Trang chủ > Lớp 9 > Soạn Văn 9 (siêu ngắn)

Soạn Văn 9 (siêu ngắn)

Giới thiệu về Soạn Văn 9 (siêu ngắn)

Ảnh Soạn Văn 9 (siêu ngắn) Soạn Văn 9 (siêu ngắn) gồm 163 bài viết là các bài soạn văn siêu ngắn. Trong đó, Soạn văn lớp 9 tập 1 có 63 bài viết, tập 2 có 59 bài viết, Tác giả - Tác phẩm có 41 bài viết.
Mục lục bài viết:
Bài 1
Phong cách Hồ Chí Minh
Các phương châm hội thoại
Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh
Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh
Bài 2
Đấu tranh cho một thế giới hòa bình
Các phương châm hội thoại (tiếp theo)
Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh
Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh
Bài 3
Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em
Các phương châm hội thoại (tiếp theo)
Xưng hô trong hội thoại
Viết bài tập làm văn số 1: Văn thuyết minh
Bài 4
Chuyện người con gái Nam Xương
Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp
Sự phát triển của từ vựng
Luyện tập tóm tắt tác phẩm tự sự
Bài 5
Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh
Hoàng Lê nhất thống chí (Hồi thứ mười bốn)
Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo)

Bài 6
Truyện Kiều của Nguyễn Du
Chị em Thúy Kiều (trích Truyện Kiều)
Cảnh ngày xuân (Trích Truyện Kiều)
Thuật ngữ
...

Mục lục Soạn Văn 9 (siêu ngắn)

Soạn Văn lớp 9 Tập 1

Bài 1

Soạn bài: Phong cách Hồ Chí Minh (trang 8 Ngữ Văn lớp 9 Tập 1)
Soạn bài: Các phương châm hội thoại (trang 8 Ngữ Văn lớp 9 Tập 1)
Soạn bài: Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh (trang 12 Ngữ Văn lớp 9 Tập 1)
Soạn bài - Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

Bài 2

Soạn bài: Đấu tranh cho một thế giới hòa bình (trang 20 Ngữ Văn lớp 9 Tập 1)
Soạn bài: Các phương châm hội thoại (tiếp theo) (trang 23 Ngữ Văn lớp 9 Tập 1)
Soạn bài: Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh (trang 24 Ngữ Văn lớp 9 Tập 1)
Soạn bài: Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh (trang 29 Ngữ Văn lớp 9 Tập 1)

Bài 3

Soạn bài: Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em (trang 35 Ngữ Văn lớp 9 Tập 1)
Soạn bài: Các phương châm hội thoại (tiếp theo) (trang 38 Ngữ Văn lớp 9 Tập 1)
Soạn bài: Xưng hô trong hội thoại (trang 38 Ngữ Văn lớp 9 Tập 1)
Soạn bài: Viết bài tập làm văn số 1

Bài 4

Soạn bài: Chuyện người con gái Nam Xương (Trích Truyền kì mạn lục) (trang 51 Ngữ Văn lớp 9 Tập 1)
Soạn bài: Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp (trang 54 Ngữ Văn lớp 9 Tập 1)
Soạn bài: Sự phát triển của từ vựng (trang 55 Ngữ Văn lớp 9 Tập 1)
Soạn bài: Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự (trang 59 Ngữ Văn lớp 9 Tập 1)

Bài 5

Soạn bài: Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh (trang 63 Ngữ Văn lớp 9 Tập 1)
Soạn bài: Hoàng Lê nhất thống chí (trang 72 Ngữ Văn lớp 9 Tập 1)
Soạn bài: Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo) (trang 74 Ngữ Văn lớp 9 Tập 1)

Bài 6

Soạn bài: Truyện Kiều của Nguyễn Du (trang 80 Ngữ Văn lớp 9 Tập 1)
Soạn bài: Chị em Thúy Kiều (trích Truyện Kiều) (trang 83 Ngữ Văn lớp 9 Tập 1)
Soạn bài: Cảnh ngày xuân (Trích Truyện Kiều) (trang 86 Ngữ Văn lớp 9 Tập 1)
Soạn bài: Thuật ngữ (trang 87 Ngữ Văn lớp 9 Tập 1)
Soạn bài: Miêu tả trong văn bản tự sự (trang 91 Ngữ Văn lớp 9 Tập 1)

Bài 7

Soạn bài: Kiều ở lầu Ngưng Bích (trích Truyện Kiều) (trang 95 Ngữ Văn lớp 9 Tập 1)
Soạn bài: Mã Giám Sinh mua Kiều (trích Truyện Kiều) (trang 99 Ngữ Văn lớp 9 Tập 1)
Soạn bài: Trau dồi vốn từ (trang 99 Ngữ Văn lớp 9 Tập 1)
Soạn bài: Viết bài tập làm văn số 2

Bài 8

Soạn bài: Thúy Kiều báo ân báo oán (Trích Truyện Kiều) (trang 108 Ngữ Văn lớp 9 Tập 1)
Soạn bài: Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga (trang 115 Ngữ Văn lớp 9 Tập 1)
Soạn bài: Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự (trang 117 Ngữ Văn lớp 9 Tập 1)

Bài 9

Soạn bài: Lục Vân Tiên gặp nạn (Trích Truyện Lục Vân Tiên) (trang 121 Ngữ Văn lớp 9 Tập 1)
Soạn bài: Chương trình địa phương (phần văn) (trang 122 Ngữ Văn lớp 9 Tập 1)
Soạn bài: Tổng kết về từ vựng (trang 122 Ngữ Văn lớp 9 Tập 1)

Bài 10

Soạn bài: Đồng chí (trang 130 Ngữ Văn lớp 9 Tập 1)
Soạn bài: Bài thơ về tiểu đội xe không kính (trang 133 Ngữ Văn lớp 9 Tập 1)
Soạn bài: Kiểm tra truyện trung đại (trang 134 Ngữ Văn lớp 9 Tập 1)
Soạn bài: Tổng kết về từ vựng (tiếp theo) (trang 135 Ngữ Văn lớp 9 Tập 1)
Soạn bài: Nghị luận trong văn bản tự sự (trang 137 Ngữ Văn lớp 9 Tập 1)

Bài 11

Soạn bài: Đoàn thuyền đánh cá (trang 142 Ngữ Văn lớp 9 Tập 1)
Soạn bài: Bếp lửa (trang 145 Ngữ Văn lớp 9 Tập 1)
Soạn bài: Tổng kết về từ vựng (tiếp theo) (trang 146 Ngữ Văn lớp 9 Tập 1)
Soạn bài: Tập làm thơ tám chữ (trang 149 Ngữ Văn lớp 9 Tập 1)

Bài 12

Soạn bài: Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ (trang 154 Ngữ Văn lớp 9 Tập 1)
Soạn bài: Ánh trăng (trang 157 Ngữ Văn lớp 9 Tập 1)
Soạn bài: Tổng kết từ vựng (luyện tập tổng hợp) (trang 158 Ngữ Văn lớp 9 Tập 1)
Soạn bài: Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận (trang 160 Ngữ Văn lớp 9 Tập 1)

Bài 13

Soạn bài: Làng (trích) (trang 174 Ngữ Văn lớp 9 Tập 1)
Soạn bài: Chương trình địa phương phần tiếng việt (trang 175 Ngữ Văn lớp 9 Tập 1)
Soạn bài: Đối thoại và độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự (trang 176 Ngữ Văn lớp 9 Tập 1)
Soạn bài: Luyện nói - Tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm

Bài 14

Soạn bài: Lặng lẽ Sa Pa (trang 189 Ngữ Văn lớp 9 Tập 1)
Soạn bài: Ôn tập phần tiếng việt (trang 190 Ngữ Văn lớp 9 Tập 1)
Soạn bài: Viết bài tập làm văn số 3
Soạn bài: Người kể trong văn bản tự sự (trang 192 Ngữ Văn lớp 9 Tập 1)

Bài 15

Soạn bài: Chiếc lược ngà (trang 202 Ngữ Văn lớp 9 Tập 1)
Soạn bài: Kiểm tra thơ và truyện hiện đại (I) (trang 203 Ngữ Văn lớp 9 Tập 1)
Soạn bài: Kiểm tra thơ và truyện hiện đại (II) (trang 204 Ngữ Văn lớp 9 Tập 1)
Soạn bài: Kiểm tra phần tiếng việt (trang 204 Ngữ Văn lớp 9 Tập 1)
Soạn bài: Ôn tập phần tập làm văn (trang 206 Ngữ Văn lớp 9 Tập 1)

Bài 16

Soạn bài: Cố hương (trang 218 Ngữ Văn lớp 9 Tập 1)
Soạn bài: Ôn tập làm văn (tiếp theo) (trang 220 Ngữ Văn lớp 9 Tập 1)

Bài 17

Soạn bài: Những đứa trẻ (trích Thời thơ ấu) (trang 233 Ngữ Văn lớp 9 Tập 1)

Soạn Văn lớp 9 Tập 2

Bài 18

Soạn bài: Bàn về đọc sách (trang 6 Ngữ Văn lớp 9 Tập 2)
Soạn bài: Khởi ngữ (trang 7 Ngữ Văn lớp 9 Tập 2)
Soạn bài: Phép phân tích và tổng hợp (trang 10 Ngữ Văn lớp 9 Tập 2)
Soạn bài: Luyện tập phân tích và tổng hợp (trang 11 Ngữ Văn lớp 9 Tập 2)

Bài 19

Soạn bài: Tiếng nói của văn nghệ (trang 17 Ngữ Văn lớp 9 Tập 2)
Soạn bài: Các thành phần biệt lập (trang 18 Ngữ Văn lớp 9 Tập 2)
Soạn bài: Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống (trang 21 Ngữ Văn lớp 9 Tập 2)
Soạn bài: Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống (trang 23 Ngữ Văn lớp 9 Tập 2)
Soạn bài: Chương trình địa phương (phần Tập làm văn) (trang 25 SGK Ngữ văn 9 tập 2)

Bài 20

Soạn bài: Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới (trang 30 Ngữ Văn lớp 9 Tập 2)
Soạn bài: Các thành phần biệt lập (tiếp theo) (trang 31 Ngữ Văn lớp 9 Tập 2)
Soạn bài: Viết bài tập làm văn số 5
Soạn bài: Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí (Ngữ văn 9 tập 2)

Bài 21

Soạn bài: Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La-phông-ten (trang 41 Ngữ Văn lớp 9 Tập 2)
Soạn bài: Liên kết câu và liên kết đoạn văn (trang 43 Ngữ Văn lớp 9 Tập 2)

Bài 22

Soạn bài: Con cò (trang 48 Ngữ Văn lớp 9 Tập 2)
Soạn bài: Luyện tập-Liên kết câu và liên kết đoạn văn (trang 49 Ngữ Văn lớp 9 Tập 2)
Soạn bài: Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí (Ngữ văn 9, tập 2)

Bài 23

Soạn bài: Mùa xuân nho nhỏ (trang 57 Ngữ Văn lớp 9 Tập 2)
Soạn bài: Viếng lăng bác (trang 60 Ngữ Văn lớp 9 Tập 2)
Soạn bài: Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) (trang 63 Ngữ Văn lớp 9 Tập 2)
Soạn bài: Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích
Soạn bài: Luyện tập làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)- Ngữ Văn 9 tập 2
Soạn bài: Viết bài tập làm văn số 6

Bài 24

Soạn bài: Sang thu (trang 71 Ngữ Văn lớp 9 Tập 2)
Soạn bài: Nói với con (trang 73 Ngữ Văn lớp 9 Tập 2)
Soạn bài: Nghĩa tường minh và hàm ý (trang 75 Ngữ Văn lớp 9 Tập 2)
Soạn bài: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ (trang 77 - SGK Ngữ Văn 9 tập 2)
Soạn bài: Cách làm bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ (trang 80 Ngữ Văn lớp 9 Tập 2)

Bài 25

Soạn bài: Mây và sóng (trang 88 Ngữ Văn lớp 9 Tập 2)
Soạn bài: Ôn tập về thơ (trang 89 Ngữ Văn lớp 9 Tập 2)
Soạn bài: Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo) (trang 90 Ngữ Văn lớp 9 Tập 2)

Bài 26

Soạn bài: Tổng kết phần văn bản nhật dụng (trang 94 Ngữ Văn lớp 9 Tập 2)
Soạn bài: Kiểm tra về thơ (trang 96 Ngữ Văn lớp 9 Tập 2)
Soạn bài: Chương trình địa phương phần tiếng việt (Lớp 9 học kì II) (trang 97 Ngữ Văn lớp 9 Tập 2)
Soạn bài: Viết bài tập làm văn số 7

Bài 27

Soạn bài: Bến quê (trang 107 Ngữ Văn lớp 9 Tập 2)
Soạn bài: Ôn tập tiếng việt lớp 9 học kì II (trang 109 Ngữ Văn lớp 9 Tập 2)
Soạn bài: Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ (Ngữ văn lớp 9, tập 2)

Bài 28

Soạn bài: Những ngôi sao xa xôi (trang 121 Ngữ Văn lớp 9 Tập 2)
Soạn bài: Biên bản (trang 125 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Bài 29

Soạn bài: Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang (trang 129 Ngữ Văn lớp 9 Tập 2)
Soạn bài: Tổng kết về ngữ pháp (trang 130 Ngữ Văn lớp 9 Tập 2)
Soạn bài: Luyện tập viết biên bản (trang 134 Ngữ Văn lớp 9 Tập 2)
Soạn bài: Hợp đồng (trang 139 Ngữ Văn lớp 9 Tập 2)

Bài 30

Soạn bài: Bố của Xi-Mông (trang 143 Ngữ Văn lớp 9 Tập 2)
Soạn bài: Ôn tập truyện lớp 9 (trang 144 Ngữ Văn lớp 9 Tập 2)
Soạn bài: Tổng kết về ngữ pháp (tiếp theo)

Bài 31

Soạn bài: Con chó Bấc (trang 154 Ngữ Văn lớp 9 Tập 2)
Soạn bài: Kiểm tra về truyện (trang 155 Ngữ Văn lớp 9 Tập 2)
Soạn bài: Kiểm tra phần tiếng việt lớp 9 học kì II (trang 155 Ngữ Văn lớp 9 Tập 2)
Soạn bài: Luyện tập viết hợp đồng (trang 157 Ngữ Văn lớp 9 Tập 2)

Bài 32

Soạn bài: Bắc Sơn (trang 166 Ngữ Văn lớp 9 Tập 2)
Soạn bài: Tổng kết phần văn học nước ngoài (trang 167 Ngữ Văn lớp 9 Tập 2)
Soạn bài: Tổng kết phần tập làm văn (trang 170 Ngữ Văn lớp 9 Tập 2)

Bài 33

Soạn bài: Tôi và chúng ta (trang 180 Ngữ Văn lớp 9 Tập 2)
Soạn bài: Tổng kết phần văn học (trang 181 Ngữ Văn lớp 9 Tập 2)

Bài 34

Soạn bài: Tổng kết phần văn học (tiếp theo) (trang 193 Ngữ Văn lớp 9 Tập 2)
Soạn bài: Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi (trang 202 Ngữ Văn lớp 9 Tập 2)

Tác giả - Tác phẩm Văn 9

Ngữ văn 9 Học kì 1

Tổng quan: Phong cách Hồ Chí Minh
Tổng quan: Đấu tranh cho một thế giới hòa bình
Tổng quang: Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em
Tổng quan tác phẩm: Chuyện người con gái Nam Xương
Tổng quan: Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh
Tồn quan về tác phẩm: Hoàng Lê nhất thống chí
Tổng quan về: Tác giả Nguyễn Du và Truyện Kiều
Tổng quan đoạn trích: Chị em Thúy Kiều
Tổng quan về đoạn trích: Cảnh ngày xuân
Tổng quan về đoạn trích: Kiều ở lầu Ngưng Bích
Đoạn trích: Mã Giám Sinh mua Kiều
Đoạn trích: Thúy Kiều báo ân báo oán
Tổng quan về tác phẩm: Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga
Trích đoạn: Lục Vân Tiên gặp nạn
Tổng quan về tác phẩm: Đồng chí
Tổng quan về: Bài thơ về tiểu đội xe không kính
Tổng quan về bài thơ: Đoàn thuyền đánh cá
Nội dung bài thơ: Bếp lửa (Bằng Việt)
Bài thơ: Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ (Nguyễn Khoa Điềm)
Tổng quan tác phẩm: Ánh trăng
Tổng quan tác phẩm: Làng (Kim Lân)
Tác phẩm: Lặng lẽ Sa Pa
Tổng quan tác phẩm: Chiếc lược ngà (Nguyễn Quang Sáng)
Tổng quan về tác phẩm: Cố hương (Lỗ Tấn)
Tổng quan tác phẩm: Những đứa trẻ

Ngữ văn 9 Học kì 2

Tổng quan về tác phẩm Bàn về đọc sách
Tổng quan về: Tiếng nói của văn nghệ
Tổng quan: Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới
Tác phẩm: Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten
Tổng quan tác phẩm: Con cò (Chế Lan Viên)
Tổng quan về bài thơ: Mùa xuân nho nhỏ (Thanh Hải)
Tổng quan bài thơ: Viếng lăng Bác (Viễn Phương)
Tổng quan tác phẩm: Sang thu (Hữu Thỉnh)
Tổng quan về tác phẩm: Nói với con (Y Phương)
Tổng quan về tác phẩm: Mây và sóng
Tổng quan về tác phẩm Bến Quê
Tổng quan về tác phẩm: Những Ngôi sao xa xôi
Tổng quan về tác phẩm: Rô- bin- xơn ngoài đảo hoang
Tổng quan về tác phẩm: Bố của Xi- mông
Tổng quan về vở kịch: Bắc Sơn
Tổng quan về tác phẩm: Tôi và chúng ta