật
Bài 49: Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật (tiếp theo)
Bài 50: Thực hành: Khảo sát vi khí hậu của một khu vực

Chương 2: Quần thể sinh vật

Bài 51: Khái niệm về quần thể và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể
Bài 52: Các đặc trưng cơ bản của quần thể
Bài 53: Các đặc trưng cơ bản của quần thể (tiếp theo)
Bài 54: Biến động số lượng cá thể của quần thể

Chương 3: Quần xã sinh vật

Bài 55: Khái niệm và các đặc trưng cơ bản của quần xã
Bài 56: Các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã
Bài 57: Mối quan hệ dinh dưỡng
Bài 58: Diễn thế sinh thái
Bài 59: Thực hành: Tính độ phong phú của loài và kích thước quần thể theo phương pháp đánh bắt trả lại

Chương 4: Hệ sinh thái, sinh quyển và sinh thái học với quản lí tài nguyên thiên nhiên

Bài 60: Hệ sinh thái
Bài 61: Các chu trình sinh địa hóa trong hệ sinh thái
Bài 62: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái
Bài 63: Sinh quyển
Bài 64: Sinh thái học và việc quản lí tài nguyên thiên nhiên
Bài 65: Ôn tập phần sáu (Tiến hóa) và phần bảy (Sinh thái học)
Bài 66: Tổng kết toàn cấp