Trang chủ > Lớp 12 > Giải BT Tin học 12 > Bài 1: Một số khái niệm cơ bản - Giải BT Tin học 12

Bài 1: Một số khái niệm cơ bản - Giải BT Tin học 12

Bài 1 trang 16 Tin học 12: Nêu một ứng dụng của cơ sở dữ liệu (CSDL) của một tổ chức mà em biết.

Giải đáp:

Ứng dụng cơ sở dữ liệu của thư viện Hà Nội sẽ quản lí thông tin người đọc, thông tin người mượn, thông tin về các nhân viên trong thư viện và những dữ liệu về người mượn: đã mượn những quyển sách nào, bắt đầu từ ngày bao nhiêu.

Bài 2 trang 16 Tin học 12: Hãy phân biệt CSDL với hệ quản trị CSDL.

Giải đáp:

* Cơ sở dữ liệu là một tập hợp các dữ liệu có liên quan với nhau, chứa thông tin của một tổ chức nào đó, được lưu trữ trên các thiết bị nhớ để đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của nhiều người dùng với nhiều mục đích khác nhau.

Ví dụ: CSDL quản lý thư viện với bảng bạn đọc sẽ lưu những thông tin về mã bạn đọc, tên bạn đọc, quê quán.

* Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Là phần mềm cung cấp một môi trường thuận lợi và hiệu quả để tạo lập, lưu trữ và khai thác thông tin của CSDL được.

Ví dụ: CSDL đó được tạo lập trong hệ quản trị Mysql. Để trích xuất thông tin về bạn đọc trong cơ sở dữ liệu này ta sẽ dùng các công cụ để truy vấn dữ liệu do Mysql cung cấp.

=> Như vậy, CSDL là một tập hợp các dữ liệu liên quan đến nhau, còn hệ quản trị CSDL là một phần mềm.

Bài 3 trang 16 Tin học 12: Giả sử phải xây dựng một CSDL để quản lí mượn/ trả sách ở thư viện, theo em cần phải lưu trữ những thông tin gì? Hãy cho biết những việc phải làm để đáp ứng nhu cầu quản lí của người thủ thư.

Giải đáp:

- Để xây dựng một CSDL quản lí mượn/trả sách ở thư viện, ta phải lưu trữ những thông tin sau:

+ Thông tin về bạn đọc gồm: Mã bạn đọc, tên bạn đọc, số chứng minh thư, ngày sinh, quê quán, thông tin về vi phạm.

+ Thông tin về sách gồm có: Mã sách, tên sách, tác giả, số lượng còn lại.

+ Thông tin mượn, trả sách: Mã bạn đọc, mã sách, số lượng mượn, ngày bắt đầu mượn, ngày trả, tình trạng sách.

- Những việc phải làm để đáp ứng nhu cầu quản lí của người thủ thư là:

+ Quản lí thông tin bạn đọc: Thêm bạn đọc, xóa bạn đọc, sửa thông tin bạn đọc.

+ Quản lí thông tin sách: Thêm sách, sửa sách, xóa sách.

+ Quản lí việc mượn sách: Tạo bảng quản lí mượn, để biết bạn đọc nào đã mượn sách nào.

+ Chức năng thống kê, tìm kiếm, báo cáo: Tìm kiếm sách, tìm kiếm bạn đọc, xem quyển sách nào còn đủ số lượng để cho mượn, thống kê những người mượn trả sách trong tháng, thống kê số lượng sách bị mất trong tháng…

Bài 4 trang 16 Tin học 12: Hãy nêu ví dụ minh họa cho một vài yêu cầu cơ bản đối với hệ CSDL?

Giải đáp:

Ví dụ minh họa cho một vài yêu cầu cơ bản đối với hệ CSDL:

- Tính cấu trúc: CSDL thư viện có bảng bandoc gồm nhiều hàng, nhiều cột.

+ Mỗi cột là một thuộc tính và mỗi hàng là một thông tin bạn đọc.

- Tính toàn vẹn: Mỗi thư viện đều có quy định về số sách nhiều nhất mà người đọc được mượn trong một lần. Ví dụ: Số sách một người mượn không vượt quá 6 cuốn.

- Tính an toàn và bảo mật thông tin: Trong CSDL thư viện không phải ai cũng có thể xem thông tin về bạn đọc khác. Chỉ có một số người đủ thẩm quyền như thủ thư mới có quyển truy cập để sửa đổi, xóa bạn đọc.