Trang chủ > Lớp 9 > Giải SBT Sinh học 9

Giải SBT Sinh học 9

Giới thiệu về Giải SBT Sinh học 9

Ảnh Giải SBT Sinh học 9 Giải SBT Sinh học 9 gồm 27 bài viết là phương pháp giải sách bài tập Sinh học 9. Loạt bài tập này bám sát vào phần 1 và phần 2 với 9 chương của chương trình Sinh học 9.
Phần 1: Di truyền và biến dị
Chương 1: Các thí nghiệm của Menđen
Chương 2: Nhiễm sắc thể
Chương 3: ADN và Gen
Chương 4: Biến dị
Chương 5: Di truyền học người
Chương 6: Ứng dụng di truyền
Phần 2: Sinh vật và môi trường
Chương 1: Sinh vật và môi trường
Chương 2: Hệ sinh thái
Chương 3: Con người. dân số và môi trường
Chương 4: Bảo vệ môi trường

Mục lục Giải SBT Sinh học 9

Chương 1: Các thí nghiệm của Menđen

Bài tập có lời giải trang 4, 5, 6, 7 SBT Sinh học 9
Bài tập tự luận trang 8, 9, 10, 11 SBT Sinh học 9
Bài tập trắc nghiệm trang 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 SBT Sinh học 9

Chương 2: Nhiễm sắc thể

Bài tập có lời giải trang 21, 22, 23 SBT Sinh học 9
Bài tập tự luận trang 24, 25, 26, 27 SBT Sinh học 9
Bài tập trắc nghiệm trang 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 SBT Sinh học 9

Chương 3: ADN và Gen

Bài tập có lời giải trang 38 SBT Sinh học 9
Bài tập tự luận trang 39, 40 SBT Sinh học 9
Bài tập trắc nghiệm trang 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 SBT Sinh học 9

Chương 4: Biến dị

Bài tập có lời giải trang 49, 50, 51 SBT Sinh học 9
Bài tập tự luận trang 52, 53 SBT Sinh học 9
Bài tập trắc nghiệm trang 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 SBT Sinh học 9

Chương 6: Ứng dụng di truyền

Bài tập có lời giải trang 61 SBT Sinh học 9
Bài tập tự luận trang 62 SBT Sinh học 9
Bài tập trắc nghiệm trang 62, 63, 64, 65, 66, 67 SBT Sinh học 9

Chương 1: Sinh vật và môi trường

Bài tập có lời giải trang 69, 70, 71, 72, 73 SBT Sinh học 9
Bài tập tự luận trang 74, 75, 76 SBT Sinh học 9
Bài tập trắc nghiệm trang 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 SBT Sinh học 9

Chương 2: Hệ sinh thái

Bài tập có lời giải trang 89, 90, 91, 92, 93, 94 SBT Sinh học 9
Bài tập tự luận trang 94, 95 SBT Sinh học 9
Bài tập trắc nghiệm trang 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 SBT Sinh học 9

Chương 3: Con người. dân số và môi trường

Bài tập có lời giải trang 108, 109, 110 SBT Sinh học 9
Bài tập tự luận trang 111, 112 SBT Sinh học 9
Bài tập trắc nghiệm trang 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 SBT Sinh học 9

Chương 4: Bảo vệ môi trường

Bài tập có lời giải trang 125, 126, 127, 128, 129 SBT Sinh học 9
Bài tập tự luận trang 130 SBT Sinh học 9
Bài tập trắc nghiệm trang 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 SBT Sinh học 9