Trang chủ > Lớp 12 > Giải BT Tin học 12 > Bài tập và thực hành 1 - Giải BT Tin học 12

Bài tập và thực hành 1 - Giải BT Tin học 12

1. Mục đích, yêu cầu

- Biết một số công việc cơ bản khi xây dựng một CSDL đơn giản.

2. Nội dung

Câu 1: (sgk trang 21 Tin 12): Tìm hiểu nội quy thư viện, thẻ thư viện, phiếu mượn/trả sách, sổ quản lí sách, … của thư viện trường trung học phổ thông.

Giải đáp:

- Nội quy tại thư viện trường trung học phổ thông: Không mang túi sách, báo vào phòng đọc, xuất trình thẻ thư viện, chứng minh thư với thủ thư. Chỉ đọc tại chỗ không được mang tài liệu ra ngoài phòng đọc thư viện.

- Thẻ thư viện:

Bài tập và thực hành 1 ảnh 1

- Phiếu mượn:

Bài tập và thực hành 1 ảnh 2

- Sổ quản lí mượn điện tử:

Bài tập và thực hành 1 ảnh 3

Câu 2 sgk trang 21 Tin 12: Kể tên các hoạt động chính của thư viện.

Giải đáp:

* Các hoạt động chính của thư viện:

- Cho mượn sách.

- Mua và nhập sách, thanh lí sách.

- Cấp thẻ thư viện cho bạn đọc

- Xử lí vi phạm.

Câu 3: (sgk trang 21 Tin 12): Hãy liệt kê các đối tượng cần quản lí khi xây dựng CSDL quản lí sách và mượn/trả sách. Với mỗi đối tượng, hãy liệt kê các thong tin cần quản lí.

Giải đáp:

Thông tin người mượn:

- Số thẻ mượn.

- Họ và tên.

- Số chứng minh thư.

- Quê quán.

- Địa chỉ hiện tại.

Thông tin về sách:

- Mã sách.

- Tên sách.

- Nhà xuất bản.

- Năm phát hành.

- Tác giả.

- Số lượng còn lại

Thông tin về mượn:

- Số thẻ mượn.

- Mã sách.

- Số lượng mượn.

- Tình trạng.

- Số tiền đặt cọc.

Thông tin về nhân viên:

- Mã nhân viên.

- Tên nhân viên.

- Lương.

- Quê quán.

- Trình độ học vấn.

Câu 4: (sgk trang 21 Tin 12): Theo em, CSDL nêu trên cần những bảng nào? Mỗi bảng cần có những cột nào?

Giải đáp:

CSDL nêu trên tối thiểu cần có những bảng sau:

- Bạn đọc: Có các cột Mabd, Tenbd, Quequan, Cmt.

- Sách: Có các cột Masach, Tensach, Tacgia.

- Mượn: Có các cột Mabd, Masach, Tinhtrang.