Trang chủ > Lớp 12 > Giải BT Sinh học 12 nâng cao

Giải BT Sinh học 12 nâng cao

Giới thiệu về Giải BT Sinh học 12 nâng cao

Ảnh Giải BT Sinh học 12 nâng cao Giải BT Sinh học 12 nâng cao gồm 66 bài viết xoay quanh nội dung phần 5, 6, 7 của chương trình sách giáo khoa Sinh học 12.
Phần 5: Di truyền học:
- Chương 1: Cơ chế di truyền và biến dị
- Chương 2: Tính quy luật của hiện tượng di truyền
- Chương 3: Di truyền học quần thể
- Chương 4: Ứng dụng di truyền học
- Chương 5: Di truyền học người
Phần 6: Tiến hóa
- Chương 1: Bằng chứng và cơ chế tiến hóa
- Chương 2: Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất
Phần 7: Sinh thái học
- Chương 1: Cá thể và quần thể sinh vật
- Chương 2: Quần xã sinh vật
- Chương 3: Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường

Mục lục Giải BT Sinh học 12 nâng cao

Phần 5: Di truyền học

Chương 1: Cơ chế di truyền và biến dị

Bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi của ADN - Sinh học 12 nâng cao
Bài 2: Phiên mã và dịch mã - Sinh học 12 nâng cao
Bài 3: Điều hòa hoạt động của gen - Sinh học 12 nâng cao
Bài 4: Đột biến gen - Sinh học 12 nâng cao
Bài 5: Nhiễm sắc thể - Sinh học 12 nâng cao
Bài 6: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể - Sinh học 12 nâng cao
Bài 7: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể - Sinh học 12 nâng cao
Bài 8: Bài tập chương I - Sinh học 12 nâng cao
Bài 9: Thực hành xem phim về cơ chế nhân đôi ADN, phiên mã và dịch mã - Sinh học 12 nâng cao
Bài 10: Thực hành quan sát các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể trên tiêu bản cố định hay trên tiêu bản tạm thời - Sinh học 12 nâng cao

Chương 2: Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Bài 11: Quy luật phân li - Sinh học 12 nâng cao
Bài 12: Quy luật phân li độc lập - Sinh học 12 nâng cao
Bài 13: Sự tác động của nhiều gen và tính đa hiệu của gen - Sinh học 12 nâng cao
Bài 14: Di truyền và liên kết - Sinh học 12 nâng cao
Bài 15: Di truyền liên kết với giới tính - Sinh học 12 nâng cao
Bài 16: Di truyền ngoài nhiễm sắc thể - Sinh học 12 nâng cao
Bài 17: Ảnh hưởng của môi trường đến sự biểu hiện của gen - Sinh học 12 nâng cao
Bài 18: Bài tập chương II - Sinh học 12 nâng cao
Bài 19: Thực hành lai giống - Sinh học 12 nâng cao

Chương 3: Di truyền học quần thể

Bài 20: Cấu trúc di truyền của quần thể - Sinh học 12 nâng cao
Bài 21: Trạng thái cân bằng của quần thể giao phối ngẫu nhiên - Sinh học 12 nâng cao

Chương 4: Ứng dụng di truyền học

Bài 22: Chọn giống vật nuôi và cây trồng - Sinh học 12 nâng cao
Bài 23: Chọn giống vật nuôi và cây trồng (tiếp theo) - Sinh học 12 (nâng cao)
Bài 24: Tạo giống bằng công nghệ tế bào - Sinh học 12 nâng cao
Bài 25: Tạo giống bằng công nghệ gen - Sinh học 12 (nâng cao)
Bài 26: Tạo giống bằng công nghệ gen (tiếp theo) - Sinh học 12 (nâng cao)

Chương 5: Di truyền học người

Bài 27: Phương pháp nghiên cứu di truyền người - Sinh học 12 (nâng cao)
Bài 28: Di truyền y học - Sinh học 12 nâng cao
Bài 29: Di truyền y học (tiếp theo) - Sinh học 12 nâng cao
Bài 30: Bảo vệ vốn gen di truyền của loài người - Sinh học 12 nâng cao
Bài 31: Ôn tập phần năm: Di truyền học - Sinh học 12 nâng cao

Phần 6: Tiến hóa

Chương 1: Bằng chứng tiến hóa

Bài 32: Bằng chứng giải phẫu học so sánh và phôi sinh học so sánh - Sinh học 12 nâng cao
Bài 33: Bằng chứng địa lí sinh học - Sinh học 12 nâng cao
Bài 34: Bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử - Sinh học 12 nâng cao

Chương 2: Nguyên nhân và cơ chế tiến hóa

Bài 35: Học thuyết tiến hóa cổ điển - Sinh học 12 nâng cao
Bài 36: Thuyết tiến hóa hiện đại - Sinh học 12 nâng cao
Bài 37: Các nhân tố tiến hóa - Sinh học 12 nâng cao
Bài 38: Các nhân tố tiến hóa (tiếp theo) - Sinh học 12 nâng cao
Bài 39: Quá trình hình thành các đặc điểm thích nghi - Sinh học 12 nâng cao
Bài 40: Loài sinh học và các cơ chế cách li - Sinh học 12 nâng cao
Bài 41: Quá trình hình thành loài - Sinh học 12 nâng cao
Bài 42: Nguồn gốc chung và chiều hướng tiến hóa của sinh giới - Sinh học 12 nâng cao

Chương 3: Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đất

Bài 43: Sự phát sinh sự sống trên Trái Đất - Sinh học 12 nâng cao
Bài 44: Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất - Sinh nhật 12 nâng cao
Bài 45: Sự phát sinh loài người - Sinh học 12 nâng cao
Bài 46: Thực hành: Bằng chứng về nguồn gốc động vật của loài người - Sinh học 12 nâng cao

Phần 7: Sinh thái học

Chương 1: Cơ thể và môi trường

Bài 47: Môi trường và các nhân tố sinh thái - Sinh học 12 nâng cao
Bài 48: Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật- Sinh học 12 nâng cao
Bài 49: Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật (tiếp theo) - Sinh học 12 nâng cao
Bài 50: Thực hành: Khảo sát vi khí hậu của một khu vực - Sinh học 12 nâng cao

Chương 2: Quần thể sinh vật

Bài 51: Khái niệm về quần thể và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể - Sinh học 12 nâng cao
Bài 52: Các đặc trưng cơ bản của quần thể - Sinh học 12 nâng cao
Bài 53: Các đặc trưng cơ bản của quần thể (tiếp theo) - Sinh học 12 nâng cao
Bài 54: Biến động số lượng cá thể của quần thể - Sinh học 12 nâng cao

Chương 3: Quần xã sinh vật

Bài 55: Khái niệm và các đặc trưng cơ bản của quần xã - Sinh học 12 nâng cao
Bài 56: Các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã - Sinh học 12 nâng cao
Bài 57: Mối quan hệ dinh dưỡng - Sinh học 12 nâng cao
Bài 58: Diễn thế sinh thái - Sinh học 12 nâng cao
Bài 59: Thực hành: Tính độ phong phú của loài và kích thước quần thể theo phương pháp đánh bắt trả lại - Sinh học 12 nâng cao

Chương 4: Hệ sinh thái, sinh quyển và sinh thái học với quản lí tài nguyên thiên nhiên

Bài 60: Hệ sinh thái - Sinh học 12 nâng cao
Bài 61: Các chu trình sinh địa hóa trong hệ sinh thái - Sinh học 12 nâng cao
Bài 62: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái - Sinh học 12 nâng cao
Bài 63: Sinh quyển - Sinh học 12 nâng cao
Bài 64: Sinh thái học và việc quản lí tài nguyên thiên nhiên - Sinh học 12 nâng cao
Bài 65: Ôn tập phần sáu (Tiến hóa) và phần bảy (Sinh thái học) - Sinh học 12 nâng cao
Bài 66: Tổng kết toàn cấp - Sinh học 12 nâng cao