Trang chủ > Lớp 3 > Giải BT Tin học lớp 3

Giải BT Tin học lớp 3

Giới thiệu về Giải BT Tin học lớp 3

Ảnh Giải BT Tin học lớp 3 Giải BT Tin học lớp 3 gồm có 6 phần:
Phần 1: Làm quen với máy tính gồm 5 bài. Nội dung cụ thể từng bài như sau: Bài 1- Người bạn mới của em; Bài 2: Thông tin xung quanh ta; ...
Phần 2: Chơi cùng máy tính gồm 3 bài. Nội dung Bài 1- Trò chơi Blocks; Bài 2- Trò chơi Dots;...
Phần 3: Em tập gõ bàn phím gồm 5 bài. Nội dung Bài 1- Tập gõ các phím ở hàng cơ sở; Bài 2- Tập gõ các phím ở hàng trên;...
Phần 4: Em tập vẽ gồm 7 bài. Nội dung Bài 1- Tập tô màu; Bài 2- Tô màu bằng màu nền;...
Phần 5: Em tập soạn thảo gồm 7 bài. Nội dung Bài 1- Bước đầu soạn thảo; Bài 2- Chữ hoa;...
Phần 6: Học cùng máy tính gồm 3 bài. Nội dung Bài 1- Học toán với phần mềm Cùng học Toán 3; Bài 2- Học làm công việc gia đình với phần mềm Tidy Up.

Mục lục Giải BT Tin học lớp 3

1. Làm quen với máy tính

Bài 1: Người bạn mới của em - trang 6 SGK Tin học 3
Bài 2: Thông tin xung quanh ta - trang 11 SGK Tin học 3
Bài 3: Bàn phím máy tính - trang 18 SGK Tin học 3
Bài 4: Chuột máy tính - trang 22 SGK Tin học 3
Bài 5: Máy tính trong đời sống - trang 25 SGK Tin học 3

2. Chơi cùng máy tính

Bài 1: Trò chơi Blocks - trang 33 SGK Tin học 3
Bài 2: Trò chơi Dots - trang 38 SGK Tin học 3
Bài 3: Trò chơi sticks - trang 40 SGK Tin học 3

3. Em tập gõ bàn phím

Bài 1: Tập gõ các phím ở hàng cơ sở - trang 43 SGK Tin học 3
Bài 2: Tập gõ các phím ở hàng trên - trang 47 SGK Tin học 3
Bài 3: Tập gõ các phím ở hàng dưới - trang 49 SGK Tin học 3
Bài 4: Tập gõ các phím ở hàng phím số - trang 51 SGK Tin học 3
Bài 5: Ôn tập gõ phím - trang 55 SGK Tin học 3

4. Em tập vẽ

Bài 1: Tập tô màu - trang 58 SGK Tin học 3
Bài 2: Tô màu bằng màu nền - trang 61 SGK Tin học 3
Bài 3: Vẽ đoạn thẳng - trang 63 SGK Tin học 3
Bài 4: Tẩy, xóa hình - trang 65 SGK Tin học 3
Bài 5: Di chuyển hình - trang 68 SGK Tin học 3
Bài 6: Vẽ đường cong - trang 71 SGK Tin học 3
Bài 7:Sao chép màu từ màu có sẵn - trang 73 SGK Tin học 3

5. Em tập soạn thảo

Bài 1: Bước đầu soạn thảo - trang 78 SGK Tin học 3
Bài 2: Chữ hoa - trang 82 SGK Tin học 3
Bài 3: Gõ các chữ ă, â, ê, ô, ơ, ư, đ - trang 85 SGK Tin học 3
Bài 4: Dấu huyền, dấu sắc, dấu nặng - trang 91 SGK Tin học 3
Bài 5: Dấu hỏi, dấu ngã - trang 92 SGK Tin học 3
Bài 6: Luyện gõ - trang 95 SGK Tin học 3
Bài 7: Ôn tập - trang 97 SGK Tin học 3

6. Học cùng máy tính

Bài 1: Học toán với phần mềm Cùng học Toán 3 - trang 106 SGK Tin học 3
Bài 2: Học làm công việc gia đình với phần mềm Tidy Up - trang 110 SGK Tin học 3
Bài 3: Học tiếng Anh với phần mềm Alphabet Blocks - trang 116 SGK Tin học 3