Trang chủ > Lớp 12 > Giải BT Lịch sử 12 > Bài 25: Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976-1986) - Giải BT Lịch sử 12

Bài 25: Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976-1986) - Giải BT Lịch sử 12

Phần 1: Câu hỏi thảo luận

Câu hỏi 1 (trang 206 sgk Lịch Sử 12):

- Trong việc thực hiện các kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 - 1980 và 1981 - 1985), nước ta đã đạt được những thành tựu và ưu điểm, đồng thời có những khó khăn và yếu kém gì?

Giải đáp:

* Kế hoạch Nhà nước 5 năm 1976 - 1980:

Thành tựu đã đạt được:

- Các cơ sở nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải được khôi phục và bước đầu phát triển.

+ Nông nghiệp: Năng suất lao động không ngừng tăng, được trang bị thên 18.000 máy kéo các loại.

+ Công nghiệp: Xây dựng nhiều nhà máy, xí nghiệp như nhà máy điện, cơ khí, xi măng,...

+ Giao thông vận tải: Khôi phục và xây mới nhiều tuyến đường điển hình như đường bộ, đường sắt,...

- Công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh.

- Xóa bỏ những biểu hiện văn hóa phản động của thực dân, xây dựng nền văn hóa mới cách mạng.

Hạn chế:

- Nền kinh tế vẫn còn mất cân đối. Kinh tế quốc doanh và tập thể luôn bị thua lỗ, không phát huy được tác dụng.

- Kinh tế tư nhân và cá thể bị ngăn cấm.

- Sản xuất phát triển chậm, thua nhập quốc dân và năng suất lao động thấp, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn.

- Trong xã hội nảy sinh nhiều hiện tượng tiêu cực.

* Kế hoạch Nhà nước 5 năm 1981 - 1985:

Thành tựu:

- Trong sản xuất nông nghiệp và công nghiệp, đã chặn được đà giảm sút của 5 năm trước (1976 - 1980) và có bước phát triển. Sản xuất nông nghiệp tăng, sản xuất công nghiệp tăng, thu nhập quốc dân.

- Về xây dựng cơ sở vật chất - kĩ thuật: Hàng trăm công trình tương đối lớn, hàng nghìn công trình vừa và nhỏ được hoàn thành. Dầu mỏ bắt đầu được khai thác. Công trình thủy điện Hòa Bình, thủy điện Trị An được khẩn trương xây dựng, chuẩn bị đi vào hoạt động.

- Các hoạt động khoa học - kĩ thuật được triển khai, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển.

Hạn chế:

- Những khó khăn yếu kém của 5 năm trước vẫn chưa được khắc phục, thậm chí có phần trầm trọng hơn.

- Mục tiêu cơ bản là ổn định tình hình kinh tế - xã hội vẫn chưa thực hiện được..

- Những khó khăn, yếu kém của nước ta trong bước đầu đi lên chủ nghĩa xã hội do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhất là sai lầm khuyết điểm trong lãnh đạo và quản lí, chậm được khắc phục.

Câu hỏi 2 (trang 207 sgk Lịch Sử 12):

- Cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc Tổ Quốc của nhân dân ta đã diễn ra như thế nào?

Giải đáp:

Cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc Tổ Quốc của nhân dân ta đã diễn ra:

* Bảo vệ biên giới Tây Nam:

- Tháng 5/1975 Khơme đỏ đánh chiếm đảo Phú Quốc, sau đó chiếm đảo Thổ Chu.

- Ngày 22/12/1978, chúng huy động bộ binh, pháo binh tiến đánh Tây Ninh, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lấn biên giới phía Tây Nam nước ta.

- Thực hiện quyền tự vệ chính đáng, quân dân ta đã tiêu diệt và quét sạch bọn chúng ra khỏi lãnh thổ nước ta.

- Theo yêu cầu của Mặt trận dân tộc cứu nước Campuchia, quân đội Việt Nam kết hợp với lực lượng cách mạng Campuchia tiến công, tiêu diệt Pôn Pốt.

- Ngày 7/1/1979, Thủ đô Phnôm Pênh được giải phóng.

* Bảo vệ biên giới phía Bắc:

- Ngày 1/2/1979, quân đội Trung Quốc huy động 32 sư đoàn mở cuộc tiến công biên giới nước ta từ Móng Cái (Quảng Ninh) đến Phong Thổ (Lai Châu).

- Để bảo vệ Tổ quốc, quân dân ta đã đứng lên chiến đấu, đến ngày 18/3/1979, Trung Quốc rút khỏi nước ta.

Phần 2: Câu hỏi và bài tập

Câu 1 (trang 207 sgk Lịch Sử 12): Giai đoạn mới của cách mạng Việt Nam sau khi kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước thể hiện như thế nào?

Giải đáp:

- Sau khi kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước: Việt Nam bước vào giai đoạn thống nhất đất nước, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội ở cả hai miền.

- Độc lập và thống nhất là điều kiện tiên quyết để đất nước đi lên Chủ nghĩa xã hội.

- Tiến lên Chủ nghĩa xã hội sẽ đảm bảo cho độc lập, thống nhất của đất nước thêm bền vững.

- Độc lập và thống nhất đất nước không những gắn bó với nhau mà còn gắn với chủ nghĩa xã hội. Đó là quy luật phát triển hợp với quy luật của cách mạng nước ta.

Câu 2 (trang 207 sgk Lịch Sử 12): Việt Nam chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975 với những thuận lợi và khó khăn gì?

Giải đáp:

* Những thuận lợi:

- Chiến tranh kết thúc, hai miền Nam Bắc thống nhất, hòa bình là điều kiện căn bản để kiến thiết, phát triển đất nước.

- Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc đạt được những thành tựu to lớn, bước đầu xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội.

- Miền Nam hoàn toàn giải phóng, chế độ thực dân mới của Mĩ cùng bộ máy chính quyền trung ương Sài Gòn bị sụp đổ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra.

* Khó khăn:

- Sau cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mĩ, đất nước ta phải gánh chịu hậu quả rất nặng nề, làm chậm lại quá trình phát triển đất nước.

- Ở miền Nam, di hại xã hội vẫn còn tồn tại, kinh tế mang tính chất nhỏ, phân tán, phát triển không cân đối, lệ thuộc nặng nề vào viện trợ bên ngoài.

=> Vượt qua những khó khăn, phát huy những thuận lợi, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân thống nhất toàn diện đất nước và từng bước phục hồi, xây dựng lại đất nước ngày càng phát triển hơn.